Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

B.Fabiánová, 22.02.2019 13:44

Zdravím Vás! Rada by som dostať informáciu o tom, kedy bude rekonštrukcia chodníkov a parkovacích miest na sídlisku JUH v Trebišove.
Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Do návrhu opráv komunikácií na rok 2019 sú v rámci chodníkových častí na sídlisku JUH zaradené chodníky za BD 2361 na Ul. L. Sáru. Návrh podlieha schváleniu členmi Komisie výstavby a majetku a následne mestským zastupiteľstvom. Po uvedených schváleniach Mesto zrealizuje výber zhotoviteľa formou verejnej súťaže, zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania. Pri dodržaní lehôt verejného obstarávania predpokladáme realizáciu opráv mestských komunikácií v lete 2019.

Ing. Ján Bogda
referent odd. výstavby a majetku

Sisa, 10.01.2019 09:24

Dobry den.Chcem sa spytat,ci toalety na mestskom cintorine su pre verejnost alebo nie?Kolkokrat doprevadzam babku na cintorin a potrebovala pouzit toaletu tolkokrat boli zavrete.Dokonca aj ked sme nedavno boli na pohrebe tak boli zavrete aj zvnutra aj zvonku.Preco tam nezamestnate niekoho aby tam dohliadal na poriadok ci uz na vpp alwbo iny projekt ktorych ma mesto urcite dost aby boli spristupnene pocas otvaracicj hodin prw verejnost?

Odpoveď

Dobrý deň,

toalety v budove Domu smútku sú sprístupnené pre verejnosť a sú plne funkčné v čase konania smútočných obradov, rovnako aj počas pracovných dní, do 15.00 hod. Po 15.00 h, teda po ukončení otváracích hodín Správy cintorína, hygienické zariadenie nie je sprístupnené pre verejnosť, nakoľko neplní účel verejných toaliet. V prípade potreby môžete, samozrejme, využiť verejné toalety, ktoré sú v Trebišove lokalizované na Ul. M. R. Štefánika, v budove starej KaSS.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejnoprospešných služieb a zariadení

Katarína Grbalikova, 24.02.2019 11:33

Dobrý den. Chcem sa spýtať nakolko byvam v meste v podnájme 1.5 chcela by som vedieť ci má mesto sociálne byty do podnjmu. Či mam narok na trvali pobyt od mesta. Som zarabajuca mamka a hladam si surne podnajom.Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

pri prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu sa postupuje podľa VZN Mesta Trebišov č. 114/2012 s účinnosťou odo dňa 1.8.2012.

Podľa uvedeného VZN č. 114/2012, Čl.3 – Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, bodu 3.2. – Žiadateľ si musí podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu písomnou formou na predpísanom tlačive. (uvedené tlačivo nájdete na našej internetovej stránke www.trebisov.sk, v sekcii „vybavenie úradných záležitostí“ a podsekcii „Nájomné byty“) Podľa bodu 3.3. – Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí spĺňať tieto podmienky:

a./ je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života, b./ má trvalý pobyt na území mesta Trebišov minimálne 3 roky,
c./ nie je v meste Trebišov vlastníkom ani nájomcom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
d./ spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
e./ nemá záväzok voči mestu a spoločnostiam, v ktorých má mesto účasť, resp. boli mestom založené, a to z titulu nezaplatenia daní, poplatkov a iných finančných záväzkov; uvedené ustanovenie sa nemusí uplatniť, ak žiadateľ využíva inštitút osobitného príjemcu.
f./ súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, odporúčame Vám podať si žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.

oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

obyvateľka, 12.02.2019 14:32

aký rozumný argument dal súhlas k výrubu pagaštanov v býv. "Mičurinke?Či jednoduchší je výrub, ako postrek proti škodcom pagaštanov?

Odpoveď

Dobrý deň,

o výrub predmetných stromov – pagaštanov požiadal vlastník pozemku /MO SRZ Trebišov/ z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania zdravia a bezpečnosti občanov. Stromy ohrozovali ľudí pohybujúcich sa po hrádzi Trnávka a vo vnútorných priestoroch pozemku. V minulosti došlo k niekoľkým vývratom v danom stromoradí s následným poškodením oplotenia. Insekticídny postrek proti škodcovi bol aplikovaný na mieste každoročne. Zlý zdravotný stav uvedených drevín /vnútorná hniloba kmeňov, značný podiel suchých konárov v korune, zvýšený výskyt škodcu/ rapídne znížil ich životnosť.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku
Mgr. Mário Fazekaš, MsHS

Ing. Dušan Grajcár, 08.02.2019 17:22

Prajem dobrý deň. Počas minulého volebného obdobia, som stále vedenie MsÚ žiadal, aby urobili poriadok s garážami na Vojenských lúčkach a za Agromilom. Poctivý, čestný občania si platia za garáže, majú ich skolaudované a majú pridelené číslo. Druhá čast občanov nemá pridelené číslo, nemá skolaudované garáže a platí iba za pozemok. A využíva tie garáže tak ako 1 skupina. Upozorňoval som na tento prípad od 1. roku p. primátor a potom, každý rok. Riešil to aj denník Korzár. No k dnešnému dňu žiadna náprava. 2 tretiny nemajú ani číslo, ani skolaudované. Koľko by bolo treba volebných období, aby sa vyriešila taká maličkosť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe podnetu občana mesta Ing. Grajcára stavebný úrad v roku 2016 preveril a riešil všetky garáže v meste Trebišov, v lokalite Vojenské lúčky, ktoré nemali toho času súpisné číslo, aj v spolupráci s referentkou pre miestne dane.
Stavebným úradom bolo oslovených 89 vlastníkov pozemkov, u ktorých bolo preverené povolenie garáží. To, že niektoré garáže nie sú označené súpisným číslom, neznamená, že neboli povolené, skolaudované, resp. dodatočne povolené spolu s užívaním stavby. Stavebný úrad nie je kompetentný nútiť stavebníka, resp. vlastníka stavby, aby požiadal o pridelenie súpisného čísla, následne dal zápis do katastra a tiež o pripevnenie prideleného súpisného čísla na stavbu.

Ing. Oľga Kačinetzová
referentka pre stavebný úrad

Veronika, 30.01.2019 08:55

Dobrý deň.
chcem sa spýtať, že sme postrehli, že po dedinách a konkretne v Sobranciach rozdávajú kompostery na záhradnícky substrat. Neuvažuje aj mesto Trebišov ich prideliť trebišovským záhradkárom? Nemusel by sa vynášať odpad na neverejne skládky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

systém nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území mesta Trebišov je stanovený Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 146/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi (článok 17 a 18 predmetného VZN). Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa 26.6.2017 nebolo odsúhlasené zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu. Predmetná výzva bola zameraná na nákup kompostovacích zásobníkov. V prípade vyhlásenia novej výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu mesto opätovne predloží tento zámer na schválenie poslancom Mestského zastupiteľstva v Trebišove.
Mesto plánuje v budúcnosti zriadiť na vybraných lokalitách mesta kompostoviská s kapacitou do 100 t.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku

RNDr.Tatiana Jenčová, 28.01.2019 16:14

Dobrý deň,chcem sa opýtať, kto má na starosti opravú výtlkov-výmoľov na trebišovských cestách - konkrétne odbočka ktorá vedie z ul.M.R.Štefánika okolo krčmy Južná smerom na Komenského ulicu a na sídlisko Juh-asi je to Vrátna ulica. Dnes ma tam veľmi ošpliechalo auto, ktoré vošlo do výmoľa plného vody práve keď som šla po chodníku, Stalo sa mi to už druhýkrát za posledné 2 roky na tom istom mieste. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň.

údržbu mestských komunikácií zabezpečujú Technické služby mesta Trebišov. Do ich činnosti spadá aj oprava poškodených asfaltových povrchov ciest a chodníkov. Asfaltový defekt v komunikácii na Vrátnej ulici bol opravený piatok 1.2.2019. Rovnako ako v predchádzajúcom období, aj naďalej budú na území mesta pokračovať opravy menších i rozsiahlejších cestných poškodení.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

Helena, 25.01.2019 14:30

Dobrý deň. Nedá mi nereagovať na podnety niektorých občanov nášho mesta. Keďže je už taký zákon, že chodníky napr. od snehu má očistiť obec/mesto, tak sa dožadujú, aby to mesto urobilo. Nechápem takých občanov, to sú už tak leniví a pohodlní, že si nedokážu sami vyčistiť chodník? Kde sme to dospelí? Vláda nemala vydať taký zákon. Občania by mali byť zodpovední za chodník pred ich vlastným domom. Tí občania, ktorí sa starali o chodník pred svojim domom v minulosti, tak robia to aj teraz a a nečakajú, že to urobí obec/mesto. Klobúk dole pred nimi, ale žiaľ, takých je málo. Tí, ktorí si chodník nečistia, by sa mali nad sebou zamyslieť.

Lenka Bereščíková, 29.01.2019 08:16

Dobrý deň, chcela by som sa informovať dokedy sa pravidelne každý mesiac bude prerušat distribúcia el. Energie. Pred Vianocami týždeň ste vypli el. Prúd keď človek mal už všetko nakúpené na sviatky v chladničke ci mrazničke a teraz zasa. Takéto veci sa robia v letných mesiacoch a nie teraz v zime. Keďže mame na tejto ulici aj malé deti je to veľmi nepraktické a nepohodlné. Za pochopenie ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

na webovej stránke mesta informujeme o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktoré sa týka konkrétneho odberného miesta zadaného spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. Avšak, ak máte dodatočné otázky, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Zákaznícku linku Východoslovenskej distribučnej, a. s. 0850 123 312 alebo info@vsds.sk

kancelária primátora

Maria, 17.01.2019 17:54

Dobrý deň, má mesto Trebišov na predaj stavebný pozemok pre vystavbu rodinného domu?
Ďakujem za odpoveď

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov toho času nemá pripravené stavebné pozemky na predaj.
Pre vytvorenie lokality na výstavbu rodinných domov je potrebné
zrealizovať pozemkové úpravy.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku

Jozef K., 19.12.2018 12:58

Dobrý deň.
Ako je to z odpratávaním snehu a ľadu na chodníkoch v uliciach mesta. Podľa relácie v televíznych správach bol prijatý zákon, že za údržbu chodníkov zodpovedá mesto/obec a že si ich čistenie musí zabezpečiť z vlastných zdrojov. Ako je to tu v Trebišove?Ako sa z tým mesto vysporiadalo? Podľa prezentovanej relácie už údržbu ani čistenie chodníka nevykonáva vlastník, či správca domu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto Trebišov rešpektuje prijatú novela zákonu o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorá vstúpila do platnosti v máji 2018. Z pohľadu mesta však ide o finančne, technicky aj personálne náročnú kompetenciu samosprávy.
V rámci svojich možností je mesto pripravené na už prebiehajúcu zimnú sezónu. Aj v prípade vzniku mimoriadnych situácií sa bude snažiť vykonať úlohy, ktoré mu vyplývajú z legislatívy tak, aby čo možno najvyššou mierou zabezpečilo ochranu života a zdravia občanov a takisto, aby nedostatky v schodnosti chodníkov mesto ako správca komunikácií odstránilo bez prieťahov.


Mesto Trebišov

Agáta Ondrušová, 20.12.2018 09:23

Dobrý deň.
Chcela by som vedieť z akého dôvodu sa vypinajú pouličné svetlá o 6:30 hodine.
Stála som na autobusovej zástavke v Milhostove. Zrazu vyplo svetla, ja v úplnej tme som tak stála a samozrejme ani autobusár ma nevidel na zastávke ani nezastavil. Nestihla som do práce.
Chcem vedieť ,ze či Vás ta polhodina zabije keby ste o polhodinu dlhšie posvietili.

Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň.

Problém skoršieho vypnutia verejného osvetlenia bol spôsobený technickou poruchou. Predmetná porucha však bola odstránená. V súčasnom období sa svetlá vypínajú o 7.00 hod.
Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu, ktorá Vám, žiaľ, spôsobila nepríjemnosti.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

E., 14.01.2019 10:24

Dobrý deň, rada by som sa informovala o probléme s dodávkou teplej vody. Na ulici B.Nemcovej je už asi tretí týždeň problém s vodou. Tečie iba studena a je naozaj len otázkou náhody a veľkého šťastia, keď človek vystihne teplú,aby sa večer bez problémov osprchoval! Pýtala som sa susedov ako to je a jedna mi to vysvetlila tak, že to závisí od toho ako je služba v kotolni. Keď je služba doobeda tak vtedy vodu zapnú a teplá tečie cez deň a keď je poobede tak zapnú vtedy a tečie večer..nejak mi to nesedí a nedáva zmysel.
Neviem či je to normálne, že v 21.storočí si musím zohrievať vodu v hrncoch a kanvici a plniť si vaňu, aby som sa po dni v práci mohla umyť! Prosím kompetentných, aby poriešili tento problém lebo znervózňovať sa každý večer nad teplou vodou je riadne vyčerpávajúce. Žijeme tu s deťmi.

Odpoveď

Dobrý deň,

spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. je od roka 2013 prevádzkovateľom systému centrálnej výroby a distribúcie tepla v meste Trebišov.

V prípade akýchkoľvek porúch na dodávke tepla a teplej úžitkovej vody je potrebné smerovať všetky podnety priamo na spoločnosť Trebišovská energetická, s.r.o. Pre odberateľov je k dispozícií 24-hodinová služba na telefónnom čísle 0907 936 199 alebo kontaktujte Ing. Emila REŠETÁRA /počas pracovnej doby/ na mobilnom čísle 0905 294 660.

Mesto Trebišov

James Fük, 06.01.2019 10:16

Dobrý deň chcem sa opýtať ako je to z zimným korčuľovanim pre verejnosť. Je tam možnosť požičania korčúľ alebo si každý musí priniesť vlastné. Po prípade aké sú ceny za vstup a požičanie ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zimný štadión (ZŠ) je sprístupnený pre verejnosť (verejné korčuľovanie) prevažne počas víkendov. Požičiavanie korčúľ zabezpečuje súkromná osoba, ktorá má priamo na zimnom štadióne zriadenú prevádzku. Mesto sa snaží čas verejného korčuľovania nastaviť tak, aby bola ľadová plocha ZŠ v čo najväčšej miere prístupná širokej verejnosti, berúc do úvahy termíny športových podujatí a aktivít, ktoré sú na nej organizované. Presný harmonogram je týždenne aktualizovaný na webovom sídle mesta a oficiálnej (FB) fanpage mesta Trebišov (Dobré správy z Trebišova).
Na webovom sídle mesta je zverejnený aj cenník vstupného:

http://www.trebisov.sk/userimages/files/site/cennik_sluzieb_mesto_mestske_organizacie_ucinny_od_01_10_2018.pdf

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci verejnoprospešných služieb a zariadení

Miro S., 08.01.2019 06:58

Dobrý deň,
kúpil som byt v Trebišove a plánujem kompletnú rekonštrukciu. Mám otázku týkajúcu sa rekonštrukcie. Kde treba ohlásiť tieto práce a aké mám povinnosti.

Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

informácie týkajúce sa ohlásenia stavebných úprav bytu sú zverejnené na webovej stránke mesta http://www.trebisov.sk/vybavenie-uradnych-zalezitosti/stavebny-urad/15247 , ale vhodné je aj pred podaním ohlásenia telefonicky sa informovať na tel. čísle 0917 112 771.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj

Viola Bakurová, 16.12.2018 15:24

Dobrý deň.
Chcem Vás poprosiť o opravu verejného osvetlenia na ulici Nemocničnej, resp. za bytovkou na detskom ihrisku. Už asi dva týždne tu nesvieti ani jedno zo svetiel, ktoré sú tam osadené.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za nahlásený podnet. Uvedená porucha verejného osvetlenia na Nemocničnej ulici bola odstránená štvrtok 3.1.2019

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

Veronika T, 01.01.2019 16:14

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na záležitosť separovania odpadu v Trebišove. Ako je možné, že separovaný odpad končí na zmiešanej skládke? Načo je to potom dobré?
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

zber separovaného odpadu (sklo, papier, plasty) z rodinných domov mesto Trebišov realizuje predposledný a posledný týždeň v každom kalendárnom mesiaci. Predmetný odpad sa zváža mechanizmami Technických služieb mesta na separačné stredisko, kde dochádza k triedeniu plastov podľa farieb a k triedeniu: papier, kartón a sklo. Uvedené komodity okrem skla sa lisujú a následne odovzdávajú na ďalšie spracovanie. Pri bytových domoch sú rozmiestnené separačné kontajnery, ktoré pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vyvážajú podľa potreby. Následne spracovanie prebieha vyššie uvedeným spôsobom.

Michal Davala
riaditeľ Technických služieb mesta Trebišov

Občan, 02.01.2019 13:47

DOBRÝ DEŇ, BOLO BY MOŽNÉ ODSTRÁNIŤ AUTO Z PARKOVISKA NA SIDL. 1515 HNEĎ OPROTI VCHODU MŠ? ZBYTOČNE TAM ZABERA MIESTO INYM AUTAM A MA NEPLATNU EK.JEDNA SA O STARÝ ŠEDÝ POĽSKÝ FIAT. ĎAKUJEM.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Hliadka MsP Trebišov vykonala preverenie oznamu a stotožnila majiteľa vozidla. Majiteľ odstránil predmetný automobil z parkoviska na vlastné náklady.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Bumberova Anna, 14.11.2018 13:09

V zimných mesiacoch je v Trebišove jediná možnosť na šport- korčuľovanie na zimnom štadione.Ale, akosi sa zabúda na malých športovcov,lebo čas pre verejnosť je pravidelne od 17 hod. alebo od 17,30 hod.Takže končí o 19,00 až 19,30.Pre malé deti je to strašne neskoro.Treba zariadiť v sobotu,alebo nedeľu jeden termín skoro popoludní,napr. o 14,00.

Odpoveď

Dobrý deň,

v aktuálnom období, t. j. v čase zimných prázdnin až do 06.01.2019, je zimný štadión (ZŠ) sprístupnený pre verejnosť (verejné korčuľovanie) už v dopoludňajších hodinách, môžu ho teda využívať aj prázdninujúce deti s rodičmi. V nasledujúcom období sa budeme snažiť prispôsobiť čas verejného korčuľovania tak, aby bola ľadová plocha zimného štadióna v čo najväčšej možnej miere prístupná a využívaná. Mesto Trebišov zohľadňuje otváracie hodiny objektu ZŠ aj v súvislosti s prebiehajúcimi športovými podujatiami, ktoré sú organizované práve na zimnom štadióne. Presný harmonogram bude priebežne zverejňovaný na webovom sídle mesta a oficiálnej (FB) fanpage mesta Trebišov (Dobré správy z Trebišova).

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci verejnoprospešných služieb a zariadení mesta Trebišov

Peter Bruňák, 26.12.2018 17:10

Dobrý deň.
Uhynul mi pes na starobu,žil necelých 18 rokov.Ako ho mám odhlásiť z dane za psa?

Odpoveď

Dobrý deň,

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku podľa § 99b ods. 2, ktorý znie: Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V zmysle § 26 zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
Daňovník môže podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa na MsÚ v Trebišove, 1. poschodie, kancl. č. 105.

Ing. Viktória Barilová
referentka pre miestne dane

stanislav nagy, 30.11.2018 17:21

dobry den pisem uz druhýkrát no ziadna odpoved na ul.KPT.NALEPKU vchod na sidlisko nesvietia 2 lampy uz asi 2 tyzdne poprosim o opravu dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedená porucha bola odstránená 7.12.2018.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

Peter, 07.12.2018 12:38

Zdravim, na ulici zimna 9 medzi bytovkami oproti podchodu ako su smetne kose je uz dlhsie problem s cestou, ak naprsi vytvori sa velka nepriechodna mlaka vody a obchadzame to bokom popri bytovke cez blato a okolo aut ktore to blato sposobuju kedze tam parkuju. Teraz v zime ak to mrzne je stoho nebezpecne miesto posmyknutia sa. Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za zaslanie Vášho podnetu.
V rámci odpovede uvádzam, že priebehu roka 2018 boli prevedené opravy výtlkov na Zimnej ulici. Aj s Vami uvedenou problematikou sa správca cesty bude zaoberať.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

Milan Cizmar, 10.12.2018 03:09

Chcem sa spýtať kompetentnych či obyvatelia Komenského ulice nemajú nárok na pokojný spánok. Dnes 10.12.2018 technické služby tu realizujú vývoz smetia v čase 02:50h. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

samozrejme, že majú. Vzniknutá situácia nastala z technických dôvodov, nakoľko zber TKO bol realizovaný v uvedenom období pracovníkmi TS mesta len s jedným autom. S dôrazom na to, aby sa stihol uskutočniť v celom meste prevedený vývoz TKO, vedenie Technických služieb mesta Trebišov nariadilo skorší začiatok zberu komunálneho odpadu.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta Trebišov

pani, 03.12.2018 21:00

Dobrý deň....ja by som len chcela reagovať na tému: parkovanie na chodníkoch.....keď chcete pokutovať za to vodičov tak to musite celú bytovku alebo sídlisko čo tak parkujú na Snp- zelená bytovka,ľudia tam roky takto parkujú.....Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,
nedostatok parkovacích miest na sídliskách neospravedlňuje konanie vodičov, ktorí nedodržiavajú pri parkovaní zákon o cestnej premávke.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Ľubomír Domaracký, 27.11.2018 12:06

Dobrý deň, 20.10.2018 som poprosil o orezanie stromov na ul. M.R. ŠTEFÁNIKA 2221 vchody 174, 172, 170 a 168. Bolo mi aj odpovedané aj orezanie bolo vykonané. No ale poprosím vás takto? Odrezali ste spodné konáriky. Veď tu je potrebná radikálna úprava koruny stromov. Mame pouličné osvetlenie, ktoré vôbec pre konáre nevidno. Treba poznižovať a preriediť koruny, poriadne orezať konáre. A aj vzadu na sídlisku nie len vpredu. Chcete mať zeleň, ja proti nej nič nemám ale treba sa o to aj pravidelné starať a udržiavať ju. Taktiež nám nárok na slnečné svetlo v byte. Ďakujem a dúfam, že k tomu radikálne pristúpite.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestské hospodárske stredisko, ako organizácia oprávnená na ošetrovanie zelene mesta, je povinná dodržiavať Vykonávaciu Vyhlášku MŽP SR č.24/2003 Z.z. Zákona č.543/2002 Z.z., z ktorej vyplýva povinnosť postupovať pri redukčných orezoch stromov podľa STN 83 7010, v ktorej je uvedené:

- prípustné je odstrániť konáre s hrúbkou do 50 mm (rany s širším priemerom sa nikdy nezahoja a následne spôsobia hnilobu drevných častí, čím ešte viac znížia bezpečnosť v okolí stromu,
- redukcia asimilačného aparátu nesmie presiahnuť 20 %,
- tvar koruny sa nesmie narušiť,
- vykonávať vo vegetačnom období.

Bohužiaľ, daná situácia vo Vašom okolí bola spôsobená živelnými a nekoncepčnými výsadbami z minulosti, kde neboli zohľadňované priestorové pomery a rastové vlohy drevín. K redukčným rezom musíme pristupovať citlivo a (v rámci uvedených 20 %) postupne počas dlhšieho časového horizontu. Nie je možné náhle odstrániť napr. 50 % koruny dreviny, jednalo by sa o jej dekapitáciu.
Vo Vašej otázke z 20.10.2018 ste žiadali o úpravu korún stromov na Ul. M. R. Štefánika 2221 len pred vchodmi 174, 172, 170 a 168, nie za bytovým domom.

Ing. Milan Kakaš
záhradný architekt, MsHS

stanislav nagy, 22.11.2018 17:07

DOBRY DEN PRAJE SIDLISKO KPT.NALEPKU PRI VCHADZANI NA SIDLISKO NESVIETIA 2 LAMPY POPROSIM VAS O OPRAVU DAKUJEM NAGY

Odpoveď

Dobrý deň.

ďakujeme za nahlásenie poruchy, odstránená bude v 49. kalendárnom týždni.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Anna, 27.11.2018 20:25

Dobrý deň. Chcem upozorniť na nefunkčné osvetlenie na Varichovskej ulici pred domom č. 26. Je tam aj veľa lístia zo stromov, ktoré opadalo potom, čo bola ulica vyčistená. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme Vám za nahlásenie podnetu, evidujeme túto poruchu. Uvedená porucha bude odstránená pracovníkmi TS mesta Trebišov počas 49. KT., po ukončení umiestňovania všetkých prvkov vianočnej výzdoby a po jej oficiálnom rozsvietení.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Ľubo, 28.11.2018 18:30

Dobrý deň nedá sa umiestnit kontajner na fľaše bližšie k domom na Varichovsku ulici .lebo teraz je až za zimnim štadiónom.je to dosť ďaleko pre starších ľudí.dakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

separačný kontajner bol preložený do priestoru za zimným štadiónom, a to na základe žiadosti občanov.

Michal Davala
zastupujúci riaditeľ TS mesta Trebišov

Lubomira, 18.11.2018 15:06

Chcem sa opýtať kompetentných, že máme oznam na dverách, že sa nemá parkovať na chodníku. Ľudia parkujú a prechádza tadiaľ mestská polícia a neurobí s tým nič. Týka sa to najmä vchodu na SNP 108. Ustavične niekto parkuje na chodníku.

Odpoveď

Dobrý deň,

Zo strany MsP bude nezodpovedným vodičom venovaná zvýšená pozornosť a zistené priestupky budú sankcionované. Zároveň chcem požiadať občanov, aby v prípadoch, ak sú svedkami takéhoto nezodpovedného konania, zrealizovali telefonické oznámenie na bezplatnú linku 159.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Ivan.B, 12.11.2018 09:16

Zdravím. Nemáte možnosť dať kamerové systémy na sledovanie garáží za agromilkom,potom garáží pri kotolni a okolie kotolne? Za garáže sa platí mestu daň...Ráno sa tam zhlukuje školská mládež, večer tak isto a nie len mládež a o neporiadku pri kotolni a jej poškodzovaní sa nevyjadrujem . Vdaka za odpoved.

Odpoveď

Dobrý deň,

aj keď sa z rozšírením MKS vo Vami uvedenej lokalite v nasledujúcom roku nepočíta, bude táto časť mesta monitorovaná hliadkami MsP predovšetkým častejším výkonom hliadkovej služby.

Hliadky MsP niekoľkokrát denne vykonávajú hliadkovú službu aj v uvedenej časti mesta.

Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov