Otázky a odpovede

Vážení občania

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

13.03.2021 15:57 - Vierka J.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako správne triediť odpad (plasty,kovy).Koncom minulého roka v informačnom liste prišiel leták , v ktorom bolo napísané,že k plastom idú aj kovy, kartónové obaly od mlieka a džúsov, čo bola novinka,lebo dovtedy boli kovy osobitne a tetrapaky sa zbierali s papierom. Ale začiatkom tohto roku, keď prišiel rozpis zberu triedeného odpadu na rok 2021,tak sa zas osobitne zbiera plast, kovy a tetrapaky su opäť pri papieri. Ja by som rada správne triedila,ale naozaj neviem ako to teda je. Vďaka

Odpoveď

Dobrý deň,

všetky zložky odpadu, ktoré je možné separovať, je potrebné vytriediť osobitne, keďže aj ich zber vykonáva zberová spoločnosť v rôznych, konkrétne stanovených dňoch.
Rozpis základných komodít, určených na separovanie, je uvedený v Pláne vývozu separovaných zložiek, ktorý bol distribuovaný do všetkých domácnosti v meste. V ňom však nastala nedopatrením jedna chyba, a to pri zaradení tetrapakových obalov, kde je ich zber odporúčaný k papieru. Tento nedostatok bol uvedený na správnu mieru zverejnením opraveného Plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021 na webovom sídle mesta – https://www.trebisov.sk/mestske-organizacie/technicke-sluzby/harmonogram-vyvozu-komunalneho-odpadu

Obaly od džúsov a mlieka je potrebné umiestniť do kontajnera spolu s plastovým odpadom.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta

11.03.2021 17:59 - Martina Tobiašova

Dobry den mna by zaujimalo ci budete davat aj nove smetné koše? Kedze doteraz sme mohli pouzivat nasu nádobu a teraz ste sa rozhodli ze budete vynášať len 120litrove koše tak neviem mam si v tejto dobe covidu kupovat dalsiu smetnu nádobu lebo vedenie uz nevie co by vymyslelo? Poplatok za smetie mame jake by sme byvaly vo Švajčiarsku
A zaujimalo by ma koľkokrát sa vynášajú tóny odpadu z osady a kto to plati ?
Lebo mi platíme za vsetko a cim dalej tym viac

Odpoveď

Dobrý deň,

MsZ v Trebišove prijalo VZN č. 169/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v ktorom sú určené pravidlá a prostriedky pri nakladaní s odpadmi, okrem iného aj nádoby so stanoveným objemom, ktoré sa majú používať. V prípade fyzických osôb v rodinných domoch sú to zberné nádoby s objemom 110 l a 120 l.

Používanie 110 a 120 litrových nádob nie je v meste Trebišov novinkou. Povinnosť používať nádoby len s touto uvedenou kapacitou v rodinných domoch bola v platnosti minimálne od roka 2013. Ak ste teda doteraz používali inú nádobu, tak ste ju používali v rozpore s platným VZN mesta. Pripomíname, že používanie, resp. ukladanie odpadu do inej než mestom určenej nádoby je sankcionovateľné až do výšky 1500 EUR.

Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na vypožičanie smetnej nádoby a jej výmenu v 5 ročnom intervale. Nádobu si tak môžete vyzdvihnúť v Technických službách mesta Trebišov.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu je areál TS mesta Trebišov, z dôvodu pandemických opatrení, pre verejnosť uzavretý. Určite však môžete kontaktovať stredisko odpadového hospodárstva na tel. čísle 0908 500 894, kde s Vami danú situáciu vyriešia.

Obyvateľom spomínanej lokality, rovnako ako aj iným obyvateľom mesta Trebišov, je každoročne vyrubovaný poplatok za odpad podľa rovnakých pravidiel.


Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

JUDr. Martin Galgoczy
právnik

09.03.2021 10:11 - Milan Onisik

Plánuje mesto Trebišov predložiť nejaké projekty k Plánu obnovy ,aby sme aj my využili tieto finančné zdroje ?

Odpoveď

Dobrý deň,

na základe údajov Ministerstva financií SR sa Plán obnovy a odolnosti SR zameriava na päť hlavných priorít:
- zelená ekonomika (2 170 mil. €),
- vzdelávanie (800 mil. €),
- veda, výskum a inovácie (700 mil. €),
- zdravie (1 450 mil. €),
- efektívna verejná správa (1 030 mil. €).

Celkovo je rozdelený na 18 častí, tzv. komponentov, ktoré zahŕňajú reformy a investície v celkovej hodnote približne 6 miliárd €.

Ministerstvo si k tvorbe tohto strategicky dôležitého dokumentu prizvalo za okrúhly stôl široké spektrum odbornej verejnosti vrátane zástupcov samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácií, ale aj zástupcov relevantných ministerstiev.

Konečný termín na zaslanie finálnej verzie plánu je pre všetky členské krajiny Európskej únie rovnaký, a to 30. apríl 2021. Termín implementácie reforiem a investícií je v rámci Plánu obnovy stanovený na jún 2026.

Počas tohto obdobia bude aj mesto Trebišov reflektovať na výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Pre mesto Trebišov budú prioritami, a to aj s ohľadom na kompetencie samospráv, predovšetkým projekty zamerané na zelenú ekonomiku (znižovanie energetickej náročnosti mestských objektov, aktivity zamerané na odpadové hospodárstvo a trvalo udržateľný rozvoj), vzdelávanie (modernizácia materských a základných škôl) a samozrejme efektívnu samosprávu (rozširovanie prvkov elektronizácie samosprávy, budovanie informačných systémov a pod.).

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

10.03.2021 13:36 - Anna

dobrý deň, rada by som sa opýtala k téme výmeny vodomerov za nové s diaľkovým odpočtom. Rozumiem dôležitosti montáži len chcem vedieť aký rozdiel je medzi ciahovaním a výmenou. Nakoľko v protokole o montáži vodomera je zaznamenaný ako dôvod montáže "na ciah" ale fakturovaná je výmena. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

bytové vodomery patria medzi určené meradlá, pretože sú používané na podružné merania spotrebovaného množstva vody u spotrebiteľa súvisiace s platbami. Interval metrologickej kontroly (ciachovania) určených meradiel sa stanovuje vyhláškou 161/2019 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 o meradlách a metrologickej kontrole, ktorá nadobudla účinnosť od 1. augusta 2019
Vodomery namontované po účinnosti spomenutej vyhlášky sa overujú v intervaloch : na studenú vodu každých 5-rokov a na teplú vodu každých 5-rokov. Vodomery namontované pred účinnosťou vyhlášky t. j pred 1. augustom 2019 sa overujú v intervaloch : na studenú vodu každých 6-rokov a na teplú vodu každé 4-roky.
V praxi to znamená, že po uplynutí doby platnosti overenia (ciachu) treba vodomer vymeniť za vodomer spĺňajúci požiadavky legislatívy. V súčasnosti u našich klientov meníme vodomery po dobe uplynutia platnosti overenia (ciachu ) z praktického hľadiska za nové (takmer nulová chybovosť, nižšia ovplyvniteľnosť vodomera nepoctivými klientmi) a v prípade odsúhlasenia vlastníkmi za nové s rádiovým odpočtom dát.


Ing. Marián Číž
konateľ spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

24.02.2021 11:46 - Anna Bumberova

Kedy zverejniť výsledky testovania. Dnes je streda 24.3.no zatiaľ sa neda dočítať ako je na tom mesto Trebišov. Určite by to mnohých zaujímalo.

Odpoveď

Dobrý deň,

keďže viaceré MOMky, v ktorých sa cez víkend testuje, nezriadilo mesto Trebišov, samospráva nedisponovala konkrétnymi číslami pozitívnych prípadov identifikovaných antigénovými testami. Štatistiky boli mestu zaslané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídl. v Trebišov až stredu 24. 2., t. j. po utorkovom odprezentovaní celoslovenských výsledkov ministrom zdravotníctva na TB.

Na základe získaných štatistík epidemiologickej situácie v okrese Trebišov z úrovne RÚVZ so sídlom v Trebišove uverejňujeme nasledovné:
- počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v meste Trebišov za obdobie 15. 2. – 21. 2.:
RT-PCR test: 122
AG test: 100
Uvedené informácie sú publikované na dostupných internetových portáloch mesta.

kancelária primátora

15.02.2021 20:37 - ada

Dobry vecer len chcem upozornit ze na ul.Komenskeho od Obchodnej akademii smerom ku Sportovej haly nesvietia poulične lampy.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci technických služieb odstránili poruchu v 7. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

20.02.2021 08:06 - Anna Bandolova

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, nakoľko triedime odpad, ako je to s jeho odvážaním technickými službami, nakoľko práve som bola svedkom ako boli minimálne kontajnery s plastmi a papierom vysypané do toho istého zberného auta /videla som až keď boli brané plasty, netuším či predtým boli či neboli vysypané aj ostatné kontajnery/ Nakoľko sa naozaj snažíme poctivo triediť odpad, chcem sa opýtať či to má vôbec zmysel alebo sa to odváža potom všetko spolu a zmysel to nemá.

Odpoveď

Dobrý deň,

vyseparované zložky komunálneho odpadu sú papier, sklo, plast - teda komodity, ktoré je potrebné ukladať (vyhadzovať) výlučne do farebných kontajnerov (modrý, zelený, žltý). Uvedené komodity však NESMÚ BYŤ žiadnym spôsobom ZNEČISTENÉ (napr. iným druhom komunálneho odpadu, kuchynským odpadom, atď.) Pokiaľ pracovníci zberovej spoločnosti zistia pri prehliadke kontajnerov znečistenie vyseparovaných zložiek odpadu, takýto odpad je tým pádom znehodnotený a vyvážaný ako zmiešaný komunálny odpad.

TS mesta Trebišov

16.02.2021 18:20 - Jana Nováková

Dobrý deň, mám otázku na trebišovskú mestskú políciu. Vynášanie dreva z lesoparku je dovolené či zakázané? Počas ostatného víkendu sa tu doslova hemžilo miestnymi obyvateľmi, ktorí si bez zábran vynášali a pílili drevo. Iní sa tu prechádzali a uvoľňovali cestu naloženým kočíkom a bicyklom, ktoré sa presúvali po hrádzi. Vraj na hrádzi je kamerový systém, ale nič sa nedialo. Tak teda ako, je to trestný čin?

Odpoveď

Dobrý deň,

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Trebišov v zmysle zákona SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
V predmetný víkend príslušníci MsP plnili množstvo úloh vyplývajúcich zo zákona pri zabezpečení a dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku nepretržite počas skríningu obyvateľstva pri štyroch MOM zriadených MsÚ Trebišov a následne vykonávali kontrolu verejného poriadku v okolí zberných nádob v meste Trebišov.
Mobilná hliadka MsP súčasne zabezpečovala intenzívnu kontrolu verejného poriadku v meste, konkrétne aj v mestskom parku a Bučovom lese, odkiaľ opakovane vykázala 28 osôb, zbierajúcich popadané konáre (raždie). Príslušníci MsP Trebišov v jednom prípade zdokumentovali podozrenie zo spáchania priestupku a v dvoch prípadoch podozrenie zo spáchania trestného činu, ktoré budú odstúpené k riešeniu OR PZ v Trebišove. V uvedený víkend hliadka MsP opakovane zasahovala v mestskom parku spoločne s hliadkou OR PZ, s cieľom zabránenia páchania protiprávneho konania pri odcudzení dreva z mestského parku a Bučovho lesa.
Je potrebné si uvedomiť, že na základe aktuálne vyhodnotenej bezpečnostnej situácie, keďže uvedený stav je vypuklý po snehovej a veternej kalamite a v ostatnom období sa opakuje, hliadka MsP Trebišov cielene pôsobí na kontrolných bodoch, kde dokáže efektívne zakročiť voči osobám podozrivým z protiprávneho konania, aj keď ju vo Vami uvedenej lokalite nereflektujete.
Uvedený výkon hliadkovej činnosti príslušníkov MsP bol aktívne riadený veliteľom zmeny - operačným policajtom, za využitia aktuálnych výstupov mestského kamerového systému, čo prispelo k opakovanému úspešnému zamedzeniu protiprávneho konania pri odcudzení dreva z mestského parku a Bučovho lesa.
Medzi jednotlivými zákrokmi hliadka MsP realizovala plnenie ďalších úloh kontroly dodržiavania karanténnych opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády, zákonov vyhlášok ÚVZ a RÚVZ Trebišov na konkrétnych adresách a prevádzkach v meste. Súčasne preverila a vyriešila niekoľko oznamov od občanov na tel. linku 159.
Taktiež sa podieľali na asistencii dobrovoľným hasičom pri dezinfekcii miestností po skríningovom testovaní a pokračovali v ďalšom plnení stanovených úloh, ako je kontrola mestských objektov a dodržiavanie verejného poriadku.
Pokiaľ zistíte alebo máte pocit, že dochádza k protiprávnemu konaniu, neváhajte to oznámiť bezodkladne na bezplatnú linku mestskej polície č. 159, alebo na políciu na číslo 158.

Záver:
Tým som chcel poukázať na skutočnosť, že príslušníci MsP plnia aktívne a zodpovedne množstvo rôznorodých úloh na základe ich dôležitosti a priorít v zmysle zákona o obecnej polícii a v prospech občanov mesta Trebišov.
Pri uplatňovaní zákona sa však problematickou stáva vymožiteľnosť sankcie voči občanom mesta porušujúcim zákon a keďže ide o celoslovenský problém, snažíme sa ho riešiť prostredníctvom ZMOS-u a poslancov NR SR - návrhom na legislatívnu zmenu zákona.

Mgr. Peter Pipa
poverený riadením mestskej polície

22.02.2021 09:25 - Marek K.

dobrý deň,
práve som si prečítal oznam o zatvorení Mestského úradu pre verejnosť. Je v ňom uvedené že pokladňa je taktiež zatvorená a máme využiť bezhotovostné platby. No nikde nemáte zverejnené akým spôsobom.
Preto Vás žiadam o zverejnenie inštrukcií k platbám formou prevodu a ako občan dostane potvrdenie ktoré potrebuje priložiť napr k oznámeniu o stavebných úpravách.
ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

svoje bezhotovostné platby zrealizujte, prosím, nasledovne:

DANE A POPLATKY (daň z nehnuteľnosti, za psa, správny poplatok, platba za opatrovateľskú službu, za verejné priestranstvo, poplatok za ubytovanie ...)
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. pobočka Trebišov
účet IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
bankové spojenie: ČSOB banka, pobočka Trebišov
účet IBAN: SK98 7500 0000 0040 0196 4918

Vyplnené tlačivo - Ohlásenie stavebných úprav - vhoďte, prosím, do kartónovej schránky hneď pri vstupe do budovy MsÚ. V aktuálnom období nie je možné vybaviť túto úradnú záležitosť osobne, vzhľadom na dodržiavanie karanténnych opatrení pracovníkov MsÚ. Odporúčame Vám využiť e-mailovú alebo telefonickú komunikáciu: Ing. Jozef Ferjo, mobil: +421 917 112 771, e-mail: ferjo@trebisov.sk
Tlačivo a informácie je zverejnené TU:
https://www.trebisov.sk/vybavenie-uradnych-zalezitosti/stavebny-urad/15247

kancelária primátora mesta Trebišov

19.02.2021 11:31 - Milan

Prosím pripomínajte zamestnancom mesta na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení.Dňa 19.2.2021 v dopoludňajších hodinách došla červená dodávka s nápisom Mesto Trebišov TV 802 CN do priestoru za starou KaSS.Zrazu medzi čakajúcich ľuďí za výsledkami testov vystúpila dvojica mužov z tohto auta.Pokiaľ jeden z nich mal poctivo nasadené rúško ,druhý ho nemal ani podbradou a na moju otázku prečo ho nemá ,nedostal som žiadnu odpoveď.Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

na správne dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ako aj tento nahlásený podnet boli pracovníci stavebnej skupiny mesta okamžite upozornení.

odd. výstavby a majetku MsÚ

15.02.2021 14:01 - Hajašová

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať kto má na starosti zimnú údržbu chodníkov v meste. Na neupravené chodníky v mestskom parku sme si zvykli, ale aby sa ani 4 dni po kalamite nedalo normálne prejsť mestom mi príde už priveľa. Žiadame o vysvetlenie.

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov ako správca verejných priestranstiev zabezpečujú aj zimnú údržbu komunikácii a chodníkov v meste. Na základe informácií dispečerov zimnej službu sú všetky komunikácie v meste zjazdné a chodníky schodné. Na niektorých úsekoch chodníkových častí je vytvorená hrubšia zamrznutá vrstva utlačeného snehu, ktorá je však pravidelne ošetrovaná buď soľou, alebo inertným materiálom.
Ponechať čiastočne neudržiavané chodníky v mestskom parku je tak trochu zámer, ku ktorému sme pristúpili z dôvodu požiadaviek občanov, ktorí využívajú mestský park na sánkovanie s deťmi a iné zimné rekreačné využitie.

Technické služby mesta Trebišov

07.02.2021 19:17 - Julia

Dobrý deň v poslednom čase sme zaregistrovali zvýšený výrub stromov v lese za Trnávkou smerom na Kopaný jarok. Môžem sa opýtať, aké sú plány mesta s touto lokalitou? Bude sa revitalizovať? Chápem, že topole sú v zlom stave. Je nejaký plán pre toto územie? Je teraz hojne využívané na prechádzky, jediný "les" v okolí mesta. Bolo by dobré, keby sa to zlepšilo. Videli sme, že aj na Marakane sa udiala zmena. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

užívateľovi lesného pozemku (mestu Trebišov) vyplýva podľa Zákona o
lesoch 326/2005 § 23 ods. 6 a 11 povinnosť spracovať do 6 mesiacov
kalamitnú ťažbu (vývraty, suché, choré a poškodené stromy). Daný lesný
porast nemá naplánované iné využitie.

Ing Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

09.02.2021 09:03 - Ing. Rastislav Švec

Dobrý deň. Chcem sa Vás opýtať kedy sa plánuje rekonštrukcia ul. Janka Kráľa, ktorá nemá jeden výtlk ale niekoľko a ktorá má asfalt pôvodný od kedy táto ulica vznikla.To sa týka aj chodníkov.

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov berie na vedomie Vašu žiadosť o opravu cesty a chodníka na Ulici Janka Kráľa. Súhlasíme s Vami, že cesta a chodník na tejto ulici sú v zlom technickom stave a vzhľadom na rozsah poškodenia vyžadujú opravu a nový asfaltový povrch. Ubezpečujeme Vás, že tieto komunikácie sú evidované na oddelení výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených ciest a chodníkov, z ktorého budú vyberané komunikácie na opravu, resp. rekonštrukciu. Napriek navýšeniu finančných prostriedkov na tento účel, nebude možné ani v tomto roku zrealizovať opravu všetkých poškodených ciest a chodníkov. Zo všetkých zaevidovaných, výrazne poškodených mestských komunikácií, ktoré si žiadajú nutnú opravu, samospráva Trebišova, v spolupráci s členmi komisie výstavby a majetku, pripraví konkrétny zoznam cestných aj chodníkových úsekov určených na opravu v roku 2021 a predloží ho na schválenie poslancom MsZ.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ

14.01.2021 21:35 - Eduard Maďar

Dobrý deň!
Na ul. Kutnohorskej ulici bol pred nedávnom položený nový asfaltový koberec aj na miestach, kde parkujú os. mot. vozidlá pred byt. domom č. 2219. Tá cesta, aj parkovacie miesta boli ešte v celkom dobrom stave, ale....to je vec názoru. Keď som počítal, tak pred byt. domom na ul. Kutnohorskej 2219 sú 2 chodníku priamo pred vchodom, tretí cez cestu a štvrtý za domom pri garážach. My, obyvatelia žijúci v bytoch na ul. Tržnej č. 3483/1 a 3483/3 nemáme pri bytovom dome ani jediný chodník, ani jediné parkovacie miesto vybudované mestom Trebišov. Parkujeme na tráve, v blate... Keď nám mesto zrušilo pred bytovým domom odpadové kontajnery a premiestnilo ich na ulicu Kutnohorskú, tak sa to ešte zhoršilo. Ak nechceme ísť po ceste pomedzi autá - ktoré tu mimochodom v obytnej zóne absolútne nedodržiavajú predpísanú rýchlosť, tak musíme chodiť po blate. Po blate sa chodí aj do obchodov, pretože po ceste to nie je bezpečné. Mamičky s kočiarikmi nemajú absolútne žiadnu šancu, takisto starší ľudia... Samozrejme všetko blato končí vo vchodoch a na schodištiach v bytovom dome. Stará mestská tržnica bola zrušená a údajne tu mesto malo vybudovať parkovisko. Do dnešného dňa sa nič nedeje. Otázka: Neplánuje konečne mesto upraviť okolie aj nášho bytového domu aspoň jedným chodníkom a vybudovaním parkovacích miest? Bývame tu už 18. rok!
Vopred ďakujeme

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za Váš podnet. Lokalita, na ktorú sa pýtate, je na úrovni samosprávy intenzívne diskutovaná, s navrhovaným riešením.

Na Kutnohorskej ulici, v lokalite bývalej mestskej tržnice, je pripravená pomerne rozsiahla rekonštrukcia spevnených plôch a zriadenie nových parkovacích miest.
K už existujúcim 18 parkovacím miestam na uvedenej ulici (pri bývalej tržnici, oproti BD súp. č. 1575) pribudne ďalších 19 parkovacích miest, konkrétne na ploche niekdajšej tržnice a popri nej.
Navrhnuté je aj uloženie ekologickej dlažby s vodozádržnou funkciou, čo bude priaznivo vplývať na mikroklímu v tejto časti mesta. K zlepšeniu komfortu a zvýšeniu bezpečnosti prispeje aj úprava verejného osvetlenia a nové dopravné značenie.

V súčasnosti (február 2021) prebieha proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby. Realizácia je plánovaná v letných mesiacoch 2021.

Ing. arch. Alexander Bugala
odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

07.02.2021 19:06 - RJ

Chcem sa opýtať kompetentných prečo v sobotu večer 6.2. brázdili ulice mesta multicary z technických služieb keď po snehu nebolo ani chýru, technické služby majú špeciálnu aplikáciu na počasie alebo sa len chceli pochváliť novou technikou?? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,
na základe Vášho podnetu uvádzam, že dňa 6. 2. 2021 bola vykonaná zimná údržba podľa spracovaného plánu zimnej údržby TS mesta Trebišov pre kalendárny rok 2020/21.

Zimnou údržbou sa v období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021 zabezpečuje zmierňovanie nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií, spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami 2 základnými spôsobmi:
a) zmierňovaním šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačenej snehovej vrstvy posypom chemickým, inertným materiálom alebo ich kombináciou,

b) odstraňovaním poľadovice, snehovej alebo utlačenej snehovej vrstvy odpluhovaním alebo rozmrazovaním.

Na posyp vozoviek s využitím inertného posypového materiálu sa v zásade používa piesok alebo kamenivo (prírodné alebo umelé, hutnícke), s veľkosťou zŕn do 8 mm, resp. max. do 16 mm.
Zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp. Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie zrnitosti a pod.) a chemického materiálu v pomere: 1 diel chemického materiálu a 3 - 6 dielov inertného materiálu.
Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov, a to chlorid sodný.
Týmito základnými spôsobmi a ich kombináciou je možné, vo väzbe na vývoj poveternostných podmienok, priemerné výkonové ukazovatele za predošlé zimné obdobia a aktuálnu predpoveď počasia pre náš región, namodelovať ťažiskové očakávané výkony pri zimnej údržbe ciest v meste. Tak tomu bolo aj sobotu 6. 2. 2021, kedy boli na údržbu použité dve vozidlá zn. Multicar M 27, so zariadením na zimnú údržbu.

Verím, že Vás moja odpoveď uspokojila a rozšírila Vaše poznatky týkajúce sa problematiky údržby ciest v zimnom období. Ak by ste ale aj napriek tomu potrebovali viac informácií, alebo by ste mali záujem spoznať aj priebeh prípravy na zimnú údržbu, kontaktujte ma pokojne e-mailom na: sosna@trebisov.sk. Rád Vám odpoviem na Vaše dodatočné otázky.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta Trebišov

06.02.2021 07:55 - Annae

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je nemožné, že mesto Trebišov, ako aj jeho obyvatelia sa snažia triediť odpad a následne ho vynášať do vyznačených smetných nádob podľa druhu a pracovníci technických služieb ich následné všetky bez rozdielu vysýpajú do jedného smetiarskeho auta bez triedenia. To naozaj má mesto Trebišov také moderné autá, ktoré dokážu ten odpad automaticky pretriediť? Potom sa pri frekvencii a množstve vývozu bude obyvateľom mesta na sídliskách účtovať zvýšený poplatok?

Odpoveď

Dobrý deň,

vyseparované zložky komunálneho odpadu sú papier, sklo, plast - teda komodity, ktoré je potrebné ukladať (vyhadzovať) výlučne do farebných kontajnerov (modrý, zelený, žltý). Uvedené komodity však NESMÚ BYŤ žiadnym spôsobom ZNEČISTENÉ (napr. iným druhom komunálneho odpadu, kuchynským odpadom, atď.) Pokiaľ pracovníci zberovej spoločnosti zistia pri prehliadke kontajnerov znečistenie vyseparovaných zložiek odpadu, takýto odpad je tým pádom znehodnotený a vyvážaný ako zmiešaný komunálny odpad.

TS mesta Trebišov

03.02.2021 22:08 - Anna K.

Budú v meste zriadené MOMky naviac, keďže od 8.2.potrebujeme mať negatívny test nie starši ako 7 dní?

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov zriaďuje aj tretí testovaní víkend 6 MOM-iek na svojom území.

Harmonogram testovania (6. a 7. február 2021)

SOBOTA 6. 2.
Mestské kultúrne stredisko * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ I. Krasku * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ na Pribinovej ulici * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Centrum voľného času Trebišov, Ul. T. G. Masaryka 36 (pri Kauflande) * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Gymnázium, Komenského 32 * 8.00 – 18.00

RÚVZ v Trebišove * 8.30 – 12.00 ONLINE OBJEDNANIE prostredníctvom korona.gov.sk.
Vojenský útvar, Ul. kpt. Nálepku 1 * 10.00 - 18.00 – BEZ OBJEDNANIA

NEDEĽA 7. 2.
Mestské kultúrne stredisko * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ na Pribinovej ulici * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Gymnázium, Komenského 32 * 8.00 – 18.00
Milhostov, Spoločenské centrum (Zvonárska 17) * 13.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
Centrum voľného času Trebišov, Ul. T. G. Masaryka 36 (pri Kauflande) * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA
ZŠ I. Krasku * 8.00 – 18.00 BEZ OBJEDNANIA

kancelária primátora

28.01.2021 20:59 - Ing. Andrej Hnát

Dobrý deň,
moja otázka smeruje k zimnému štadiónu.
Zo severnej strany od ulice Varichovská je dlhodobejšie obnažené rohové murivo po odpadnutí časti plastovej fasádovej povrchovej úpravy. Hrozí zvetranie staticky dôležitého rohového muriva a časom spôsobenie aj väčšej škody.
Je v pláne náprava?

Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

k poškodeniu plastového fasádneho prvku a následného obnaženia časti muriva na budove zimného štadióna došlo na jeseň minulého roka (2020) z dôvodu vplyvu nepriaznivých poveternostných vplyvov. Keďže ide o poistnú udalosť, ktorá nie je ešte uzavretá, oprava sa uskutoční ihneď po ukončení škodovej udalosti zo strany poisťovne.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb, TS mesta

25.01.2021 10:50 - Iveta Weissová

Dobrý deň!
Chcem sa spýtať kompetentných, prečo sa pri zimnej údržbe vždy zabúda na odhrnutie komunikácie na ul. Čeľovská v Trebišove. Je to každoročný zimný problém. Vždy po snežení musíme volať technické služby, aby prišli cestu odhrnúť. Tejto zimnej sezóny komunikácia nebola odhrnutá ešte ani raz.
Veď predsa platíme dane mestu, ako ostatní.
Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď

Dobrý deň,

Technické služby mesta Trebišov zabezpečujú zimnú údržbu podľa plánu, ktorý je vypracovaný na základe strategických potrieb pre zabezpečenie funkčnosti mesta v prípade sneženia resp. snehovej kalamity. V prvom rade sa zabezpečuje prejazdnosť komunikácií, v meste Trebišov sú to komunikácie na uliciach: M. R. Štefánika, Komenského, Jilemnického pre zabezpečenie príjazdu záchranných vozidiel do nemocnice, následne okolie škôl, dôležitých inštitúcii a následne sa zabezpečuje prejazdnosť ostatných miestnych komunikácií. Čeľovská ulica je teda upravovaná podľa vyššie uvedeného poradia. To, či komunikácia bola v tejto sezóne odhrnutá, je možné si overiť, nakoľko všetky vozidlá sú vybavené monitorovacím zariadením - GPS.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa, Technické služby mesta Trebišov

02.02.2021 17:59 - Gabika Janíkova

Môžem Vás poprosiť, opakovane píšem o nefunkčnosti pouličných lámp na Cukrovarskej ulici!!! Ide o domy v okolí firmy Monety. Poďte si vyskúšať ísť z prace a do práce po tme po rozbitých chodníkoch skoro ráno a neskoro večer!!! Kde sa treba ohľadom opravy ešte brátiť?!

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet evidujeme, ďakujeme za jeho zaslanie. Pracovníci TS mesta uvedený nedostatok riešia stredu 3. februára.

Michal Davala
riaditeľ TS mesta

19.01.2021 11:26 - Eva Kissová

Dobrý deň,
Kedy sa plánuje rekonštruovať chodník na Cukrovarskej ulici?
S kočíkom sa nedá vôbec po ňom ísť.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave chodníka na Cukrovarskej ulici. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Rozsah poškodenia ciest a chodníkov v meste je tak veľký, že napriek navýšeniu finančných prostriedkov na ich opravu, nebude možné v tomto
roku opraviť všetky poškodené komunikácie. Návrh na opravu pripraví samospráva mesta v súčinnosti s komisiou výstavby a bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu na MsÚ

06.01.2021 16:15 - Jan Simko

Dobry den,chcem nahlasit nefunkcne osvetlenie na sidlisku Stred medzi Komenskeho a Berehovskou ulicou.Nesvietia tam dve lampy celkovo.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu osvetlenia odstránili pracovníci Technických služieb mesta v 3. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

07.01.2021 10:54 - Eva Kissová

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať,kedy sa začne robiť niečo s chodníkom na Cukrovarskej ulici?
Nedá sa po ňom už chodiť a s kočíkom som minule nevedela ani pár metrov prejsť.Ďakujem za informáciu

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto má vedomosť o stave chodníka na Cukrovarskej ulici. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Rozsah poškodenia ciest a chodníkov v meste je tak veľký, že napriek navýšeniu finančných prostriedkov na ich opravu, nebude možné v tomto
roku opraviť všetky poškodené komunikácie. Návrh na opravu pripraví samospráva mesta v súčinnosti s komisiou výstavby a bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu na MsÚ

26.12.2020 16:20 - Južanka

Dobrý den, v mestskom parku v lesíku popri hrádzi z tej strany bližšie k Marakane, je veľa odpadkov, v kanáli-Trnávke sú tiež odpadky. Bude to mesto riešiť? Kedy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď

Dobrý deň,

vzniknutá ilegálna sládka a ďalšie znečistenie v uvedenej lokalite bolo odstránené pracovníkmi TS mesta v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

07.01.2021 14:23 - magda scerbikova

M.S Dobry den.
Porosim vas okolo chodnika spajajuceho Trebisov s Milhostovom,je mnozstvo odpadkov,plastov, dokonca zbytky liekov.Zvyknu tam parkovat kamiony,ale su to aj slovenske plasty. Dakujem.
_Druha moja otazka: Kedy sa planuje vycistit od porastov potok cez Milhostov, pri popisnom cisle 141/142 /Trnavka?/.Naletove dreviny na zahradach su uz v sirke 2 metrov.
Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

znečistenie chodníka, ktorý vedie z Trebišov do MČ Milhostov, bolo odstránené pracovníkmi technických služieb v 2. kalendárnom týždni 2021. Odstránenie náletových drevín je naplánované na najbližšie obdobie.

TS mesta Trebišov

30.12.2020 13:02 - Stefan Kudla

Dobry den,
v Milhostove na Zvonarskej ulici 51 resp. 52 je prasknuty stlp elektrickeho vedenia a osvetlenie na danom stlpe nepravidelne vypadava a preblikava.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

23.12.2020 09:59 - Lucia Irchová

Dobrý deň,
na Košickej ulici nesvieti pouličná lampa, ktorá má osvetľovať Športovú ulicu.

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

03.01.2021 19:28 - Katarína Harvanova

Žiadam o opravu pouličnej lampy pred rodinným domom číslo 163/12 a pred rodinným dom číslo 414/13 na ulici Palarikovej lampy blikajú. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

poruchu pracovníci TS odstránili v 2. kalendárnom týždni nového roka.

Miroslav Davala
námestník riaditeľa TS mesta Trebišov

13.01.2021 19:51 - D. Cipka.

Aké benefity majú darcovia krvi držitelia zlatej a diamantovej plakety v meste Trebišov.

Odpoveď

Dobrý deň,

v tejto záležitosti, kontaktujte, prosím, Slovenský Červený kríž - Územný spolok Trebišov, napr. aj na tel. čísle: 056/ 672 24 95.
Ostatné kontakty sú zverejnené na stránke SČK: https://redcross.sk/trebisov/kontakt/

kancelária primátora

27.12.2020 17:51 - kocovnik229

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je v Milhostove natiahnutá optika

Odpoveď

Dobrý deň,

v mestskej časti Milhostov zatiaľ nie je vybudovaná optická sieť. Operátor Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava, pripravuje výstavbu optickej siete v uvedenej časti mesta. Toho času prebieha územné konanie na predmetnú akciu.

Ing. Ladislav Valiska-Timečko
referent pre výstavbu, odd. výstavby a majetku MsÚ

© 2024 MESTO TREBIŠOV