Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

13.10.2021 17:32 - Jaroslav Artim

8.10.sa mali maľovať čiary na parkovanie na sídlisku,Sever',na,Ternavská ulici, parkovisko bolo vypratane,a čiary nikde, prečo? ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

po zameraní parkovacích miest v uvedenej lokalite bolo zistené, že existujúca odstavná plocha nie je dostačujúca pre kolmé alebo šikmé státie vozidiel. Parkovisko je nutné predĺžiť zo severnej časti (posunutie obrubníkov so spevnením plochy polovegetačnými betónovými tvárnicami, cca. 40cm). Samostatná plocha parkoviska tak bude oddelená fyzicky od pozemnej komunikácie. Predĺženie parkovacej plochy naplánujú Technické služby mesta Trebišov na jarné mesiace 2022,s následným vyznačením vodorovného dopravného značenia.

Mgr. Mário Fazekaš
Technické služby mesta Trebišov

05.10.2021 15:46 - Patrik

Dobrý deň, kedy sa začne oprava, resp. realizacia parkoviska na ul. Jána Husa 1803?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má na zriadenie parkoviska z polovegetačných panelov vypracovanú projektovú dokumentáciu a objednaný stavebný materiál. Práce budú realizované svojpomocne, vlastnými pracovníkmi, s využitím strojového zariadenia Technických služieb mesta. Predpokladaný termín realizácie prác je do konca roka 2021, závisí však od ukončenia už prebiehajúcich stavebných prác, ktoré títo pracovníci realizujú a tiež od vhodných poveternostných podmienok.


Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu, MsÚ

07.10.2021 14:30 - Silvia Girmanová

Dobry den.Zaciatkom septembra ste zverejnili oznam o volnom pravovnom mieste na poziciu vratnika na ZS Komenskeho 2 v Trebisove...manzel sa bol priamo riaditela skoly opytat ohladom tohoto pracovneho miesta a ten mu povedal ze o nicom nevie..teda ze nevie o tom zeby bola zo strany skoly takato poziadavka na pracovnu poziciu vratnika..ani zeby daval poziadavku na mesto ze hlada niekoho na nakuto poziciu..a tak sa pytam..mate uz dopredu niekoho na toto pracovne miesto?? Ked ani riaditel skoly o nicom nevie? Ci co to ma znamenat..co si o tom mam bezny uchadzac o zamestnanie mysliet..ze je to len divadielko pre verejmost a pracovne pozicie su uz dopredu obsadene?a umelo vytvorene? Dufam ze ste chopny poskytnut adekvatne stanovisko ohladom danej situacie...lebo ziadost a zivotopis podla vsetkeho posielal manzel aleze uuuplne zbytocne...dakujem za odpoved...

Odpoveď

Dobrý deň.

Tak, ako v prípade všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov, sme na základe písomnej požiadavky zo strany ZŠ Komenského 1962/8 Trebišov, doručenej mestu 6.9.2021, zverejnili na webovom sídle mesta Trebišov oznam o voľnom pracovnom mieste vrátnik - informátor na uvedenej základnej škole. Oznam bol zverejnený aj na webovom sídle ZŠ Komenského.
Keďže škola má právnu subjektivitu, vytvorenie pracovného miesta, výber kandidáta je v kompetencii školy a mesto do výberu žiadnym spôsobom nezasahuje.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva, MsÚ

28.09.2021 19:53 - Adriana

Dobry večer chcem sa opytat čo sa stava pri škôlke pri policii?Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

za areálom MŠ Pri Polícii prebieha rekonštrukcia ihriska na volejbal a nohejbal. Na tento účel bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 2.000 EUR z Nadácie EPH.
Zároveň bude priestor ihrísk zrevitalizovaný a doplnený o vonkajšie fitness prvky.

Ing. Jozef Ferjo
referent pre regionálny rozvoj, MsÚ

02.09.2021 18:03 - Michal Fedor

Dobrý deň chcem vedieť koľko dalo mesto Trebišov za vybudovanie jedného stojiska na TKO , ktorá firma to zrealizovala, kto vyhotovil projekt . Ďakujem .

Odpoveď

Dobrý deň,

všetky nové stojiská v meste realizovali Technické služby mesta Trebišov v spolupráci s Cirkevnou strednou odbornou školou služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove. Výstavba pozostávala z dvoch častí. Základ pod stojisko zhotovili technické služby v hodnote cca 700 € a samotné oplotenie zhotovila, podľa návrhu technických služieb, škola v rámci duálneho vzdelávania v hodnote 2803 €.

TS mesta Trebišov

28.09.2021 19:55 - Zuzana

Dobrý deň, pred vchodom 79 bytovky Komenského 2222 už minimálne 3 týždne nesvieti verejné osvetlenie. Ak sa to dá napraviť budem nielen ja vďačná. Ďakujem pekne.

Odpoveď

Dobrý deň,

uvedenú poruchu pracovníci Technických služieb mesta Trebišov odstránili štvrtok 30.9.2021.

TS mesta Trebišov

13.09.2021 05:58 - Bc.Michal Kucík

Dobré ráno.Chcem sa opýtať prečo je rá o o piatej tma na celom sídlisku sever,respektíve prečo je vyp uté verejné osvetlenie keď v ostatných častiach mesta je pekne vysvietené.Obyvatelia sídliska sever sú vari iný ľuďia ?Táto problematika je stále sa opakujúca každý rok.Ja viem že prechádzame na zimné obdobie ale bezpečnosť občanov by mala byť na prvom mieste.
Poprosím o skorú nápravu.

Odpoveď

Dobrý deň,

Dňa 30.9.2021 pracovníci technických služieb nastavili čas zapnutia a čas vypnutia verejného osvetlenia na 18.45 a 6.15 hod.

TS mesta Trebišov

29.09.2021 13:18 - Ján Šutiak

Zdravím, chcel by som sa opýtať aké majú možnosti ludia v núdzi/bez domova na území nášho mesta čo sa týka ubytovania/pomoci. Jedná sa o cca 55 ročneho pána, ktorý po úraze stratil schopnosť sa uživiť sám. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie v Mestskom útulku Trebišov pobytovou formou na určitý čas a zabezpečuje dočasné ubytovanie v Mestskej sociálnej ubytovni Trebišov pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá je v nepriaznivej sociálnej situácii, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

Mesto Trebišov poskytuje sociálne služby v Stredisku osobnej hygieny a práčovne, v ktorom sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Trebišov, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. V Stredisku osobnej hygieny a práčovne sa vykonávajú uvedené služby: sprchovanie, pranie, žehlenie, sušenie bielizne. V prevádzkovom poriadku SOHaP je stanovená výška poplatkov za jednotlivé služby.

Mesto Trebišov, oddelenie sociálnych vecí spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, odborom sociálnych vecí v Trebišove pri zabezpečovaní výkonu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pre občanov v hmotnej núdzi. Inštitút osobitného príjemcu slúži na efektívnejšie hospodárenie s nárokovateľnými dávkami hmotnej núdze, nakoľko cieľová skupina si neplní povinnosti voči poskytovateľom bývania a služieb spojených s bývaním, inštitútom sa znižujú pohľadávky mesta.

Mesto Trebišov prostredníctvom pracovníkov Terénnej sociálnej práce poskytuje odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny a blízkych osôb nájsť potrebnú pomoc pre vyriešenie svojho problému. Terénna sociálna práca preventívne pôsobí na ohrozené skupiny obyvateľov, tým pomáha predchádzať vzniku akútnych krízových situácii. Zameriava sa na ohrozené skupiny obyvateľstva, ktorí sa pre dlhodobé neriešenie svojho problému stali členmi vylúčenej komunity, zabezpečuje starostlivosť o uspokojenie potrieb vylúčenej komunity, poskytuje sociálne poradenstvo a spolupracuje s ďalšími pracovníkmi komunitných služieb pre deti a mládež, lekármi, učiteľmi, políciou, odborníkmi ÚPSVaR, s regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, so Sociálnou poisťovňou, Úradom KSK a pod.

oddelenie sociálnych vecí MsÚ Trebišov

28.08.2021 11:08 - Dušan Kukuľa

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je v pláne rekonštrukcia chodníka na ul. Palárikova kedže jedna strana je po rekonštrukcii a na druhu sa akosi pozabudlo. + ul. Krátka. Ďalšia otázka:či sa neplánujú umiestniť zberné nádoby na plasty a papier aj na ulice kde sú domy z dôvodu že niektoré rodiny chcú recyklovať ale nechcu uskladňovať papiere a plasty niekde v garáži a čakať na 1 ďeň v mesiaci na vývoz. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

opravy mestských chodníkov sa budú realizovať v budúcom roku, po ukončení prestavby svetelnej križovatky a križovatky Vrátna – SNP – Nemocničná na kruhové. Východný chodník na Palárikovej ulici a chodník na Krátkej ulici sú v evidencii chodníkov určených na opravu. Zo všetkých poškodených mestských komunikácií, ktoré si vzhľadom na rozsah poškodenia vyžadujú opravu, samospráva mesta v spolupráci s komisiou výstavby a majetku pripraví konkrétny zoznam chodníkov na opravu a predloží ho na pripomienkovanie a schválenie poslancom MsZ.

Mesto v súčasnosti neplánuje umiestnenie 1100 l zberných nádob na triedené zložky komunálneho odpadu do lokalít k rodinným domom. Jednotlivé vyseparované zložky môžu občania bezplatne priviezť na Zberný dvor mesta Trebišov, Stavebná č. 2, Trebišov, v čase prevádzkových hodín.

Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci odd. výstavby a majetku
Ing. Eva Bučková, referentka pre ochranu životného prostredia

Spôsob umiestnenia vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu pre jeho zber je stanovený vo VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. V prípade rodinných domov je to umiestnenie do vriec a zberovou spoločnosťou vyvážané raz mesačne. V prípade, že občania vyseparujú väčšie množstvo odpadu, je možné ho umiestniť bezplatne na zberný dvor počas celého roka.
Vzhľadom na zvýšenú mieru separácie komunálneho odpadu, mesto v spolupráci s Technickými službami mesta Trebišov pristúpi na rok 2022 k prepracovaniu spôsobu vývozu a zvýšeniu frekvencie vývozu týchto zložiek odpadu.

TS mesta Trebišov

30.08.2021 09:49 - Peter Takáč

Dobrý deň. Zaujímalo by ma podľa akých ukazovateľov sa vypočítava poplatok za TKO u občanov, ktorým nebola pridelená smetná nádoba. Jedná sa o občanov s trvalým pobytom "mesto Trebišov" a časť občanov žijúcich v južnej časti mesta.

Odpoveď

Dobrý deň,

odpoveď na vašu otázku rieši VZN č. 168/2020 mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde v článku č. 4 - určenie poplatku je uvedené nasledovné:

Sadzba poplatku pre poplatníkov s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom v meste, na uliciach I. Krasku, Jesenná, Pažitná, Záhradná (Záhradná okrem individuálnej bytovej výstavby), Nový Majer a tiež pre poplatníkov z bytových domov na uliciach: Cukrovarská, Komenského 1382/93, Komenského 1383/95, M. R. Štefánika 2225/159, M. R. Štefánika 2226/161 Petrovova 965/1 a Švermova 2049/2 je 0,0887 eur za osobu na kalendárny deň. U poplatníkov sa bude vychádzať najmä z údajov v centrálnej evidencie obyvateľov vedenej mestom (trvalý a prechodný pobyt).

finančné oddelenie MsÚ


23.09.2021 18:32 - Peter Takáč

Dobrý večer. V tomto týždni mesto spustilo petíciu pre zachovanie Trebišovskej nemocnice. Môžete prosím oboznámiť občanov konkrétne čo sa má zrušiť? Celá nemocnica, oddelenia, lôžková časť alebo ambulancie?

Odpoveď

Dobrý deň,

dôsledkom plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“, v prípade Nemocnice s poliklinikou v Trebišove, má byť transformácia tohto zariadenie na komunitnú úroveň, čo postupne povedie k zrušeniu jednotlivých oddelení, napr. neurológie, onkológie, traumatológie, ARO, chirurgie, gynekológie, detského a interného oddelenia a zároveň sa zachová len následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná a komplexná ambulantná a jednodňová zdravotná starostlivosť, ako aj stacionárna starostlivosť, čiže z pohľadu budúcnosti jednotlivých oddelení, dôjde k zachovaniu už len jej doliečovacieho a rehabilitačného charakteru.

Prečítajte si aj Spoločné verejné vyhlásenie zástupcov samospráv okresu Trebišov: https://www.trebisov.sk/aktuality/25852

Mesto Trebišov

06.09.2021 21:58 - Monika Bojtimová

Chcem sa poďakovať mestskej polícii za ústretovosť, prístup a pomoc pri riešení dopravnej nehody na sídlisku Juh. Páni policajti boli naozaj milí a nenechali nás vytrápiť sa s papiermi, poradili a pomohli s ochotou a rozvahou.

02.08.2021 21:17 - Jozef HORVÁTH

Chcem sa spýtať kde by mali stáť tie nové bytové jednotky na sídlisku JUH

Odpoveď

Dobrý deň,

výstavba bytových jednotiek sa bude realizovať na pozemku parc. č. 1749/159, západne od bytového domu súp. č. 2363, severne od bytových domov súp. č. 3886, 3885.


Ing. arch. Alexander Bugala
odd VaM MsÚ Trebišov

30.07.2021 16:04 - Lukáš

dobrý deň
chcem sa spýtať či budete pri výstavbe kruh.križovatky na ulici Čsl. armády rekonštruovať aj chodniky na danej ulici a taktiež na priľahlých uliciach. ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.

Nie, v rámci realizácie stavby kruhovej križovatky nie je plánovaná rekonštrukcia chodníkov na Ul. ČSA

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

07.08.2021 03:33 - Samuel

Peknú sobotu, chcel by som sa spýtať nie len za seba ale aj všetkých mladých obyvateľov prečo sa v našom Trebišove nekonajú bežné a časté akcie ako v iných mestách, je leto kde by to malo žiť radosťou a zábavov nás mladých, dlhú dobu sme nič poriadne nezažili.. Dal by som návrh pre mesto vykonať nejakú diskotéku ktorú by ocenilo určite tisíce mmladých ľudí. Vykonávajú sa všelijaké akcie v našom nádhernom parku no buďme k sebe úprimný.. Je to všetko skôr pre senseniorov než pre nás mladú krv.. Skúsme niečo spolu vymyslieť :)..

Odpoveď

Dobrý deň,

oddelenie kultúry pozorne sleduje stav pandémie nielen v našom meste, ale i v celej spoločnosti. Taktiež sledujeme aj požiadavky občanov, čo sa týka kultúry a epidemické podmienky/ opatrenia pri ich organizovaní.

Tak, ako po minulé roky, aj tento rok boli na leto naplánované dve veľké diskotéky pre mládež. Jedna na začiatok leta Summer Beach Party a druhá pri príležitosti osláv Dní mesta Trebišova.

Žiaľ, zo všeobecne známych dôvodov boli zrušené nielen diskotéky, ale i samotné oslavy mesta, ktoré dlhoročne boli niekoľko tisícovou návštevnosťou najväčším kultúrnym podujatím v meste a ktoré mesto reprezentovali v širokom okolí.
Napriek tomu v možnom množstve ponúkame kultúru v lete i naďalej tak, ako to bolo doposiaľ v uplynulých rokoch. Priznávame však, že z finančných dôvodov sa snažíme vo väčšej miere oslovovať domácich interpretov. Ale siahame aj po umelcoch z iných, blízkych miest.

Kultúrne leto je žánrovo rozdelené tak, aby si každý prišiel na svoje. Deti, mládež aj seniori. Rock, country, folklór, klasika i rozprávky.
V mestskom kine Slávia (budova MsKS) sa pravidelne premietajú celosvetové premiérove filmové tituly lákavé pre všetky vekové kategórie. V amfiteátri sa vo väčšej miere, ako v iných mestách, premieta bez vstupného z najnovšej ponuky pre verejné projekcie, taktiež pre široké publikum.

Mesto Trebišov v spolupráci so súkromným sektorom ponúklo v auguste svojim občanom veľkolepú športovo-kultúrne a charitatívne podujatie Spoznaj Trebišov behom, na ktorej vystúpil spevák Martin Harich, ktorý je medzi mládežou mimoriadne obľúbený a vystúpenie skupiny ABBA Slovakia.
Pod záštitou primátora mesta Mestské kultúrne stredisko ponúklo divákom predstavenie moderného divadla tanca pod názvom Rómeo a Júlia, ktoré režíroval známy Zemplínčan Janko Ďurorvčík.

Verím, že dôsledným dodržiavaním epidemických opatrení sa už na budúci rok dopracujeme k voľným podmienkam organizovania kultúry a na jar sa všetci stretneme na jednej veľkej párty pod pódiom s DJ- om pri letnom kúpalisku, alebo na amfiteátri.

Ľubomír Mičko
vedúci MsKS Trebišov

13.08.2021 20:11 - Viera Koarova

Dobrý deň,mám skôr prozbu,nebolo by možné vyčistiť sidlisko sever od drobných nečistôt?Toľko špiny tu nebolo ani raz za 30 rokov čo tu bývame.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Pokiaľ to počasie umožní v priebehu 35. týždňa dôjde ku komplexnému uprataniu sídliskových priestorov.

TS Trebišov

15.08.2021 14:35 - Stefan Kudla

Dobry den,

Na Zvonarskej ulici v Milhostove medzi domami c. 48 az 53 je vozovka v katastrofalnom stave. Planuje sa jej oprava?

Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave cesty na Zvonárskej ulici. Predmetný úsek cesty eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. V súčasnosti mesto začína rekonštrukciu troch križovatiek - ich prestavbu na kruhové, rekonštrukciu odstavných plôch a vnútrosídliskových komunikácií na sídlisku Juh a takisto parkovacej plochy na Kutnohorskej ul. (priestor bývalej tržnice). Práce budú ukončené v budúcom roka. Následne bude mesto rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest a chodníkov. Zo všetkých zaevidovaných, výrazne poškodených mestských komunikácií, ktoré si žiadajú opravu, mesto Trebišov, v spolupráci s členmi komisie výstavby a majetku, pripraví konkrétny zoznam cestných aj chodníkových úsekov určených na opravu v roku 2022 a predloží ho na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
odd. výstavby a majetku MsÚ

15.08.2021 18:45 - Peter Varjassy

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa budú obnovovať nátery čiar na parkoviskách na sídlisku Sever.

Ďakujem

Vaša odpoveď bola ,, toho roku "
Moja otázka ,, toho roku je kedy ?"

Odpoveď

Dobrý deň,

obnovu vodorovného dopravného značenia na sídlisku Sever vykonajú pracovníci Technických Služieb mesta Trebišov počas mesiaca september 2021.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

20.08.2021 07:29 - Erika Mamczurová

Dobrý deň, chcela by som sa opýtat, že ktorý mudrlant vymyslel tie zastavky pre autobusy? Nech sa skusi postavit rano o pol štvrtej v daždi alebo vo fujavici, to uz ich rovno môzu zrusit.Nemaju nijaku funkciu.Taka budka by mala chranit pred nepriaznivym pocasim.Este by som chcela upozornit, ze na budke pri predajni kebabu znova chyba jedno pole, neviem asi si niekto stavia sklennik, dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Sklenenú výplň na zastávke Technické služby mesta Trebišov vymenili začiatkom septembra.

Mgr. Mário Fazekaš
TS mesta Trebišov

10.07.2021 20:56 - Tóthová

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, prečo od nás na vstupe do plavárne nikto nežiada potvrdenie o očkovaní, o negatívnom teste, či COVID preukaz.
Na kúpaliskách mimo mesta sme sa s tým stretli.

Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb TS mesta, ktorí vykonávajú svoju pracovnú činnosť aj v objekte mestskej krytej plavárne, sa riadia protiepidemiologickými opatreniami, platnými pre náš región.
Podľa covid automatu sa už pár týždňov nachádzame v zelenom pásme, tzn. Monitoring, kde sú bazény a plavárne bez obmedzení. Odporúčame Vám priebežne sledovať https://automat.gov.sk/trebisov kde nájdete aktuálne informácie.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta Trebišov

17.06.2021 10:16 - Alena

Dobrý deň,

1.otázka - podľa akého kľúča sa vypočítavala daň za komunálny odpad na ulici Ternavskej 2247, keď občania zo stojiska č.7 ako aj ostatných majú pomerné menšiu daň ako občania ktorí boli pridelení pod stojisko č.8
2.otázka - stojiska okolo nás sú už zabezpečené čipom - bude aj stojisko č.8 takto zabezpečené ?

Odpoveď

Dobrý deň,

Odpoveď č. 1
Mesto Trebišov, ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, stanovil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov na rok 2021 na základe množstvového zberu, pričom postupoval v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Pre bytové domy boli určené stojiská zberných nádob na ukladanie komunálneho odpadu, vybudované mestom.

Poplatok za komunálny odpad mesto určilo ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pričom sadzba poplatku je 0,019 eura za jeden liter zmesového komunálneho odpadu. Pri výpočte poplatku za jednotlivé stojiská bol rozhodujúci, okrem údajov o objeme zberných nádob, počte zberných nádob a frekvencie vývozu, údaj o počte poplatníkov v jednotlivom stojisku, a to k dátumu 01.01.2021. Keďže uvedené údaje sa líšia podľa jednotlivých stojísk, výška miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2021 je pre poplatníkov v jednotlivých stojiskách rozdielna.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

Odpoveď č. 2

Riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným počinom samosprávy bolo aj, od 1. januára 2021, zavedenie systému množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov. Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta, pristupujú k montáži inými spôsobmi uzamykania, napr. elektromagnetické uzamykanie, čo sa javí účinné a komfortné.
Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH) na montáž uzamykania. Po zrealizovaní uzamykania Technické služby mesta osadia do stojiska senzorové osvetlenie. Bližšie informácie poskytne riaditeľ TS mesta Ing. Fekete tel. 0908500894.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

04.07.2021 13:12 - Martin

Dobrý deň, rád by som sa informoval ohľadom poplatku za komunálny odpad. Chcem vedieť či nenastala nejaká chyba. Dvaja takmer 90 ročný dôchodcovia, žijúci v rodinnom dome, majú za rok 2021 platiť za komunálny odpad vyše 120 eur (rok predtým to bolo cca do 40 eur). Vraj už úľava tento rok pre dôchodcov bola (VZN TV) zrušená. Jediným riešením by bol vývoz odpadu 2x mesačne, čo nepripadá do úvahy, nakoľko sú plienkovaný, a vývoz smetí v 2 týždennom intervale by "nevoňal" ani susedom. Ak je to naozaj tak, tak zo strany mesta rušenie dôchodcovských úľav, vytvára nedôstojné podmienky pre starších občanov, ktorí tu roky žijú a záväzky voči mestu poctivo platia. Chcem sa opýtať aké sú v tomto prípade možnosti poníženia sumy za komunálny odpad. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň.
Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácie ohľadom poplatku za komunálny odpad vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Mesto Trebišov, ako správca poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, stanovil poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trebišov na rok 2021 na základe množstvového zberu, pričom postupoval v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 168/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Zavedením množstvového zberu, paušálny poplatok za komunálny odpad, pri ktorom správca poplatku mal zavedenú zníženú sadzbu poplatku pre občanov starších ako 62 rokov veku, zanikol.

Zároveň vám uvádzame, že ročný poplatok za miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2021 pri 110 l zbernej nádobe s frekvenciou vývozu 1x týždenne predstavuje 108,68 € a pri 120 l zbernej nádobe s frekvenciou vývozu 1x týždenne predstavuje 118,56 €.

Vo veci úľavy poplatku za komunálny odpad nielen pre starších občanov v rodinných domoch, správca poplatku v zdaňovacom období roka 2021 umožnil poplatníkom nahlásiť v priebehu roka 1x zmenu vývozu, v ktorej by uviedol hlavne údaje potrebné k vyrubeniu poplatku (tlačivo Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV je uvedené v Prílohe č. 1 platného VZN č. 168/2020).
V súlade s vyššie uvedeným vám oznamujeme, že v zdaňovacom období roka 2021, nie je iná možnosť zníženia poplatku za komunálny odpad.

PhDr. Beáta Hippová
vedúca finančného oddelenia

28.06.2021 20:16 - Stefan Kudla

Pisem asi treti krat.

Chcel by som sa Vas opytat ci sa neplanuje otvorit Materska Skola v MC Milhostov. Budova Spolocenskeho centra je nevyuzita (ak neratame klub dochodcov) a Materska skola by tu potesila velmi vela mladych rodin s detmi.
A druha otazka. Na Zvonarskej ulici medzi domami c. 48 az 53 je vozovka v katastrofalnom stave. Planuje sa jej oprava?

Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň.

Mesto Trebišov má dostatok kapacít v materských školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Neplánuje preto otvárať MŠ v mestskej časti Milhostov.

Mgr. Danica Gajdošová
vedúca oddelenia školstva

23.06.2021 07:20 - Peter Goda

Pekny den dnes rano o 3 cca smetiari vyberaju sklo je to normalne sak trieskaju neskutocne nocny klud je do 6:00 ako pochopim smetie ale sklo!!

Odpoveď

Dobrý deň,

zber separovaného odpadu v meste začína najskôr o 7.00 hodine. Hluk pri vysypávaní kontajnerov, určených na komunálny odpad, spôsobuje sklo, ktoré je tam nesprávne umiestnené.

Apelujeme opäť na všetkých občanov mesta, aby správne separovali svoj vyprodukovaný odpad.

TS mesta Trebišov

08.07.2021 10:01 - Peter Gumán

Dobrý deň.Chcel by som sa opýtať na časový horizont otvorenia kúpaliska.Kedy je planované otvorenie?Vidím,že sa stále pracuje na kúpalisku,no momentálne pri tých teplotách je veľká škoda,že ešte nieje otvorené,nakoľko je momentálna epidemiologická situácia priaznivá a bohvie čo bude o pár týždňnov.Ďakujem za odpoved´.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že v Areáli vodných športov prebieha jedna z najväčších investičných akcií za posledné desaťročia, a to konkrétne inštalácia nového toboganu, novej technológie na úpravu vody pre tobogan a detský bazén, výstavba nových bufetov, terás a takisto novej pokladne na vstupe, je v tejto situácii na mieste ospravedlniť sa, že aktuálne meškáme s otvorením tohtoročnej sezóny niekoľko dní. Počas týchto júlových dní je pre občanov mesta i jeho návštevníkov plne k dispozícii zmodernizovaná mestská krytá plaváreň.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb
TS mesta Trebišov

24.06.2021 11:14 - Jozef Brunacky

Chcem sa spýtať kedy bude zabezpečene
uzamykanie stojiska c.19 na ulici Kutnohorská . Je tam neustále bordel,
takže nespĺňa svoj účel.
Ďakujem za informáciu.

Odpoveď

Dobrý deň,

riešením odpadovej politiky sa mesto Trebišov spolu s Technickými službami mesta intenzívne a dlhodobo zaoberá. Jedným z krokov zlepšenia tejto problematiky bolo vybudovanie kontajnerových stojísk, ktoré sú prispôsobené na mechanické uzamykanie, ďalším nákup farebných kontajnerov určených na separovaný odpad a ich umiestnenie do novovybudovaných stojísk.

Významným počinom samosprávy bolo aj zavedenie systému Množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Trebišov, ktoré je účinné od 1. januára 2021.

Vzhľadom na javy, ktoré opisujete vo Vašom podnete, občania, pre ktorých je určené stojisko, v spolupráci so správcom daného bytového domu, mestom a Technickými službami mesta pristupujú k montáži inými spôsobmi uzamykania, napr. elektromagnetické uzamykanie, čo sa javí účinné a komfortné.
Pri realizácii tohto spôsobu je možné využiť finančné prostriedky fondu opráv, a zároveň na základe žiadosti mesto Trebišov prispeje sumou 100 € (platca DPH) alebo 120 € (bez DPH). Po zrealizovaní uzamykania Technické služby osadia do stojiska senzorové osvetlenie.
Bližšie informácie poskytne Ing. Fekete tel. 0908500894 - TS mesta.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

24.06.2021 12:12 - Jana Paleníková

Dobrý deň. Chcela by som sa spytat, preco pracovníci TS beru spolu s plastami aj nase vrecia, v ktorych plasty vynasame von pred dom? Neviem ci je ekologicke kupovat kazdy mesiac a k tomu z vlastného nove vrecia, namiesto toho, aby ho vysypali a hodili za branu, ako to robili kedysi. Nabuduce vysypem svoje plasty pred dom na ulicu a vrecia do ktorych ich ukladam doma si odlozim sama. Jedna sa o Paricov. Upozornila som ich uz velakrat, aby vrecia vracali. Ale neda sa zakazdym byt doma a striehnut na nich. Niektori susedia si dokonca nalepili na vrecia odkaz : vrat ma! Co mi príde uplne smiesne! Takze Vas poprosim o opatovne poucenie zamestnancov TS, v pripade, ze mi vezmu vrecia aj buduci mesiac, nemam problem odpad vysypat pred dom v case zberu osobne. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že tento problém je opakujúci sa, Technické služby mesta príjmu opatrenia na odstránenie predmetného nedostatku.

TS mesta Trebišov

28.06.2021 12:29 - Mgr. Miroslav Prezbruch

Chcel by som sa spýtať ako mesto mieni riešiť cyklistov? mesto vyoznačovalo na chodníkoch aj cyklistické chodníčky ale nejako zabudlo na prechody pre cyklistov! problém je že kedže cyklista v 99 percentách je lenivý zliezť z bicykla tak si prejde plnou parou cez prechod a je mu jedno či ma automobil od seba 1m alebo 20m... to však platí aj o chodcoch, no kým chodec ma cca 2-3km/h a ešte ako tak zastaví cyklista ma 10-15km/h ak nie aj viac a verte že nezastaví a kedže v trebišove niečo ako prechody pre cyklistov neexistujú i napriek že ste pekne nastriekali cyklistické chodníčky prechodom po prechode pre chodcov porušujú zákon (čo by sa ešte ako tak dalo prižmúriť oči - keby vám tam bezhlavo nevletel) a poviem to takto ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. Otázka znie mieni mesto s týmto niečo robiť? (či už pokutovať cyklistov na prechodoch pre chodcov!) alebo v spolupráci s dopravákmi vyznačiť zvislými a vodorovnými značkami aj prechody pre cyklistov?!
Ďakujem za odpoveď.
s pozdravom M.P.

Odpoveď

Dobrý deň

Mestská polícia Trebišov vykonáva dohľad nad priechodmi pre chodcov počas školského roka, a zároveň realizuje preventívne upozornenia pre cyklistov, ako sa má cez priechod prejsť s bicyklom. V tejto súvislosti Vás žiadame, aby ste všetky podozrenia z priestupkov oznamovali na bezplatnú linku 159, z dôvodu ich preverenia. Ostatné otázky z podnetu sú kompetentní zodpovedať priamo na Dopravnom inšpektoráte PZ v Trebišove.


Patrik Slivka
zástupca náčelníka Mestskej polície Trebišov

06.07.2021 11:53 - Eva

Dobrý deň,chcem sa spýtať či sa nedá dať značka prikazaneho smeru na parkovisku v lidl. Ľudia chodia a vychádzajú z oboch strán a potom dochádza na parkovisku ku kolíziam. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

predmetný priestor parkoviska pred supermarketom LIDL nepatrí mestu Trebišov.
Odporúčame sa s podnetom obrátiť priamo na vedenie obchodnej pobočky v Trebišove.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci verejných priestranstiev TS mesta Trebišov

29.06.2021 15:20 - M. S

Dobrý deň
V Milhostove pred domom smútku je diera okolo kanalizačnej šachty. Môže dôjsť k pádu a aj zlomenim končatín. Diery sú skoro pri každej šachte smerom k Vojčiciam. Poprosím o odstránenie týchto závad, aby nedošlo k úrazu.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov vykonajú opravu poškodeného povrchu okolo kanalizačného vpustu počas 28. kalendárneho týždňa.

Mgr. Mário Fazekaš
vedúci verejných priestranstiev TS mesta Trebišov

© 2024 MESTO TREBIŠOV