Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Marek K., 22.02.2021 09:25

dobrý deň,
práve som si prečítal oznam o zatvorení Mestského úradu pre verejnosť. Je v ňom uvedené že pokladňa je taktiež zatvorená a máme využiť bezhotovostné platby. No nikde nemáte zverejnené akým spôsobom.
Preto Vás žiadam o zverejnenie inštrukcií k platbám formou prevodu a ako občan dostane potvrdenie ktoré potrebuje priložiť napr k oznámeniu o stavebných úpravách.
ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

svoje bezhotovostné platby zrealizujte, prosím, nasledovne:

DANE A POPLATKY (daň z nehnuteľnosti, za psa, správny poplatok, platba za opatrovateľskú službu, za verejné priestranstvo, poplatok za ubytovanie ...)
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. pobočka Trebišov
účet IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
bankové spojenie: ČSOB banka, pobočka Trebišov
účet IBAN: SK98 7500 0000 0040 0196 4918

Vyplnené tlačivo - Ohlásenie stavebných úprav - vhoďte, prosím, do kartónovej schránky hneď pri vstupe do budovy MsÚ. V aktuálnom období nie je možné vybaviť túto úradnú záležitosť osobne, vzhľadom na dodržiavanie karanténnych opatrení pracovníkov MsÚ. Odporúčame Vám využiť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu: Ing. Jozef Ferjo, mobil: +421 917 112 771, e-mail: ferjo@trebisov.sk
Tlačivo a informácie je zverejnené TU:
https://www.trebisov.sk/vybavenie-uradnych-zalezitosti/stavebny-urad/15247

kancelária primátora mesta Trebišov

Milan, 19.02.2021 11:31

Prosím pripomínajte zamestnancom mesta na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.Dňa 19.2.2021 v dopoludňajších hodinách došla červená dodávka s nápisom Mesto Trebišov TV 802 CN do priestoru za starou KaSS.Zrazu medzi čakajúcich ľuďí za výsledkami testov vystúpila dvojica mužov z tohto auta.Pokiaľ jeden z nich mal poctivo nasadené rúško ,druhý ho nemal ani podbradou a na moju otázku prečo ho nemá ,nedostal som žiadnu odpoveď.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

na správne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ako aj tento nahlásený podnet boli pracovníci stavebnej skupiny mesta okamžite upozornení.

odd. výstavby a majetku MsÚ

Hajašová, 15.02.2021 14:01

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať kto má na starosti zimnú údržbu chodníkov v meste. Na neupravené chodníky v mestskom parku sme si zvykli, ale aby sa ani 4 dni po kalamite nedalo normálne prejsť mestom mi príde už priveľa. Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov ako správca verejných priestranstiev zabezpečujú aj zimnú údržbu komunikácii a chodníkov v meste. Na základe informácií dispečerov zimnej službu sú všetky komunikácie v meste zjazdné a chodníky schodné. Na niektorých úsekoch chodníkových častí je vytvorená hrubšia zamrznutá vrstva utlačeného snehu, ktorá je však pravidelne ošetrovaná buď soľou, alebo inertným materiálom.
Ponechať čiastočne neudržiavané chodníky v mestskom parku je tak trochu zámer, ku ktorému sme pristúpili z dôvodu požiadaviek občanov, ktorí využívajú mestský park na sánkovanie s deťmi a iné zimné rekreačné využitie.

Technické služby mesta Trebišov

Julia, 07.02.2021 19:17

Dobrý deň v poslednom čase sme zaregistrovali zvýšený výrub stromov v lese za Trnávkou smerom na Kopaný jarok. Môžem sa opýtať, aké sú plány mesta s touto lokalitou? Bude sa revitalizovať? Chápem, že topole sú v zlom stave. Je nejaký plán pre toto územie? Je teraz hojne využívané na prechádzky, jediný "les" v okolí mesta. Bolo by dobré, keby sa to zlepšilo. Videli sme, že aj na Marakane sa udiala zmena. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

užívateľovi lesného pozemku (mestu Trebišov) vyplýva podľa Zákona o
lesoch 326/2005 § 23 ods. 6 a 11 povinnosť spracovať do 6 mesiacov
kalamitnú ťažbu (vývraty, suché, choré a poškodené stromy). Daný lesný
porast nemá naplánované iné využitie.

Ing Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

Ing. Rastislav Švec, 09.02.2021 09:03

Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať kedy sa plánuje rekonštrukcia ul. Janka Kráľa, ktorá nemá jeden výtlk ale niekoľko a ktorá má asfalt pôvodný od kedy táto ulica vznikla.To sa týka aj chodníkov.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov berie na vedomie Vašu žiadosť o opravu cesty a chodníka na Ulici Janka Kráľa. Súhlasíme s Vami, že cesta a chodník na tejto ulici sú v zlom technickom stave a vzhľadom na rozsah poškodenia vyžadujú opravu a nový asfaltový povrch. Ubezpečujeme Vás, že tieto komunikácie sú evidované na oddelení výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených ciest a chodníkov, z ktorého budú vyberané komunikácie na opravu, resp. rekonštrukciu. Napriek navýšeniu finančných prostriedkov na tento účel, nebude možné ani v tomto roku zrealizovať opravu všetkých poškodených ciest a chodníkov. Zo všetkých zaevidovaných, výrazne poškodených mestských komunikácií, ktoré si žiadajú nutnú opravu, samospráva Trebišova, v spolupráci s členmi komisie výstavby a majetku, pripraví konkrétny zoznam cestných aj chodníkových úsekov určených na opravu v roku 2021 a predloží ho na schválenie poslancom MsZ.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ

Eduard Maďar, 14.01.2021 21:35

Dobrý deň!
Na ul. Kutnohorskej ulici bol pred nedávnom položený nový asfaltový koberec aj na miestach, kde parkujú os. mot. vozidlá pred byt. domom č. 2219. Tá cesta, aj parkovacie miesta boli ešte v celkom dobrom stave, ale....to je vec názoru. Keď som počítal, tak pred byt. domom na ul. Kutnohorskej 2219 sú 2 chodníku priamo pred vchodom, tretí cez cestu a štvrtý za domom pri garážach. My, obyvatelia žijúci v bytoch na ul. Tržnej č. 3483/1 a 3483/3 nemáme pri bytovom dome ani jediný chodník, ani jediné parkovacie miesto vybudované mestom Trebišov. Parkujeme na tráve, v blate... Keď nám mesto zrušilo pred bytovým domom odpadové kontajnery a premiestnilo ich na ulicu Kutnohorskú, tak sa to ešte zhoršilo. Ak nechceme ísť po ceste pomedzi autá - ktoré tu mimochodom v obytnej zóne absolútne nedodržiavajú predpísanú rýchlosť, tak musíme chodiť po blate. Po blate sa chodí aj do obchodov, pretože po ceste to nie je bezpečné. Mamičky s kočiarikmi nemajú absolútne žiadnu šancu, takisto starší ľudia... Samozrejme všetko blato končí vo vchodoch a na schodištiach v bytovom dome. Stará mestská tržnica bola zrušená a údajne tu mesto malo vybudovať parkovisko. Do dnešného dňa sa nič nedeje. Otázka: Neplánuje konečne mesto upraviť okolie aj nášho bytového domu aspoň jedným chodníkom a vybudovaním parkovacích miest? Bývame tu už 18. rok!
Vopred ďakujeme

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Lokalita, na ktorú sa pýtate, je na úrovni samosprávy intenzívne diskutovaná, s navrhovaným riešením.

Na Kutnohorskej ulici, v lokalite bývalej mestskej tržnice, je pripravená pomerne rozsiahla rekonštrukcia spevnených plôch a zriadenie nových parkovacích miest.
K už existujúcim 18 parkovacím miestam na uvedenej ulici (pri bývalej tržnici, oproti BD súp. č. 1575) pribudne ďalších 19 parkovacích miest, konkrétne na ploche niekdajšej tržnice a popri nej.
Navrhnuté je aj uloženie ekologickej dlažby s vodozádržnou funkciou, čo bude priaznivo vplývať na mikroklímu v tejto časti mesta. K zlepšeniu komfortu a zvýšeniu bezpečnosti prispeje aj úprava verejného osvetlenia a nové dopravné značenie.

V súčasnosti (február 2021) prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby. Realizácia je plánovaná v letných mesiacoch 2021.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

RJ, 07.02.2021 19:06

Chcem sa opýtať kompetentných prečo v sobotu večer 6.2. brázdili ulice mesta multicary z technických služieb keď po snehu nebolo ani chýru, technické služby majú špeciálnu aplikáciu na počasie alebo sa len chceli pochváliť novou technikou?? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,
na základe Vášho podnetu uvádzam, že dňa 6. 2. 2021 bola vykonaná zimná údržba podľa spracovaného plánu zimnej údržby TS mesta Trebišov pre kalendárny rok 2020/21.

Zimnou údržbou sa v období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 zabezpečuje zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami 2 základnými spôsobmi:
a) zmierňovaním šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačenej snehovej vrstvy posypom chemickým, inertným materiálom alebo ich kombináciou,

b) odstraňovaním poľadovice, snehovej alebo utlačenej snehovej vrstvy odpluhovaním alebo rozmrazovaním.

Na posyp vozoviek s využitím inertného posypového materiálu sa v zásade používa piesok alebo kamenivo (prírodné alebo umelé, hutnícke), s veľkosťou zŕn do 8 mm, resp. max. do 16 mm.
Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp. Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie zrnitosti a pod.) a chemického materiálu v pomere: 1 diel chemického materiálu a 3 - 6 dielov inertného materiálu.
Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov, a to chlorid sodný.
Týmito základnými spôsobmi a ich kombináciou je možné, vo väzbe na vývoj poveternostných podmienok, priemerné výkonové ukazovatele za predošlé zimné obdobia a aktuálnu predpoveď počasia pre náš región, namodelovať ťažiskové očakávané výkony pri zimnej údržbe ciest v meste. Tak tomu bolo aj sobotu 6. 2. 2021, kedy boli na údržbu použité dve vozidlá zn. Multicar M 27, so zariadením na zimnú údržbu.

Verím, že Vás moja odpoveď uspokojila a rozšírila Vaše poznatky týkajúce sa problematiky údržby ciest v zimnom období. Ak by ste ale aj napriek tomu potrebovali viac informácií, alebo by ste mali záujem spoznať aj priebeh prípravy na zimnú údržbu, kontaktujte ma pokojne e-mailom na: sosna@trebisov.sk. Rád Vám odpoviem na Vaše dodatočné otázky.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta Trebišov

Annae, 06.02.2021 07:55

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je nemožné, že mesto Trebišov, ako aj jeho obyvatelia sa snažia triediť odpad a následne ho vynášať do vyznačených smetných nádob podľa druhu a pracovníci technických služieb ich následné všetky bez rozdielu vysýpajú do jedného smetiarskeho auta bez triedenia. To naozaj má mesto Trebišov také moderné autá, ktoré dokážu ten odpad automaticky pretriediť? Potom sa pri frekvencii a množstve vývozu bude obyvateľom mesta na sídliskách účtovať zvýšený poplatok?

Odpoveď

Dobrý deň,

vyseparované zložky komunálneho odpadu sú papier, sklo, plast - teda komodity, ktoré je potrebné ukladať (vyhadzovať) výlučne do farebných kontajnerov (modrý, zelený, žltý). Uvedené komodity však NESMÚ BYŤ žiadnym spôsobom ZNEČISTENÉ (napr. iným druhom komunálneho odpadu, kuchynským odpadom, atď.) Pokiaľ pracovníci zberovej spoločnosti zistia pri prehliadke kontajnerov znečistenie vyseparovaných zložiek odpadu, takýto odpad je tým pádom znehodnotený a vyvážaný ako zmiešaný komunálny odpad.

TS mesta Trebišov

Anna K., 03.02.2021 22:08

Budú v meste zriadené MOMky naviac, keďže od 8.2.potrebujeme mať negatívny test nie starši ako 7 dní?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov zriaďuje aj tretí testovaní víkend 6 MOM-iek na svojom území.

Harmonogram testovania (6. a 7. február 2021)

SOBOTA 6. 2.
Mestské kultúrne stredisko * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ I. Krasku * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ na Pribinovej ulici * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Centrum voľného času Trebišov, Ul. T. G. Masaryka 36 (pri Kauflande) * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Gymnázium, Komenského 32 * 8.00 – 18.00

RÚVZ v Trebišove * 8.30 – 12.00 ONLINE OBJEDNANIE prostredníctvom korona.gov.sk.
Vojenský útvar, Ul. kpt. Nálepku 1 * 10.00 - 18.00 – BEZ OBJEDNANIA

NEDEĽA 7. 2.
Mestské kultúrne stredisko * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ na Pribinovej ulici * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Gymnázium, Komenského 32 * 8.00 – 18.00
Milhostov, Spoločenské centrum (Zvonárska 17) * 13.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Centrum voľného času Trebišov, Ul. T. G. Masaryka 36 (pri Kauflande) * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ I. Krasku * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA

kancelária primátora

Ing. Andrej Hnát, 28.01.2021 20:59

Dobrý deň,
moja otázka smeruje k zimnému štadiónu.
Zo severnej strany od ulice Varichovská je dlhodobejšie obnažené rohové murivo po odpadnutí časti plastovej fasádovej povrchovej úpravy. Hrozí zvetranie staticky dôležitého rohového muriva a časom spôsobenie aj väčšej škody.
Je v pláne náprava?

Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

k poškodeniu plastového fasádneho prvku a následného obnaženia časti muriva na budove zimného štadióna došlo na jeseň minulého roka (2020) z dôvodu vplyvu nepriaznivých poveternostných vplyvov. Keďže ide o poistnú udalosť, ktorá nie je ešte uzavretá, oprava sa uskutoční ihneď po ukončení škodovej udalosti zo strany poisťovne.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb, TS mesta

Iveta Weissová, 25.01.2021 10:50

Dobrý deň!
Chcem sa spýtať kompetentných, prečo sa pri zimnej údržbe vždy zabúda na odhrnutie komunikácie na ul. Čeľovská v Trebišove. Je to každoročný zimný problém. Vždy po snežení musíme volať technické služby, aby prišli cestu odhrnúť. Tejto zimnej sezóny komunikácia nebola odhrnutá ešte ani raz.
Veď predsa platíme dane mestu, ako ostatní.
Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov zabezpečujú zimnú údržbu podľa plánu, ktorý je vypracovaný na základe strategických potrieb pre zabezpečenie funkčnosti mesta v prípade sneženia resp. snehovej kalamity. V prvom rade sa zabezpečuje prejazdnosť komunikácií, v meste Trebišov sú to komunikácie na uliciach: M. R. Štefánika, Komenského, Jilemnického pre zabezpečenie príjazdu záchranných vozidiel do nemocnice, následne okolie škôl, dôležitých inštitúcii a následne sa zabezpečuje prejazdnosť ostatných miestnych komunikácií. Čeľovská ulica je teda upravovaná podľa vyššie uvedeného poradia. To, či komunikácia bola v tejto sezóne odhrnutá, je možné si overiť, nakoľko všetky vozidlá sú vybavené monitorovacím zariadením - GPS.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa, Technické služby mesta Trebišov

Gabika Janíkova, 02.02.2021 17:59

Môžem Vás poprosiť, opakovane píšem o nefunkčnosti pouličných lámp na Cukrovarskej ulici!!! Ide o domy v okolí firmy Monety. Poďte si vyskúšať ísť z prace a do práce po tme po rozbitých chodníkoch skoro ráno a neskoro večer!!! Kde sa treba ohľadom opravy ešte brátiť?!

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet evidujeme, ďakujeme za jeho zaslanie. Pracovníci TS mesta uvedený nedostatok riešia stredu 3. februára.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta

Eva Kissová, 19.01.2021 11:26

Dobrý deň,
Kedy sa plánuje rekonštruovať chodník na Cukrovarskej ulici?
S kočíkom sa nedá vôbec po ňom ísť.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave chodníka na Cukrovarskej ulici. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Rozsah poškodenia ciest a chodníkov v meste je tak veľký, že napriek navýšeniu finančných prostriedkov na ich opravu, nebude možné v tomto
roku opraviť všetky poškodené komunikácie. Návrh na opravu pripraví samospráva mesta v súčinnosti s komisiou výstavby a bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu na MsÚ

Jan Simko, 06.01.2021 16:15

Dobry den,chcem nahlasit nefunkcne osvetlenie na sidlisku Stred medzi Komenskeho a Berehovskou ulicou.Nesvietia tam dve lampy celkovo.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu osvetlenia odstránili pracovníci Technických služieb mesta v 3. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

Eva Kissová, 07.01.2021 10:54

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať,kedy sa začne robiť niečo s chodníkom na Cukrovarskej ulici?
Nedá sa po ňom už chodiť a s kočíkom som minule nevedela ani pár metrov prejsť.Ďakujem za informáciu

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave chodníka na Cukrovarskej ulici. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Rozsah poškodenia ciest a chodníkov v meste je tak veľký, že napriek navýšeniu finančných prostriedkov na ich opravu, nebude možné v tomto
roku opraviť všetky poškodené komunikácie. Návrh na opravu pripraví samospráva mesta v súčinnosti s komisiou výstavby a bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu na MsÚ

Južanka, 26.12.2020 16:20

Dobrý den, v mestskom parku v lesíku popri hrádzi z tej strany bližšie k Marakane, je veľa odpadkov, v kanáli-Trnávke sú tiež odpadky. Bude to mesto riešiť? Kedy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutá ilegálna sládka a ďalšie znečistenie v uvedenej lokalite bolo odstránené pracovníkmi TS mesta v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

magda scerbikova, 07.01.2021 14:23

M.S Dobry den.
Porosim vas okolo chodnika spajajuceho Trebisov s Milhostovom,je mnozstvo odpadkov,plastov, dokonca zbytky liekov.Zvyknu tam parkovat kamiony,ale su to aj slovenske plasty. Dakujem.
_Druha moja otazka: Kedy sa planuje vycistit od porastov potok cez Milhostov, pri popisnom cisle 141/142 /Trnavka?/.Naletove dreviny na zahradach su uz v sirke 2 metrov.
Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

znečistenie chodníka, ktorý vedie z Trebišov do MČ Milhostov, bolo odstránené pracovníkmi technických služieb v 2. kalendárnom týždni 2021. Odstránenie náletových drevín je naplánované na najbližšie obdobie.

TS mesta Trebišov

Stefan Kudla, 30.12.2020 13:02

Dobry den,
v Milhostove na Zvonarskej ulici 51 resp. 52 je prasknuty stlp elektrickeho vedenia a osvetlenie na danom stlpe nepravidelne vypadava a preblikava.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Lucia Irchová, 23.12.2020 09:59

Dobrý deň,
na Košickej ulici nesvieti pouličná lampa, ktorá má osvetľovať Športovú ulicu.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

Katarína Harvanova, 03.01.2021 19:28

Žiadam o opravu pouličnej lampy pred rodinným domom číslo 163/12 a pred rodinným dom číslo 414/13 na ulici Palarikovej lampy blikajú. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

D. Cipka., 13.01.2021 19:51

Aké benefity majú darcovia krvi držitelia zlatej a diamantovej plakety v meste Trebišov.

Odpoveď

Dobrý deň,

v tejto záležitosti, kontaktujte, prosím, Slovenský Červený kríž - Územný spolok Trebišov, napr. aj na tel. čísle: 056/ 672 24 95.
Ostatné kontakty sú zverejnené na stránke SČK: https://redcross.sk/trebisov/kontakt/

kancelária primátora

kocovnik229, 27.12.2020 17:51

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je v Milhostove natiahnutá optika

Odpoveď

Dobrý deň,

v mestskej časti Milhostov zatiaľ nie je vybudovaná optická sieť. Operátor Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, pripravuje výstavbu optickej siete v uvedenej časti mesta. Toho času prebieha územné konanie na predmetnú akciu.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ

Ing. Andrej Hnát, 06.01.2021 10:36

Dobrý deň,
ešte v novembri 2020 som sa pýtal na zničené a porozbíjané okná na budove v priemyselnom parku na ul. Cukrovarskej.
Keďže mi nebolo doposiaľ odpovedané , prosím o odpoveď.

Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov zabezpečuje opravu poškodenej steny v priemyselnom parku. Kovová konštrukcia je už opravená, okenné konštrukcie budú montované v priebehu mesiaca január 2021.

Ing. Miroslav Eliáš
odd. výstavby a majetku

P.J., 15.12.2020 13:26

Dobrý deň.Chcem Vás poprosiť o odstránenie závady na ver.osvetleni ul. Berehovskej pred vchodom 2216/19.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci technických služieb odstránili chybu na osvetlení 22.12.2020 výmenou osvetľovacieho telesa.

TS Trebišov

Milan Onisik, 08.01.2021 14:48

V poslednom Infoliste som sa dozvedel o novom systéme zberu komunálneho odpadu.Otázka je ,komu treba nahlásiť frekvenciu vývozu tohto odpadu?Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov zavádza od januára 2021 systém Množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu. Fungovať bude na princípe „MENEJ ZMESOVÉHO ODPADU = NIŽŠÍ POPLATOK“.

Pre obyvateľov BYTOVÝCH DOMOV vyplýva povinnosť:
- nahlásiť objem zberných nádob mestu Trebišov do 31.1.2021 prostredníctvom tlačiva: „Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre KBV“, ktoré je dostupné na https://www.trebisov.sk/odpadove-hospodarstvo

Na určenie zmeny veľkosti zberných nádob je potrebný súhlas všetkých obyvateľov bytových domov/ vchodov pripadajúcich na konkrétne stojisko.

V prípade nenahlásenia objemu zberných nádob do uvedeného termínu zo strany obyvateľov, určí objem v jednotlivých stojiskách mesto Trebišov.

Pre obyvateľov RODINNÝCH DOMOV vyplýva povinnosť:
- nahlásiť frekvenciu vývozu komunálneho odpadu mestu Trebišov do 31.1.2021 prostredníctvom tlačiva: „Oznámenie k poplatku za komunálne odpady pre IBV“, ktoré je dostupné na https://www.trebisov.sk/odpadove-hospodarstvo

Mesto informuje o tomto novom systéme odpadového hospodárstva nielen v periodiku - viacerých vydaniach Mestských infolistov, ale aj na webovom sídle mesta, prostredníctvom káblových rozvodov - na Infokanáli, fanpage mesta Trebišov na sociálnej sieti (FB - Dobré správy z Trebišova) a ďalších dostupných kanáloch a médiách.

kancelária primátora mesta

dada, 09.12.2020 15:37

Dobrý deň, prosím o info,
1. kedy a kde bude v meste predaj živých kaprov?
2. Dá sa opraviť diera na ceste pri výjazde od benzínovej pumpy Shell?

Odpoveď

Dobrý deň,

1. Podľa našich informácií by mal predaj kaprov prebiehať do 24.12.2020 pred OC Kaufland, Komenského 3884, 075 01 Trebišov. Či bude tento predaj prebiehať až do tohto termínu je plne na rozhodnutí obchodného reťazca.
2, Poškodenie povrchu cesty pri výjazde od čerpacej stanice Shell bude opravené, situácia je však skomplikovaná tým, že pozemok parc. č. 2811/3, na ktorom sa dotknutá časť cestnej komunikácie nachádza, nie je vlastníctvom mesta Trebišov.


Ing. arch. Alexander Bugala
odd. VaM MsÚ Trebišov

Jana Zuzčinova, 18.12.2020 09:30

Dobry den

mame niekde v Trebisove ZBER ŠATSTVA?

Mame asi 4 velke vrecia a vsetko je vo velmi dobrom stave tak by sme to radi niekam posunuli

Dakujem

Zuzcinova

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov v aktuálnom období nerealizuje žiadnu zbierku šatstva. Odporúčame Vám kontaktovať adresne zariadenia v okrese, resp. Košickom kraji.

odd. sociálnych vecí MsÚ

Z.F., 07.12.2020 13:28

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by sa nedalo upratať uličku od odpadkov od internátnej školy až k poľu. Sú tu plastové fľaše, fľaše od alkoholu, použité prezervatívy, proste bordel ktorý do prírody nepatrí aj v kríkoch samozrejme je bordel, tiež sú tu porezané kríky ktoré asi nemá kto upratať. Neviem či sú to súkromné pozemky, ale trebalo to upratať. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za zaslanie Vášho podnetu. Pracovníci technických služieb znečistenie odstránili v 51. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

anna, 03.12.2020 14:22

na ulici Palarikova je blikajuce poulicne osvetlenie...prosime o napravu

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci technických služieb nezistili Vami uvedenú poruchu. Pokiaľ však nejakú poruchu stále evidujete, je potrebné presnejšie identifikovať miesto, napr. číslo domu. Ďakujeme

Technické služby mesta Trebišov

Katarína, 04.12.2020 08:26

Dobrý deň, chcem upozorniť na nefunkčné osvetlenie na Jilemnického ulici, teraz keď je cez víkend uzavretý predný vstup do nemocnice a treba večer, alebo ráno prejsť potme do nemocnice cez zadnú vrátnicu, je to dosť nebezpečné, nakoľko na chodníkoch sú tam nerovnosti a neostáva nič iné, len si svietiť baterkou. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Vás podnet, verejné osvetlenie na uvedenej ulici je v správe Nemocnice s poliklinikou Svet zdravia, a. s. Trebišov. Podnet adresujte, prosím, na sekretariát danej spoločnosti.

Technické služby mesta Trebišov