Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

havranula, 02.08.2018 09:34

Dobrý deň! Chcem sa opýtať y akého dôvodu sa neopravuje chodník na ľavej strane( ak ideme od mesta), na ulici Kukučínovej? Je to časť pred pohostinstvom Severka. Celá táto ulica sa opravuje iba naša časť nie...asi sa niekomu zdalo,že túto časť netreba opravovať,ale napríklad pred naším domom samovoľne parkuje každý deň MHD,pritom zastávku má mať až o niekoľko metrov ďalej...v dôsledku toho je naša príjazdová časť chodníka úplne zničená. aj keby to tak nebolo myslím si ,že ten chodník je potrebné urobiť tak či tak, lebo je ,,pozliepaný´´z niekoľkých častí a v zime je to nebezpečné hlavne pre starších občanov...vopred ďakujem za odpoveď aj za prípadnú nápravu

Odpoveď

Dobrý deň,

opravy mestských komunikácií Mesto realizuje na základe zoznamu vybraných poškodených ciest a chodníkov, ktorý schválila komisia výstavby a poslanci mestského zastupiteľstva. Severný chodník na Kukučínovej ul., úsek od Hodvábnej ul., bude zaradený do najbližšieho návrhu opráv mestských komunikácií.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Obyvateľ Hollého, 06.08.2018 16:52

Dobrý den,
Keď ste plánovali opravy chodníkov v meste,
vobec ste nepokladali za potrebné zahrnúť do oprav aj severný chodník na Hollého? Skoro 50 ročný chodník, ktorý sme si robili pred cca 50-timi rokmi svojpomocne sa Vam zdá este v poriadku? Ci sme snáď nezaplatili dosť dani na to, aby sme mali nárok na novy chodník? Pritom kolko ľudí sa prejde po ulici z bývalých vojenských lúčok, na zimný štadión, ci na iné športové aktivity.Prekvapujuce

Odpoveď

Dobrý deň.

Severný chodník na Hollého ulici je zaradený do Zoznamu poškodených ciest a chodníkov, z ktorého sa vyberajú komunikácie na opravu v závislosti od rozsahu poškodenia a frekvencie ich využívania. Súhlasíme s Vami, že predmetný chodník je vo veľmi zlom technickom stave, poškodený je aj koreňmi stromov a vyžaduje po ich čiastočnom výrube opravu a položenie nového asfaltu. Predmetný chodník bude zaradený do najbližšieho návrhu opráv mestských komunikácií, ktorý podlieha schváleniu komisie výstavby a poslancami mestského zastupiteľstva. Predpokladáme, že vzhľadom na rozsah poškodenia bude oprava chodníka schválená.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

Miroslav, 30.07.2018 17:51

Dobrý deň, dal by sa opraviť prístupový chodník v dĺžke cca 8m k vchodu č. 8 BJ č.1945 na ul.Škultétyho, pretože pod schodišťom sa prepadá a počas dažďa sa tu tvorí veľká mláka, došlo tu už k viacerým pádom starších osôb a situáciu riešia /neúčelne/ betónové tvárnice uložené obyvateľmi bytovky?

Odpoveď

Dobrý deň.

Na základe zaslaného podnetu bolo zistené, že problém s prepadnutým chodníkom pri schodišti bytového domu 1945 na Škultétyho ul. je nielen pri vchode č. 8, ale aj pri vchode č. 10. Príčiny tohto stavu a možnosti riešenia preveria referenti oddelenia výstavby a majetku MsÚ. Oprava chodníka na Škultétyho ul. a prístupových chodníkov k BD 1945 bude zaradená do najbližšieho návrhu opráv mestských komunikácií, ktorý podlieha schváleniu členov komisie výstavby a poslancov mestského zastupiteľstva.

odd. výstavby a majetku

Marka, 25.07.2018 08:35

Pri pracach na vykopoch bol na severe poskodeny stromcek.za bytovkou 2275.mozte sa nan pozriet?

Odpoveď

Dobrý deň,

veľmi si vážime Váš záujem o zeleň na sídlisku Sever. Pracovníci Mestského hospodárskeho strediska boli overiť zdravotný stav predmetnej sakury neodkladne po nahlásení Vášho podnetu.
Bohužiaľ, stromček nebolo možné zachrániť vzhľadom na to, že jeho koreňový kŕčok utrpel silné devastačné poškodenie, pravdepodobne mechanizmom vykonávajúcim výkopové práce. Pracovníci oddelenia výstavby a majetku na MsÚ už kontaktovali firmu realizujúcu výkopové práce so žiadosťou o náhradu škody. Nový, rovnaký stromček bude vysadený v jeseni tohto roku.
Chcem Vás ubezpečiť, že pracovníci MsHS sa riadne a svedomito starajú o dreviny v meste a je ich najvyššou prioritou zachovávať a zveľaďovať zeleň Trebišova, dôkazom čoho je aj množstvo novovysadených stromčekov a záhonov.

Ing. Milan Kakaš,
záhradný architekt, Mestské hospodárske stredisko

Silvia P., 08.08.2018 16:00

Dobrý deň. Chcem sa informovať ohľadom nového investora v meste. V článku píšete že od 1.7. prijíma nových zamestnancov. Mňa by zaujímalo, kde a na koho sa môžem obrátiť so žiadosťou o prácu. Nikde nie je nič zverejnené, žiadne nábory, ani na stránke úradu práce...dokonca ani priamo na úrade nič nemajú. Ďakujem za odpoveď...

Odpoveď

Dobrý deň,

žiadosť adresujte, prosím, na adresu:
CONROP Trebišov
Dopravná 4
075 01 Trebišov

kancelária primátora

Zajac Andrej, 27.07.2018 16:10

Dobrý deň, už niekoľko krát v poslednej dobe som bol svedkom ako istý občan mesta na ul. SNP vyfukava zo svojho dvora pravidelne bordel a nečistoty priamo na ulicu a cestu pred jeho domom. Cigánov a naše deti mestská polícia aj štátna šikanuje hoci aj za odvodenú cigaretu ako som bol neraz svedkom a tohto pána nebude nikto pokutovať!!?? Len mi nepíšte aby som volal políciu, ja som volal aj dávnejšie a nič sa nestalo, nabudúce toho pána nahram na mobil a donesiem na políciu, hanba mu a ten bordel čo vyfukava na ulicu musia potom cigáni zametať

Odpoveď

Dobrý deň,

nakoľko ste neuviedli dátum údajného spáchania priestupku a taktiež ste neboli ochotný komunikovať s hliadkou pri preverení Vášho podnetu, uvádzam nasledovné:

V zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je v § 47 ods. 1 písm. d) taxatívne uvedené, že priestupku proti verejnému poriadku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt a nakoľko s odstupom času sa nepodarilo hodnoverne preukázať Vaše tvrdenie vo veci nebolo možné ďalej konať.

Vaše podozrenie na šikanu zo strany polície SR alebo mestskej polície je Váš subjektívny názor, s ktorým sa nestotožňujem, ale každý prípadný oznam bude posudzovaný individuálne na základe hodnotenia existujúcich dôkazov, výpovedí svedkov protiprávneho konania.
Ak budete v budúcnosti svedkom protiprávneho konania alebo budete mať podozrenie z páchania priestupku alebo trestného činu, žiadam Vás o bezodkladne nahlásenie na bezplatnom telefónnom čísle 159 (do 22.00 hod.). Nakoľko PZ SR vykonáva dennú 24-hodinovú službu, nahlásiť podnet môžete aj na čísle 158 alebo 112 nepretržite.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP Trebišov

Silvia Pavlíková, 24.07.2018 06:47

Dobrý deň, rada by som upozornila na ihličnatý strom, ktorý rastie na rohu Komenského 2108/7. Z tohto stromu kvapká živica na autá, ktoré týmto poškodzuje. 3 parkovacie miesta sa nevyužívajú, pretože nikto pod týmto stromom nechce parkovať. Okrem áut, poškodzuje táto živica aj okná majiteľov bytov, keďže živicu z nich nie je možné odstrániť. Väčšina majiteľov bytov súhlasí s jeho výrubom. ĎAKUJEM.

Odpoveď

Dobrý deň.

Na základe miestnej obhliadky dňa 7.8.2018 bol prostredníctvom Mestského hospodárskeho strediska ako správcu verejnej zelene a zároveň oprávnenej organizácie zrealizovaný orez konárov borovice, ktoré presahujú nad miestnu komunikáciu. Zároveň podotýkame, že výrub predmetnej dreviny je neopodstatnený.

Ing. Eva Bučková
odd. výstavby a majetku

iva, 31.07.2018 13:39

chcem spýtať že keď sa budú opravovať chodníky tak kedy príde na rad aj chodník na cukrovarskej ulici

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci firmy Cesty Košice, s.r.o. realizujú opravy mestských komunikácií od polovice júla 2018, na základe zoznamu vybraných poškodených cestných a chodníkových úsekov, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trebišove.

Schválené asfaltové úseky, ktoré budú opravené počas leta 2018:

1. Cestné komunikácie:
- Ul. čsl. armády, od svetelnej križovatky po kruhový objazd vrátane dvoch parkovacích plôch,
- ul. Moyzesova, od Škultétyho po Varichovskú ul.,
- Ul. 17. novembra, sadnutá časť cesty Slovenskej ul. na ploche 30 m2,
- ul. Cintorínska, odstavné plochy,
- ul. Bottova, od Ul. kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Region. veterinárnej správy,
- ul. Zvonárska v MČ Milhostov, úsek cesty na ploche 760 m2.

2. Chodníky:
- Ul. Jana Husa, vedľa zariadenia soc. služieb SČK Prameň nádeje,
- Ul. Ľ . Podjavorinskej, chodník k bytovým domom severne od Ul. J. Husa,
- ul. Palárikova, západný chodník od Hollého po Moyzesovu ul.,
- ul. Berehovská, vnútrosídliskový chodník vrátane vstupov k bytovým domom č. 2168 až 2173,
- ul. Komenského, úsek chodníka pri bývalom vstupe do areálu Gymnázia, opravovaná časť na ploche 130 m2,
- ul. Kukučínova, južný chodník od Rastislavovej po Lúčnu ul.,
- ul. Kukučínova, severný chodník od BD 2260/28 na Hurbanovej ul. po Hodvábnu ul.,
- ul. Lúčna, západný chodník od Kukučínovej po Parkovú ul.,
- ul. Varichovská, chodník od Hollého po Moyzesovu ul.,
- Ul. SNP, západný chodník od Družstevnej ul. po zač. parc. 1749/132,
- ul. Hlavná v MČ Milhostov, úsek chodníka pred Zvonárskou ul. na ploche 170 m2.

3. Mestský cintorín
- cesta na južnej strane, od vstupu z Komenského ul. po novú časť cintorína.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

Zuzka F., 24.07.2018 21:52

Dobry den chcem sa opytat ako je to pocas prazdnin z Mičurinkou teda otvaracie hodiny ci sa tam da dostat. DAKUJEM

Odpoveď

Dobrý deň,

návštevné hodiny sú denne od 7.00 - 19.00.hod. V prípade uzatvoreného vstupu prosím kontaktujte zamestnanca mestskej vnútornej ochrany v objekte na t. čísle: 0915 759 594.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

Stano m., 17.07.2018 10:21

Dobrý deň,je už rospis ktoré chodníky a cesty sa budú opravovať,?

Odpoveď

Dobrý deň!

Opravy mestských komunikácií v Trebišove začali v 29. kalendárnom týždni. Firma Cesty Košice, s.r.o. opravuje nasledovné, MsZ schválené, asfaltové úseky:

1. Cestné komunikácie:
- Ul. čsl. armády, od svetelnej križovatky po kruhový objazd vrátane dvoch parkovacích plôch
- ul. Moyzesova, od Škultétyho po Varichovskú ul.
- Ul. 17. novembra, sadnutá časť cesty Slovenskej ul. na ploche 30 m2
- ul. Cintorínska, odstavné plochy
- ul. Bottova, od Ul. kpt. Nálepku po koniec vjazdu do Region. vet. Správy
- ul. Zvonárska v MČ Milhostov, úsek cesty na ploche 760 m2

2. Chodníky:
- Ul. Jana Husa, vedľa zariadenia soc. služieb Prameň nádeje
- Ul. Ľ . Podjavorinskej, chodník k bytovým domom severne od Ul. J. Husa
- ul. Palárikova, západný chodník od Hollého po Moyzesovu ul.
- ul. Berehovská, vnútrosídliskový chodník vrátane vstupov k bytovým domom č. 2168 až 2173
- ul. Komenského, úsek chodníka pri bývalom vstupe do areálu Gymnázia, opravovaná časť na ploche 130 m2
- ul. Kukučínova, južný chodník od Rastislavovej po Lúčnu ul.
- ul. Kukučínova, severný chodník od BD 2260/28 na Hurbanovej ul. po Hodvábnu ul.
- ul. Lúčna, západný chodník od Kukučínovej po Parkovú ul.
- ul. Varichovská, chodník od Hollého po Moyzesovu ul.
- Ul. SNP, západný chodník od Družstevnej ul. po zač. parc. 1749/132
- ul. Hlavná v MČ Milhostov, úsek chodníka pred Zvonárskou ul. na ploche 170 m2

3. Mestský cintorín
- cesta na južnej strane, od vstupu z Komenského ul. po novú časť cintorína

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

Andrea Poláková, 17.07.2018 11:37

Dobrý deň, na ul. T.G.Masaryka - vo dvore bytoviek sa nachádzali dva veľké plechové kontajnery, teraz tam je len jeden. Dôvod prečo ho dali preč by zaujímal obyvateľov ul. T.G.M. Keď jeden nestačí.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Predmetný kontajner pracovníci TS mesta vzali na opravu, po oprave bude umiestnený na pôvodné miesto.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Michal Jankopál, 18.07.2018 14:40

Dobrý deň. Každý deň prechádzam po Severnom námestí pri fontáne , ktoré je podľa mňa hanbou nášho mesta už len z pohľadu na denné "osadenstvo" na lavičkách - bezdomovci,čučari a iné pochybné osoby, ktoré už len svojím vzhľadom a rozvaľovaním sa s fľaškami vína v blízkosti Večierky odrádzajú ostatných obyvateľov nášho mesta od toho, aby si tam prišli sadnúť na lavičku a oddychovať na námestí. Každé ráno tam po nich ostávajú prázdne fľaše, sáčky a šupky od slnečnice, ktoré aktivační pracovníci musia po nich zametať. V Michalovciach, alebo v Košiciach sa práve po námestí, v pešej zóne prechádzajú rodiny s deťmi, mamičky s kočiarikmi aj starší občania, tieto miesta tam slúžia naozaj ako zóny relaxu a spoločenského stretávania sa. V Trebišove väčšinou len pre hore uvedené osoby. V našom meste sa nedá povedať , že si napríklad v nedeľu popoludní pôjdeme sadnúť na lavičku na Severné námestie. V dnešnej demokratickej dobe však nemôžeme niekoho odsudzovať len pre jeho vzhľad a vykázať ho kvôli tomu z námestia . Lenže tie osoby sa tam udomácnili aj vďaka prítomnej Večierke a okrem nich tam nikto nejde a námestie slúži len im. No to už ale takto ostane navždy ? Takto má vyzerať vstup do mesta, kde každý prechádzajúci návštevník spomalí pri prejazde kruhovým objazdom, alebo pri jazde z opačného smeru pri prejazde cez dvojitý retardér a môže sa čudovať, ako to v tomto meste vyzerá ? Alebo je to na občanovi mesta , aby podával oznámenia na políciu , že ho pohoršujú opilci na námestí ? Iste máme v meste aj iné časti na oddych, máme mestský park. Ale Severné námestie je na očiach či chceme, alebo nie. Tie lavičky tam podľa mňa už dávno neslúžia účelu, na ktorý tam boli dané. Nebolo by účelnejšie dať ich preč, hoci tam vysadiť kvety alebo kríky a tak odstrániť nežiadúci jav, aby opilci nemohli na lavičkách polihovať pri Večierke ? Myslím si, že táto časť mesta by bola krajšia bez lavičiek a bez bezdomovcov na nich, ako opačne. Verím, že tento názor na súčasný stav na Severnom námestí zdieľajú viacerí občania nášho mesta.

Odpoveď

Dobrý deň,

áno, je pravda, že na Severnom námestí sa sporadicky zdržiavajú osoby bez domova a z tohto dôvodu je uvedená lokalita vo zvýšenej miere kontrolovaná hliadkami MsP. V poslednom období sa tam niekoľkokrát denne, dlhšiu dobu, zdržiava aj člen Rómskej poriadkovej služby, ktorý dohliada na verejný poriadok na Severnom námestí. Vzniknuté narušenia verejného poriadku oznamuje mestskej polícii. Zároveň však musíme mať na zreteli, že ak asociáli nenarúšajú verejný poriadok, nemožno proti nim zakročiť. S Vaším názorom o neporiadku, ktorý tieto osoby spôsobujú, sa však nestotožňujem, nakoľko aj podľa informácií Mestského aktivačného strediska nie je v lokalite zaznamenané znečistenie väčšieho rozsahu. Porovnávanie kvality čistoty a poriadku v Trebišove, Michalovciach alebo Košiciach je subjektívne a neraz by sme pri použití rovnakej miery hodnotenia boli až prekvapení pozitívnym výsledkom v prospech Trebišova.


Mgr. Miroslav Cabada
poverený riadením MsP Trebišov

Slavka Nagyova, 16.07.2018 00:48

Dobry den, kde najdem program na Dni mesta Trebisov 2018? Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

program augustového podujatia Dni mesta Trebišov ešte nie je publikovaný. Už teraz sa však môžete tešiť, nakoľko programová štruktúra bude pestrá, plná skvelých a známych interpretov; určite si z tohtoročnej ponuky vyberú všetky generácie. Sledujte webové sídlo mesta, začiatkom augusta bude program zverejnený.

kancelária primátora

Maria kolesarova, 05.07.2018 20:54

PAN BOGDA ,ja som sa Vas pytala na KUKUCINONU ulicu a nie vedlajsie chodniky. Kukucinova ulica zacina za byvalou JEDNOTOU .Je to hlavna cesta.Mal by ste sa tam ist pozriet ci sa to podoba na chodnik z oboch stran.Tam je to takzvany TANKODROM. Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

na Kukučínovej ul. sa bude opravovať chodník v časti od Rastislavovej ul. po Lúčnu ul. a chodník od BD 2260/28 na Hurbanovej ul. po Hodvábnu ul. V týchto dňoch už firma Cesty Košice spol. s r.o. začala realizovať opravy vybraných a MsZ schválených miestnych komunikácií.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

dada, 24.06.2018 21:15

Dobrý deň, chcem upozorniť, že na Budovateľskej ulici nesvietia pouličné lampy.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Predmetná porucha verejného osvetlenia už bola opravená pracovníkmi Technických služieb mesta. V súčasnom období je VO funkčné.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Kupko, 18.06.2018 17:08

Dobrý den chcem sa spýtať prečo bolo odstanené z kúpaliska mini golfové ihrisko ?

Odpoveď

Dobrý deň,

minigolfové ihrisko bolo z areálu letného kúpaliska odstránené v rokoch 2009-2010, a to z dôvodu značného poškodenia. Náklady na opravu boli vysoké, jednotlivé konštrukcie obsahovali škodlivý azbest. V súčasnosti však môžu voľnú plochu využívať návštevníci kúpaliska v rámci svojej rekreácie. Neďaleko uvedenej plochy sú vysadené dreviny zo západnej strany, ktoré budú po dosiahnutí výšky oplotenia tvoriť zelené oplotenie. Zároveň sa tým dosiahne lepšie pohodlie pre rekreantov mestského kúpaliska.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Viera, 10.07.2018 21:28

Chcela by som Vás poprosiť, nebolo by možné po konzultasii s DI osadiť na ulici Dobrovoľnicka = Budovateľska zrkadlo? Po vybudovaní plota pri rod.dome č.1 je veľmi zlá viditeľnosť pri výjazde áut z Budovateľskej ulice.Verím,že sa nebude čakať do vtedy,kým sa tam nestane nejaká nehoda!

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Skomplikovanie výhľadu na križovatke ulíc Budovateľská – Dobrovoľnícka, ktoré nastalo výstavbou nového oplotenia RD, MsP Trebišov registruje a zároveň Vás informujeme, že v najbližších dňoch bude s dopravným inžinierom ODI OR PZ v Trebišove komunikovaná možnosť osadenia dopravného zariadenia – zrkadla v uvedenej lokalite. Pokiaľ nedôjde k zmene dopravného značenia na tomto úseku, je potrebné rešpektovať a dodržiavať v súčasnosti platné dopravné značenie, a tak predchádzať prípadným dopravným kolíziám.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP Trebišov

Ľubo, 06.07.2018 17:11

Dobrý deň chcel by som vás poprosiť či by sa nedal vykosit bučov lesík,a hlavne vyčistiť okraje cesty.dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie a čistenie okrajov lesnej cesty a chodníka smerujúceho do MČ Paričov, v lokalite Bučov les, má Mestské hospodárske stredisko plánované v harmonograme prác na mesiac júl 2018.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

D, 08.07.2018 22:54

Dobrý deň chcem sa informovať kedy bude opäť funkčné verejné osvetlenie na celej ulici SNP, pre chodcov ale aj vodičov je to nebezpečné, hlavne z dôvodu zlej viditeľnosti.

Za skorú odpoveď vopred ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

verejné osvetlenie je opäť funkčné od pondelka 9.7.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Radoslav, 07.07.2018 09:39

Dobrý deň. Chcel by som požiadať o opravu klietky na zberné nádoby na odpad za bytovým domom na ulici Komenského 2108. Jedna z brán je nefunkčná, nakoľko sú strhnúťé oba pánty. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava bude realizovaná stredu 11.7.2018

Michal Davala
TS mesta Trebišov

MUDr. Eva Durová, 08.07.2018 19:42

Dobrý deň,

dňa 06. 07. 2018 v piatok počas veľkej búrky a prívalového dažda došlo na ulici Západnej 24/7 k opätovnému vytopeniu pivnice po 8 rokoch. Kanalizácia pravdepodobne nebola posledné mesiace vyčistená a z toho dôvodu nestíhala prijať prívalovú vodu. Žiadam o prečistenie kanalizácie na našej ulici Západnej.
Za vybavenie môjho podnetu vopred ďakujem.
MUDr. Eva Durová

Odpoveď

Dobrý deň,

uličné vpusty na Slnečnej, Strednej a Západnej ulici budú prečistené do konca mesiaca júl 2018.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

Maria kolesarova, 27.06.2018 21:25

...ZDRAVIM chcem sa spytat ci ulica KUKUCINOVA NEPATRI MESTU? pRIDTE SA POZRIET AKO TAM VYZERAJU CHODNIKY KED SA TO DA NAZVAT CHODNIKOM. ZA 30ROKOV SA TAM NIC NEZMENILO.DAKUJEM ZA ODPOVED.

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto má vedomosť o stave chodníkov na Kukučínovej ulici a rieši ich opravu. V rámci opráv miestnych komunikácií, ktoré budú zrealizované do konca mesiaca júl 2018, budú opravené aj nasledovné asfaltové časti:

- severný chodník, od vchodu do BD 2260/28 po Hodvábnu ul.,
- južný chodník, od Rastislavovej ul. po Lúčnu ul.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku

LL, 27.06.2018 19:33

Dobrý deň, chcela by som sa informovať aj upozorniť. Správca parku, ktorý sídli v parku ma aj nejaké kompetencie? Chodieva kontrolovať park atd? Môže upozorniť kto porušuje poriadok? Som častým návštevníkom parku. To, že psíčkari nemajú psov na vodítku, asi ani netreba hovoriť. Ale už ma prekvapilo, keď chodia kúpať psov do jazierka.
A co som zažila naposledy ma dostalo: mladí romovia ktorí behali po parku s palicami v ruke a tehlou-naháňali zajaca, ktorého pravdepodobne chceli uloviť. Ako keby som sa ocitla v dobe kamennej. Nemôžu sa posilniť hliadky? Hoc aj rómske, ktoré by to viac kontrolovali? O cca 2 hodinky sa opakovala situácia. + hádzanie kameňov do vtákov. Neskutočne! Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia Trebišov vykonáva dohľad – hliadkovú službu na verejne prístupných miestach, kde sa koncentruje najväčší pohyb občanov, sú nimi napr. centrum mesta, okolie nákupných centier,
školských zariadení a sídlisk a takisto lokality, v ktorých dochádza najčastejšie k páchaniu protiprávnej činnosti, napr. takou lokalitou je aj mestský park. MsP tým zabezpečuje verejný poriadok a ochranu majetku obce a občanov.
Vami spomínaná lokalita je monitorovaná denne a mestská polícia venuje tejto lokalite patričnú pozornosť, a to zvýšenou hliadkovou činnosťou s cieľom zabrániť, resp. zminimalizovať akúkoľvek protispoločenskú činnosť (napr. nepovolený výrub stromov, zber drevnej hmoty a iné). Taktiež MsP spolupracuje aj so správcom mestského parku, ktorý bezodkladne informuje útvar MsP v prípade zistenia protiprávnej činnosti.

Z dôvodu personálnych možností a vyťaženosti príslušníkov MsP nie je možné súčasne obsadiť všetky rizikové lokality v meste, a preto žiadam občanov o väčšiu všímavosť svojho okolia a prípadnú
súčinnosť pri oznamovaní protiprávnych konaní.
Ak budete v budúcnosti svedkom protiprávneho konania alebo budete mať podozrenie z páchania priestupku alebo trestného činu, žiadam Vás o bezodkladné nahlásenie na bezplatnom telefónnom
čísle 159 (do 22.00 hod.). Nakoľko PZ SR vykonáva dennú 24-hodinovú službu, nahlásiť podnet môžete aj na čísle 158 alebo 112 nepretržite.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP Trebišov

dada, 27.06.2018 22:05

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať, kedy sa bude kosiť smerom zo Stavebnej ulice k SAD ,je tam stopka a nevidieť zľava prichádzajúce autá. A jeden zásadný problém, pri výjazde na nadjazd smerom na Ruskov prekáža nevhodne osadená značka prikázaný smer jazdy. Nedala by sa posunúť alebo dať na vyšší stojan.Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie zelene na Stavebnej ulici a priľahlých uliciach je plánované na začiatok 27. kalendárneho týždňa.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS

jedenvodičzmnohých, 20.06.2018 07:54

Chcem sa opýtať, prečo sa neprijmú nejaké, akékoľvek, opatrenia pre "sprostých"rodičov. Mamičky a oteckov, ktoré behajú cez cestu ku škole ráno so svojími ratolesťami, napriek tomu, že o 10m ďalej je prechod pre chodcov. Som ako iný vodič dosť toleratný, nemám proplém stáť pred prechodom aj minúty len, aby deti v bezpečí prešli na opačnú stranu cesty. Prečo potom majú rodičia problém využívať tieto prechody? Prečo učia svoje deti behať pomedzi autá?? Prečo mesto, mestská polícia stojí pri prechode, bojazlivo máva paličkami ale nemá odvahu prísť k takým rodičom a vysvetliť im význam prechodu pre chodcov na ceste, aby ICH deti boli v bezpečí? Pri prechode pre chodcov možu stáť tísíce policajtov (mestských) ale nič sa nezmení, lebo problém nie je vo vodičoch ale v rodičoch, ktorí bezhlavo a bezváhania riskujú život svojich detí a behajú pomedzi autá s nimi cez cestu. Prečo je to tak?

Odpoveď

Dobrý deň,
chcem sa poďakovať za Váš podnet, pani Mahútová a zároveň Vás ubezpečiť, že jednou z prioritných úloh mestskej polície je práve zvýšený dohľad pri zaistení bezpečnosti a aj povinnosti chodcov v zmysle § 53 ods. 2 zákona o cestnej premávke, a to nielen v ranných, ale aj v popoludňajších hodinách a v dňoch s predpokladaným väčším pohybom chodcov hlavne v okolí školských a predškolských zariadení (koniec školského roka, prázdniny a pod.)
Zaistenie požadovanej úrovne bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pred vznikom relevantných udalostí charakteru dopravných nehôd je pre nás jednou z kľúčových úloh pre obyvateľov. Všetci príslušníci MsP podieľajúci sa na tejto úlohe presne vedia, čo majú robiť a sú na tento účel aj školení. Policajt dohliadajúci na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky usmerňuje chodcov pred priechodom pre chodcov a nemôže zároveň vykonávať dohľad na ceste pár desiatok metrov pred samotným priechodom pre chodcov. Mestská polícia preto žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, či už chodcov alebo vodičov motorových vozidiel, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy a pokyny policajta. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na cestách.

Bc. Jindřich Sosna
zástupca náčelníka MsP

dusan bodnar, 22.06.2018 11:35

zdravim
chcem sa spytat ci funguje stranka oznamy o umrtiach
sledujem to na PC a od 1.6. ziadne nove oznamy
dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Mesto vkladá informácie do oznamov o úmrtiach na webovom sídle iba vtedy, ak je nejaké úmrtie evidované a ak rodina dá súhlas na zverejnenie. V mesiaci jún bola rubrika k dnešnému dňu aktualizovaná 2-krát.

oddelenie organizačné

Zdena Pavlikovská, 15.06.2018 15:28

Ďakujem mestu Trebišov za nové smetné koše na separovaný odpad. Mám však otázku, kam patria plechovky od piva a nealko nápojov, na smetnom koši pre plasty nie sú uvedené. Viem, že každé mesto to má inak. Ďakujem za odpoveď a verím, že aj my občania mesta budeme zodpovední.

Odpoveď

Dobrý deň,

v prvej etape dodania zberných nádob bolo mestu doručené určité množstvo košov na separovaný odpad. Plechovky od nápojov je potrebné vhadzovať do nádob na plasty. V nasledujúcom období mesto plánuje zabezpečiť ďalšie koše na triedený odpad.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

JozefK., 15.06.2018 14:44

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je až taký veľký problém aktualizovať rubriku Oznamy o úmrtiach. Vari sa aj na to vzťahuje GDPR? Potom by nemohli byť vývesky ani pri cintorínoch. Takže?

Odpoveď

Dobrý deň,

rubrika "Oznamy o úmrtiach" je pravidelne aktualizovaná a v období od 1.6.2018, keď bol zverejnený ostatný oznam o úmrtí, bolo evidované iba jediné úmrtie. Pozostalá rodina si však neželala zverejnenie oznámenia o úmrtí na webovej stránke.

PhDr. Anna Dragulová
vedúca oddelenia organizačného

m.k, 14.06.2018 13:55

dobry den kedy sa dokoncia ciary na parkovisku pred vchodom 2137/61 a diera na ceste

Odpoveď

Dobrý deň,

vyznačovanie parkovísk bolo ukončené pred celým bytovým domom v 24. kalendárnom týždni. Poškodený asfaltový úsek bude opravený do 22.6.2018.

Michal Davala
TS mesta Trebišov

stanislav nagy, 11.06.2018 18:47

DOBRY DEN CHCEM SA SPYTAT KEDY PRIDE NA RAD KOSENIE KPT,NALEPKU SIDLISKO NAKOLKO TOHTO ROKU BOLO POKOSENE IBA RAZ AJ TO NA URGENCIU OBYVATELOV SIDLISKA KOMARE NAS TU IDU ZOZRAT CO MOZEME KOSIME AJ SAMI ALE TIEZ PATRIME POD MESTO TREBISOV DAKUJEM ZA ODPOVED

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie verejných priestranstiev na Ul. kpt. Nálepku, vrátane sídliska, je v pláne kosenia na 25. kalendárny týždeň.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci MsHS