Prihlásiť sa

Pozvánka na 7. zasadnutie mestského zastupiteľstva

12.09.2019

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove 11.09.2019

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 7. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční

v pondelok 16. septembra 2019 o 9.00 h​

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
10 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
11 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity materiál
12 Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019 Programového rozpočtu Mesta Trebišov materiál
13 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 7/2019 materiál
14 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 8/2019 materiál
15 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 9/2019 materiál
16 Použitie prostriedkov mestského fondu rozvoja bývania materiál
17 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Trebišov č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 materiál
18 Prevod nehnuteľného majetku mesta (okresný úrad) materiál
19 Prevod nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Erika Bojtiová) materiál
20 Zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 3966/1, v katastrálnom území Trebišov a predaj časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 3966/1 materiál
21 Budúci prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu občianske združenie Hokejbalový klub Adler Trebišov materiál
22 Elektronabíjacia stanica v meste Trebišov materiál
23 Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Trebišov materiál
24 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
25 Správa o výsledku kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň z nehnuteľností v meste Trebišov materiál
26 Správa o výsledku kontroly nakladania s odpadom v rómskej osade Trebišov materiál
27 Rôzne  
28 Záver  

PhDr. Marek Čižmár