Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Marko, 30.03.2020 12:31

Dobrý deň.Ked už mesto zamyka kontajnery proti hladným hlodavcom tak prečo nedomysleli ochranu okolo zámku napr.kus rúry navariť aby neodrezali zámok??Na severe a už aj na kutnohorskej odrezané zámky z kotercov.Sme v Trebišove to sa dalo čakať že skôr či neskôr odrežú zámky na dverách.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ - úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadá aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Marta Orkutyová, 17.04.2020 07:30

Dobrý deň prajem. Chcem sa spýtať, či by sa nedali tie klietky zamykať čipom, kladka totiž stále je mi ulosťou. Tiež k tomu triedenému odpadu,naša rodina triedi, no mnohí sa smejú, že mesto to sype na jednu kopu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

problematikou komfortu uzamykania kontajnerových stojísk a riešenia tzv. „antivandal“ - úpravy sa mesto spolu s Technickými službami mesta zaoberá aj v týchto dňoch. Sú pripravené návrhy riešenia, ale tie si vyžadujú značné finančné náklady najmä na doriešenie privedenia elektrickej energie k jednotlivým stojiskám pre napojenie elektronických zámkov, nakoľko napojenie z vedenia verejného osvetlenia nie je vo väčšine prípadov možné. Do úvahy pripadá aj využitie zdroja elektrickej energie zo solárnych zdrojov, ale túto alternatívu sme po konzultácii s odborníkmi pre jej nízku účinnosť zamietli.

Technické služby mesta Trebišov

Viera, 01.04.2020 13:02

Chcem sa spýtať dokedy budete nám občanom Trebišova zvyšovať poplatky za odpad a pritom cigáni z osady neplatia lebo sú na socialke a nemajú z čoho platiť. Hlavná vec že majú satelity a majú na mobilitu a majú na cigarety a majú na tetovanie. Dokedy mi za nich budeme platiť. Chcem aby ste uverejnili koľko cigánov z osady platí za odpad.

Odpoveď

Dobrý deň,

od 01.01.2019 je účinné Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Na základe uvedeného Nariadenia sa podstatným spôsobom zvýšili a v budúcnosti budú zvyšovať tzv. zákonné poplatky (sadzby) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku. Okrem poplatkov za skládkovanie odpadu mesto Trebišov platí tiež poplatky Technickým službám mesta Trebišov za manipuláciu s odpadom a smetnými nádobami.
Neuhradené poplatky príslušný miestny správca vymáha formou exekúcie.
"V zmysle § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní, daňovým tajomstvom. Preto nie je možné zverejniť zoznam daňovníkov, ani zoznam daňových dlžníkov.
Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť podľa § 52 ods. 2a daňového poriadku zoznam daňových dlžníkov podľa stav k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
Uvedený zoznam je správcom dane každý rok aktualizovaný a zverejňovaný na https://egov.trebisov.sk/default.aspx?NavigationState=806:0: "

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

Viera Pustaiova, 12.04.2020 13:46

Prečo sa neplatí za odpad podľa toho kto koľko vyprodukuje? Niekto za týždeň 20 kg a niekto za týždeň iba 2kg tak prečo má platiť každý rovnakú sumu.To by bolo spravodlivé.Kazdy zaplatí len za to čo vyhodí. V niektorých mestách to už funguje. Tak sa nad tým treba zamyslieť.

Odpoveď

Dobrý deň,

keďže v rámci roka 2020 prebiehajú prípravy na zavedenie množstevného
zberu odpadu v nasledujúcich obdobiach (zhotovovanie a montáž klietok v
rámci stojísk, zabezpečovanie kontajnerov na separovaný zber), nie je
možné zaviesť množstevný zber už v priebehu roka 2020.
Vzhľadom na možnosti rozpočtu mesta Trebišov a v kontexte prebiehajúcej
nepriaznivej situácie ohľadne šírenia ochorenia Covid-19, mesto vyvinie
maximálne úsilie, aby bol množstevný zber odpadu na území mesta zavedený
už od roku 2021.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného odd. MsÚ

Hanka, 31.03.2020 18:45

Dobrý deň, chcela by som upozorniť na lampu na ulici J. Záborského 17 už asi 3 mesiac bliká alebo vôbec nesvieti. Poprosila by som ak by šlo o opravu v noci to je hrozne keď to začne blikať.
Za skorú odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta.

TS mesta Trebišov

Judita Kertiščáková, 31.03.2020 09:19

Dobrý deň, niečo k TKO. Neskutočné poplatky. Mám otázku na vedenie mesta... Bola by som rada, aby ste mi vysvetlili ako mesto motivuje občanov k triedeniu odpadu. Myslím, že je na mieste, aby mesto uvažovalo už vážnejšie o tom, že je naozaj veľmi veľmi slabá osveta o triedení a zbere separovaného odpadu! Mesto má infolist, prečo v ňom nevysvetlíte občanom, opakovane, že práve preto, že netriedia odpad budú poplatky za uloženie TKO stále vyššie a vyššie? 10 rôznych ľudí mi povedalo na zvýšenie poplatkov, že končí so separovaním, že kašlú nato, aj tak sú poplatky stále vyššie!! Kopec obcí majú nádoby na separovaný odpad, v tv nič, o bytovkách ani radšej nepíšem... veď to trošku ľudí musíte aj naučiť. Stojiská na koše, ďalší trapas, kým ste ich neurobili na čipy, ani nemali byť, zbytočne, ľudia nemajú okuliare, nechávajú sáčky pri stojiskách alebo teraz sú otvorené, chránia sa, kto by to chytal.... v školách sa separuje? a to sú vaše zariadenia! prvé by mali mať nádoby a viesť deti k tomu.... ja triedim všetko v rodinnom dome, ako ja k tomu prídem, že platím ako všetci bezohľadní občania k životnému prostrediu?

Odpoveď

Dobrý deň,

vedenie mesta využilo Infolist na informovanie občanov a motiváciu k separovaniu odpadov a bude ho využívať aj naďalej. V súčasnosti je distribúcia Infolistu pozastavená z dôvodu mimoriadnej situácie.
Vedenie mesta v roku 2019 začalo pripravovať zmenu systému odpadového hospodárstva v meste a prechod na množstvový zber, čo znamená, že občan bude platiť za odpad, ktorý sám vyprodukuje. Stojiská na odpad sú jedným z prvých krokov a určite nie posledným. Zmena systému je časovo i finančne náročný proces. Stretnutia, ktoré sme mali dohodnuté v súvislosti s pripravovanými zmenami, sme museli zrušiť. Určite v nich budeme pokračovať hneď, ako to bude možné.
V školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, sa separuje.
Separovanie odpadu je dôležité z pohľadu financií - vyššia miera separácie znamená nižší zákonný poplatok za tonu komunálneho odpadu. Nemali by sme zabúdať aj na environmentálny dopad a zamyslieť sa aj nad tým, čo tu necháme našim deťom, vnúčatám.

Mgr. Viera Mokáňová
zástupkyňa primátora

Miloš VINCLER, 03.04.2020 11:51

Ostatné mestá /vid Prešov/ v súvislosti so zvládaním pandémie organizujú viaceré opatrenia v prospech rizik. skupín obyv. DOVOZ OBEDOV
Mesto Prešov v spolupráci so SČK ÚS zabezpečuje v pracovných dňoch dovoz obedov do domácností pre seniorov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Prešov. Obedy je možné objednať si deň vopred, alebo najneskôr v ten istý deň do 7:30 hod. na tel. č.: 0948 661 668, 0903 558 937. Zároveň môžete využiť aj nevyhnutnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť (ADOS), ktorú si môžete dohodnúť na tel. č.: 0948 665 662.

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV
V súvislosti so šírením koronavírusu hľadá mesto Prešov aj dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem poskytnúť pomoc a urobiť nákup seniorom nad 65 rokov v meste Prešov. Svoj záujem, spolu s telefónnym číslom nahláste prostredníctvom e-mailových adries: A MESTO TREBIŠOV sa neinšpiruje???

Odpoveď

Dobrý deň!

S najväčšou pravdepodobnosťou Vám unikli informácie, resp. publikovaná pomoc, ktorú mesto Trebišov ponúka pre seniorov už od druhej polovice marca 2020.

Mesto Trebišov ponúka osamelým, imobilným seniorom so zdravotným hendikepom vo veku nad 80 rokov okrem ochranných rúšok i ďalšiu formu pomoci - sprostredkovanie nákupu a donášky základných potravín, či vyzdvihnutia liekov z lekárne dobrovoľníkmi z radov občanov mesta. Táto služba je určená najmä tým, ktorí na to nemôžu využiť pomoc svojich najbližších. Z uvedeného dôvodu bol seniorom vo veku nad 80 r. doručený list, prostredníctvom ktorého samospráva poskytuje kontakty na poverených zamestnancov mesta. Tie môžu seniori, v prípade potreby, okamžite využiť.

Mesto Trebišov zároveň rozšírilo spoluprácu aj s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža. Jeho pracovníci ponúkajú všetkým osamoteným poberateľom starobného dôchodku adresnú pomoc v podobe doručenia teplého jedla (obeda) priamo do domácností. Osamelo žijúci seniori si tak môžu na tel. čísle 0903 558 942 objednať túto službu v sume 2,50 € + 0,30 € rozvoz.

Táto pomoc mesta pre najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov bola publikovaná nielen na webovom sídle mesta, oficiálnej fanpage (FB) Dobré správy z Trebišova, ale aj v médiách, a to na regionálnych a celoplošných spravodajských portáloch, v metropolitnom Rádiu Košice, RTVS - Regina Východ ...

Mesto Trebišov

Erika Matysová, 03.04.2020 16:19

Chcela by som sa spýtať, či ešte platí to, že sa roznášajú rúška seniorom. Moja mama býva na Hodvábnej ulici, má 76 rokov a ešte nedostala. Mali začínať u starších ľudí, pokiaľ som dobre informovaná. Viem, že už dostali seniori, ktorí majú 65 rokov. Podľa akých kritérii ich rozdeľujete? Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

od začiatku apríla mesto Trebišov, prostredníctvom dobrovoľníkov, distribuuje postupne ďalších 2651 ks ochranných rúšok tentokrát pre seniorov vo veku 65 - 79 rokov. Poprosíme Vás o trpezlivosť. Rúško bude doručené všetkým seniorom v uvedenej vekovej kategórii.

Mesto Trebišov

Dušan, 20.03.2020 07:49

Dobrý deň
Chcel by som sa informovať ako to bude tento rok s veľkokapacitnými kontajnermi na jarné upratovanie vzhľadom na danú situáciu.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom vedenie mesta rozhodlo o zrušení jarného upratovania v obvyklej forme. Vyseparované zložky komunálneho odpadu však môžu občania Trebišova doviesť a bezplatne uložiť na zberný dvor, ktorý je v prevádzke v riadnom režime.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Slavo, 15.03.2020 18:30

Dobrý deň.Chcem vás poprosiť o výmenu 2 žiariviek na mestskom osvetlení na ul.SNP,osvetlenie je vo dvore bytovej zastavby su to staršie bytovky pri TESCU.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú poruchu odstránili pracovníci Technických služieb.

TS Trebišov

Martin Sabo, 24.03.2020 12:31

Dobrý deň.Kedy budú rozmiestnené kontajnery v meste?

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom vedenie mesta rozhodlo o zrušení jarného upratovania v obvyklej forme. Vyseparované zložky komunálneho odpadu však môžu občania Trebišova doviesť a bezplatne uložiť na zberný dvor, ktorý je v prevádzke v riadnom režime.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Slavka, 19.03.2020 14:05

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či neuvažujú Technické služby umiestniť skôr veľkoplošné kontajnery, keďže ľudia sú nie z vlastnej vôle doma zavreti a zberne dvory sú uzavreté. Je pekné počasie na upratovanie dvorov!

Odpoveď

Dobrý deň,

z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením koronavírusu vedenie mesta rozhodlo o zrušení jarného upratovania v obvyklej forme. Vyseparované zložky komunálneho odpadu však môžu občania Trebišova doviesť a bezplatne uložiť na zberný dvor, ktorý je v prevádzke v riadnom režime.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Janka Kollárová, 26.03.2020 10:29

Dobrý deň
Chcem sa informovať, ako bude riešená pomoc s nákupmi pre seniorov v čase koronavírusu. Ak sú seniori sami, a nemá im kto urobiť nákup. Konkrétne, ide o mestskú časť Milhostov, kde väčšina domácnosti obývaná seniormi, pre ktorých nákupy v tomto čase sú nebezpečné. Bude zriadená nejaká pomoc, alebo sú odkázaný len sami na seba...
Prajem pekný deň

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov sa rozhodlo, v období, kedy prijíma rôzne opatrenia na zníženie hrozby šírenia respiračného ochorenia covid-19, ponúknuť seniorom, okrem distribúcie rúšok, aj ďalšie možnosti pomoci v súvislosti so zabezpečením zvládnutia tejto mimoriadnej situácie.
Táto pomoc sprostredkovaná mestom spočíva v zabezpečovaní donášky potravín a liekov. Je určená pre odkázaných, osamelých a imobilných seniorov so zdravotným hendikepom vo veku nad 80 rokov. Nákup a donášku základných potravín, či vyzdvihnutie liekov z lekárne týmto seniorom zrealizujú dobrovoľníci z radov občanov mesta.

V druhej polovici marca bol všetkým seniorom vo veku nad 80 r. doručený list, v ktorom nájdu telefonické kontakty a e-mail na poverených zamestnancov mesta. Tieto kontakty môžu seniori, v prípade potreby, okamžite využiť a bude im poskytnutá uvedená pomoc.

Telefonické aj e-mailové objednávky budú prijímané každý deň. Ak chce mať senior svoj nákup v určitý deň, napríklad utorok, je potrebné, aby si objednávku zrealizoval 1 deň vopred, v tomto prípade pondelok, a to do 10.00 hodiny.

Všetci záujemcovia o poskytovanie dobrovoľnej činnosti majú preukaz dobrovoľníka so svojím menom, vyobrazeným erbom a hologramom mesta Trebišov, aby boli ľahko a jasne identifikovateľní.

Mesto Trebišov

M.Beresova, 07.03.2020 22:35

Chcem upozorniť na zvyšujúci sa hluk na parkovisku pri Kauflande. So zvyšujúcimi sa teplotami sa priamo úmerme zvyšuje koncentrácia skupiny Steet tuning nation. Prosím Vás o zvýšenú kontrolu tejto lokality. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

v uvedenej lokalite budú hliadky MsP Trebišov vykonávať zvýšenú kontrolu, Váš podnet zároveň MsP posunie na ODI OR PZ Trebišov.

Mgr. Rastislav Čornanič
poverený riadením výkonu služby MsP

Stanley Snajper, 26.02.2020 09:11

Dobrý deň !
Drevené časti lavičiek na severnom námestí vyslovene chátrajú a vyžadujú náter. Čo na to mesto?

Odpoveď

Dobrý deň,

po vykonanej obhliadke dňa 28.2.2020, ktorá bola zameraná na aktuálny stav povrchov lavičiek a premostenia k autobusovej zastávke na Severnom námestí, bolo zistené nasledovné: stav povrchov lavičiek je v dobrom stave. Ošetrujúci náter a ukotvenie niekoľkých uvoľnených drevených častí budú vykonané v neskorom jarnom období (rýchle schnutie náterov), stav povrchu premostenia bude posúdený v jarnom období.
Po vykonaní posúdenia stavu drevenej podlahy pristúpia Technické služby mesta k jej ošetreniu, respektíve k úplnej výmene.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

Silvia, 17.01.2020 10:05

Dobry den.Chcem sa spytat komu patri chodnik na Jilemnickeho ulici od gymnazia smerom k domovu dochodcov?Je totiz v katastrofalnom stave..bude niekedy opraveny,aby sa dalo ist do prace bez toho,aby si clovek nevytkol clenok?Nehovoriac o tom,ze tam uz dlhsiu dobu nesvietia svetla.Len jedno ci dve,co je nepostacujuce.Dakujem za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

chodník na Jilemnického ul., pozdĺž areálu Gymnázia, patrí medzi mestské komunikácie. Na oddelení výstavby a majetku MsÚ je evidovaný v zozname poškodených komunikácií. Návrh na jeho opravu bude predložený na rokovanie komisie výstavby aj mestského zastupiteľstva v rámci opráv komunikácií, ktoré budú realizované v priebehu rokov 2020 - 2022.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Gabika Janíková, 01.02.2020 16:28

Prosím Vás, Cukrovárska ulica nepatrí pod mesto Trebišov? Nieje možné, aby sme chodili po ulici s obavami, kto kde na nás vyskočí, keďže nevidno na krok! Nejde o jedno dve tri nefunkčné svetlá!!! Ale pomaly celá ulica nesvieti!!! Ak je problém to vyriešiť, budeme nútení obrátiť sa vyššie. Slušnosť káže sa k tomu aspoň vyjadriť.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha verejného osvetlenia bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta v dňoch 3. a 4. februára 2020.

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta

Dáša Kasardová, 30.01.2020 09:36

Dobrý deň! Chcem Vám len oznámiť, že na Ul.Cukrovarskej nesvietia svetla. Jedná sa o viac pouličných lámp v rade za sebou. Ďakujem Kasardová

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha verejného osvetlenia bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta v dňoch 3. a 4. februára 2020.

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta

Gabika Janíková, 29.01.2020 19:29

Prosím Vás, na cukrovárskej ulici od obytných domov po Devu, 15 svetiel za sebou nesvieti už cez dva týždne!!! Chodím do práce o pol piatej ráno a domov sa vraciam o 21:00 večer, preto som nútená chodiť po tme. Nie je normálne, aby človek mal chodiť po ulici po takejto tme kde nič nevidno. Človek má strach!

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha osvetlenia bola odstránená pracovníkmi Technických služieb mesta v dňoch 3. a 4.2.2020.

Miroslav Davala
zástupca riaditeľa TS mesta

Andrea, 24.01.2020 07:27

1.Plánuje mesto zvýšiť poplatky za psa?
2. Ako majú obyvatelia mesta riešiť psíčkarov keď po psoch neupracú exkrementy aj keď na to majú po celom meste koše? Máme ich natáčať, fotiť alebo čo.
3. Ďakujeme linke čistoty že promtne reagujú na telefonáty. Zavoláme, prídu, upracú, čiže super.

Odpoveď

Dobrý deň,

na tento rok sú už poplatky za psov schválené vo VzN č. 164/2019. Daň za psov na rok 2020 sa nezvýšila.
Výška dane za psa chovaného v rodinnom dome, v záhradkárskej osade a na podnikanie je 10 €. Daň za psa chovaného v bytovom dome je 40 €/1 pes/rok.

Erika Raganová
referentka pre miestne dane

Andrej Tancos, 01.02.2020 19:31

Dobri den chcel som sa opitat ci neje volne mesto na romskej poriadkovej zluzbe alebo v Technickich Sluzbach ale koklo krat sa pojdem opitat o niejake miesto ta mi povedia ze neni mam cisti register trestu so stihodni opcan Trebisova a nemozem Dostat tu v Trebisove niejaku pracu Dakujem za Pochopenie...

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia v Trebišove priebežne dopĺňa členov v Rómskej poriadkovej službe. V prípade záujmu kontaktujte náčelníka MsP Trebišov na tel. čísle: 0915 759 463.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov


V súčasnom období Technické služba mesta Trebišov nedisponujú voľným pracovným miestom.

Technické služby mesta Trebišov

Kovač, 26.01.2020 21:13

Dobry den chcel by som nahlasit nefunkčne poulične osvetlenie na berehovskej ulici.dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha bola odstránená pracovníkmi TS mesta.

Technické služby mesta Trebišov

Michal Kopas, 17.12.2019 09:28

Chcem sa spytať zodpovednych ludí za MŠKM Trebišov, či tento klub služi pre naše deti evidovane v tomto klube alebo pre deti s Košicke klubu,ktory hraju zapasi za naš klub a naše deti sedia doma.Jedna sa o 9 a 10 ročne deti,ktoré by mali napredovať a rozvijať sa. Naše deti ktore 10.2.2019 vyhrali dobre obsadeny turnaj v SNV. V septembri 2019, keď ich prevzal trener p.Šalata jednoducho odstavil časť našich deti a doplnil ich Košickymi.Na jednej strane plačeme že mame malo deti na hokej a druhej ..........

Odpoveď

Dobrý deň,

v kategórii prípravky, kde spadajú 9 a 10 ročné deti, t. j. 3. a 4. ročník, hrávajú výlučne deti, ktoré sú registrované v klube MŠKM TREBIŠOV. V kategórii mladších žiakov 5. ročník máme na hosťovaní 5 hráčov z klubu HK Sršne Košice, z dôvodu zvýšenia konkurencie v tíme. Tento krok sa nám ukázal ako správny, keďže naši piataci si vybojovali postup do nadstavbovej časti, keď obsadili 2. miesto po základnej časti a nechali za sebou aj veľké kluby ako HC Košice, či HK Mládež Michalovce. Šancu hrať za mladších žiakov 5. ročník dostavajú aj niektorí hráči 4. ročníka na základe "ostaršenia" o jednu vekovú kategóriu. "Ostaršenie" je podmienené dochádzkou na tréningoch mladších žiakov a hráč musí dosahovať požadovanú výkonnostnú úroveň pre túto kategóriu.

Mgr. Dušan Kobeľa, MBA
riaditeľ MŠKM TREBIŠOV

Eva Dohányosová, 09.01.2020 06:37

Dobrý deň. Na sídlisku Juh často nesvieti pouličné osvetlenie, ako aj ulica SNP od nemocnice smerom k farby lakom p. Bodnara. Je to časť mesta, ktorá je zahalená do tmy.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za zaslanie podnetu. Uvedený nedostatok bol odstránený pracovníkmi TS mesta Trebišov piatok 10.1.2020

TS mesta Trebišov

Nespokojný občan, 09.01.2020 06:30

Chcela by som sa opýtať, či je podľa mesta rozumné nechať celý večer, noc a ráno sídlisko Juh bez jedného jediného svetla? Ľudia čo večer venčia psíkov alebo ráno odchádzajú do práce ešte za tmy nevidia ani na krok. A deje sa to pravidelne. Zaujímalo by ma, či aj okolie zimného štadióna a priľahlých domov je takto pozhasínane!

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha osvetlenia uvedenej lokality bola Technickým službám mesta nahlásená hliadkou MsP štvrtok 9.1.2020 o 20.55. Po zistení rozsahu poškodenia nebolo možné vykonať opravu v nočných hodinách. Hneď piatok 10.1.2020 bola porucha odstránená.

Technické služby mesta Trebišov

Vlado K, 09.01.2020 10:44

Preco nechodia upratovacie skupinky s vozikmi aj medzi sidlisko ul.Berehovska,a nezbieraju odpadky ktore v nocnych hodinach rom.obcania _neprisposobyli vyberaju z kontajnerov prehrabu sa a nechavaju to pod balkonami aj na Cintorinskej ulici medzi skolkov a dets.ihriskom

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečujú upratovanie všetkých sídliskových častí vrátane vnútrosídliskových priestorov. Vzhľadom na uvedený podnet budú prijaté opatrenia na zvýšenie kontroly kvality upratovania.

Technické služby mesta

Juliana Lúčková, 10.01.2020 16:20

Dobrý deň, žiaľ, musíme Vám znova povedať, že nápad s klietkami na kontajnery pri 1682 Komenského nie je práve domyslený, už som písala, že na zámky potme nevidno, že sa človek zašpiní a navyše klietky sú tesné a naši "vyberači" sa cez mreže naučili otvárať kontajnery a niečo vytiahnuť. Pritom narobia viac špiny, ako by sme chceli. Naozaj je toto riešenie konečné?

Odpoveď

Dobrý deň,

riešenie spôsobom umiestnenia kontajnerov do klietok na stojiskách v meste, ktoré sa v súčasnej dobe stavajú, je konečné. Takéto opatrenie sa využíva vo väčšine miest a obcí na Slovensku. Konečným riešením však nie je uzamykanie klietok. Pripravuje sa úprava uzamykania pomocou elektronických zámkov a tiež osvetlenie. Nakoľko tento proces je zdĺhavejší (týka sa prípojok elektrickej energie), nateraz sa pristúpilo k riešeniu zamykania zámkami s číselným kódom.

V prípade, ak sa obyvatelia bytových domov a vchodov dohodnú na zmene spôsobu zamykania im príslušného stojiska, je potrebné kontaktovať Technické služby mesta, referentka p. Čičatka a doručiť kópiu kľúča pre potreby Technických služieb mesta.

Technické služby mesta Trebišov

K.S, 14.01.2020 21:30

Dobry den,
Chcela by som sa opytat kedy sa planuje dostavba obchodov pri kauflande

Odpoveď

Dobrý deň.

V súčasnosti prebieha, v zmysle platnej legislatívy, územné konanie pre uvedenú stavbu. V rámci tohto územného konania oprávnení účastníci sformulujú svoje stanoviská, požiadavky a prípadné námietky.

Následne, po vydaní územného rozhodnutia, investor predloží stavebnému úradu projekt na stavebné konanie, ktorého výstupom bude stavebné povolenie.
Stavba sa môže začať realizovať až vtedy, keď stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. Samotný začiatok stavebných prác potom závisí od investora stavby, jeho priorít a pripravenosti.
Z uvedeného vyplýva, že aktuálne nie je možné oznámiť presný dátum začatia stavby. Možno len predpokladať, že so stavebnými prácami sa začne ešte v tomto roku.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku

K.J., 13.01.2020 12:05

Živý plot dodnes nie je ostrihaný.K.J., 16.10.2019 10:49

V križovatke Kalinčiakova - Slovenská rastie ker, ktorý prekáža vo výhľade. Vďaka nemu bolo v tejto križovatke už niekoľko dopravných nehôd.
Okrem toho na Kalinčiakovej v smere na Dubčekovu je zúžená cesta o 1 meter vďaka roztiahnutému zelenému plotu.

Odpoveď

Dobrý deň,
ďakujeme za Váš podnet. Pracovníci hospodárskeho strediska Technických služieb mesta predmetný ker odstránili v piatok 25.10.2019. Živý plot zasahujúci do cestnej komunikácie, po dohode s majiteľom pozemku, bude ostrihaný v blízkej dobe.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt

Odpoveď

Dobrý deň,

strih živého plota, rastúceho na súkromnom pozemku na Kalinčiakovej ulici, bude vykonaný v jarnom období, keďže živé ploty z ihličnatých drevín sa tvarujú zásadne v mesiacoch: apríl a máj, resp. začiatkom júna.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS

nespokojná, 03.01.2020 11:26

Na začiatku nového roku mám dve otázky.1. Prečo mesto Trebišov doposiaľ neprispelo finančnou pomocou mestu Prešov, keď tak urobilo veľa miest a dedín z celého Slovenska o bežných občanoch ani nehovorím. Tieto mestá nemuseli čakať na januárové zasadnutie zastupiteľstva? 2.Prečo mesto Trebišov sa nepripojilo k mestám, ktoré dokázali privítať nový rok bez ohňostroja? V samotnom meste bolo použité toľko pyrotechniky, že ohňostroj na námestí, by podľa mňa nikomu nechýbal.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prípade otázky zrušenia či realizácie novoročného ohňostroja, sa mesto Trebišov rozhodlo, po riadnom vysúťažení a objednaní tejto služby ešte pred termínom 6. 12. 2019, ho uskutočniť. Rozhodnutie slovenských samospráv je v tomto prípade rozmanité. Niektoré samosprávy ho zrušili, iné ponechali hlavný ohňostroj a ďalšie pripravované zrušili, resp. naopak, pričom mnohé, podobne ako mesto Trebišov, ho zrealizovali.
Ako prejav spolupatričnosti a solidarity s mestom Prešov a jeho obyvateľmi zasiahnutých výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici, poskytne mesto Trebišov, tak ako aj niektoré iné samosprávy, začiatkom roka 2020, na základe uznesenia MsZ, finančnú pomoc na zmiernenie následkov decembrovej udalosti, o ktorej rozhodnú mestskí poslanci na svojom najbližšom rokovaní.

vedenie mesta Trebišov