Prihlásiť sa

Otázky a odpovede

Vážení občania.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Napíšte svoju otázku a v čo najkratšom možnom čase uverejníme odpoveď v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť všetky otázky, najmä otázky s vulgárnym obsahom, anonymné otázky (ak nie je uvedené meno a priezvisko pisateľa), otázky, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy alebo niečo, čo nemá charakter otázky.

Dodávame, že táto forma komunikácie nenahrádza informačnú povinnosť mesta v zmysle platných právnych predpisov SR.

Patrik, 24.08.2020 11:18

Chcem sa opytať,kedy a či sa vobec planuje oprava,resp.vynovenie parkoviska na ulici Jana Husa 1803/4.Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

plocha vedľa BD 1803/4, vrátane prístupu ku garážam, je upravovaná len frézovaným asfaltovým materiálom. Celá plocha je bez betónového podkladu a bez kanalizácie. Riešením by bolo zriadenie parkovacej plochy a prístupovej cesty ku garážam z polovegetačných tvárnic. Po vypracovaní projektovej dokumentácie mesto zrealizuje výstavbu týchto plôch svojpomocne. Zriadenie predmetnej plochy bude navrhnuté do plánu výstavby odstavných plôch na rok 2021.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu

Helena Bodnárová, 24.08.2020 16:16

Dobrý deň, chcela, by som upozorniť na nepokosené detské ihrisko na Agátovej ulici. Zvlášť v čase prázdnin, keď sa tam chodí hrať najviac detí. Za pochopenie vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

Ihrisko na Agátovej ulici bolo pokosené, v zmysle plánu kosenia, v 36. týždni.

TS mesta Trebišov

M. S, 26.08.2020 11:28

Dobrý deň
Chcem sa spýtať že kedy sa konečne dokosi cintorín v Milhostove a aj sa vyhrabe tráva. Čakám aj odpoveď.
Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

Cintorín v MČ Milhostov bol pokosený v 35. týždni.


TS mesta Trebišov

Peter Takáč, 10.08.2020 15:40

Prajem príjemný deň. Zaujímalo by ma prečo polícia, či už štátna alebo mestská, toleruje cyklistov v mestskom parku, keď pri všetkých vstupoch do mestského parku sú osadené dopravné značky zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

ďakujeme za podnet. Dopravné značenie bude pri vstupoch do parku doplnené o dodatkové tabule umožňujúce pohyb cyklistov.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Helena Servanská, 01.08.2020 16:59

Dobrý deň!

Chcela by som Vás upozorniť na dezolátny stav chodníka na ulici Puškinova od križovatky z ulicou Jonáša Záborského. Prosím o oznámenie termínu opravy chodníka.

Odpoveď

Dobrý deň!

Mesto berie na vedomie Vašu požiadavku na opravu chodníka na Puškinovej ulici, v smere od Ulice J. Záborského. Predmetný chodník eviduje oddelenie výstavby a majetku MsÚ v zozname poškodených komunikácií. Návrh na jeho opravu bude predložený na rokovanie Komisie výstavby a tiež mestského zastupiteľstva.

Uvedený chodník je zahrnutý v zozname plánovaných opráv komunikácií, ktoré budú realizované v priebehu rokov 2021-2022.

Ing. Ján Bogda
referent pre výstavbu MsÚ

Marieta Simkova, 03.08.2020 10:32

Dobrý deň kde sa treba obrátiť aby nám urobili cestu medzi bytovkách na Zimnej9 za reštauráciou Fontána rozkopali to tam kvôli káblom a ostala tam na úseku veľká diera na ceste kedy a kto to príde zasypat pretože tamadial sa už s autom na parkovisko ani nedá prejsť prosím uverejniť príspevok a poprosím aj o odpoveď ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

oprava čiastočnej prekopávky cesty na Zimnej ulici, za reštauráciou Fontána (finálne položenie asfaltovej vrstvy), bude uskutočnená do konca mesiaca august, v zmysle harmonogramu stavby " FTTH Trebišov, prepoj 0253KO Trebišov Gorkého".

Ing. Valiska-Timečko
odd. výstavby a majetku MsÚ

Michal Varga, 29.07.2020 20:53

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, kto spravuje detské ihriská v meste? Totižto pri hre mojej dcéry a iných detí v pieskovisku na sídlisku Sever som v ňom našiel množstvo kusov rozbitého skla. Našťastie sa nič vážne nestalo, ale aj tak je to znepokojujúce nakoľko sa tam hrajú malé deti. Je možné nejako ihriská zabezpečiť alebo aspoň občasne skontrolovať? Prípadne piesok preosiať a všetko čo tam nemá čo robiť vyhodiť? Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

údržba pieskovísk a priestoru verejných detských ihrísk sa vykonáva minimálne raz týždenne. V prípade doručenia podnetov, ako tomu bolo aj vo Vašom prípade, je znečistenie odstránené okamžite.


TS mesta Trebišov

Sentelikova Terézia, 31.07.2020 20:06

Dobrý deň chcela by som sa opýtať či mesto neplánuje na sídlisku Juh za bytovkami naplánovať záhradky?

Odpoveď

Dobrý deň.

pozemky na sídlisku Juh v súčasnosti predstavujú jedinú rozsiahlejšiu lokalitu v intraviláne mesta, ktorá je z majetkoprávneho a územnoplánovacieho hľadiska pripravená pre výstavbu bytových domov.
Prebieha príprava výstavby bytových domov s nájomnými bytmi.
Mesto neplánuje v tejto lokalite žiadne individuálne záhradky.

Ing. arch. Alexander Bugala
Odd. majetku a výstavby MsÚ Trebišov

Jana Serbinová, 29.07.2020 13:54

Dobrý deň,

už viackrát sa mi stalo, že pri oprave hrobov na cintoríne v časti Paričov ma prekvapili voľne sa pohybujúce psy bez náhubkov. Nie je to príjemné a nikdy neviete ako zareagujú . Medzi cintorínom a susediacim domom musí byť nejaká diera, keďže som ich videla ísť tým smerom a cintorín je novooplotený. Budem rada, ak môj dotaz posuniete kompetentným osobám a miesto posledného odpočinku bude bezpečné aj pre živých.

Ďakujem, Jana

Odpoveď

Dobrý deň,

Váš podnet bol ihneď oznámený mestskej polícii, ktorá podnikne nevyhnutné opatrenia k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho páchateľa.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb TS mesta

Jana Babinčáková, 29.07.2020 06:21

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či mesto Trebišov plánuje v blízkej budúcnosti výstavbu mestských bytov.

Odpoveď

Dobrý deň,

áno, mesto Trebišov v blízkej budúcnosti plánuje výstavbu mestských nájomných bytov.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora

Mária, 22.07.2020 13:24

Dobrý deň
chcela by som sa spýtať akým spôsobom postupovať aby s požiadavkou umiestnenia lavičiek pred prvým vchodom č. 164 č. bytovky 2221 ul. M.R.Štefánikova. Pôvodne lavičky boli osadené, ale mládežou boli zdemolované a zdemontované. Uvítali by sme v prípade ak človek čaká na taxi poprípade starší ľudia by si radi posedeli a oddýchli.
Ďakujeme za odpoveď a ostávame s pozdravom.

Odpoveď

Dobrý deň,

osadenie a montáž nových lavičiek majú v kompetencii Technické služby mesta Trebišov. Kontaktujte, prosím, vedúceho úseku verejných priestranstiev TS mesta: Mgr. Mária Fazekaša na tel. č. 0907 182 850.
Je potrebné dohodnúť spoločné stretnutie a následnú konzultáciu ohľadne nedostatku, ktorý chcete riešiť, a to priamo v uvedenej lokalite.

Ďakujeme za pochopenie.

Technické služby mesta Trebišov

Lucia Oláhová, 17.07.2020 12:23

Dobrý deň.Chcem sa spýtať či môžu mať susedia vytrinu na Wc? .Máme veľmi veľký zápach na záhrade . Už neviem čo mám robiť ! Aj som ich upozornila ale nič. Ďakujem

Odpoveď

Dobrý deň

ak máte na mysli latrínu (suchý záchod bez napojenia na kanalizáciu alebo žumpu), tá nezodpovedá dnešným požiadavkám na zabezpečenie ochrany povrchových a podzemných vôd a je v rozpore s kritériami na ochranu zdravia ľudí.

Stavebné úrady preto nepovoľujú v rámci stavebného konania latríny a zriadenie takejto latríny v intraviláne obce (v zastavanom území) je nelegálne.
Príslušný stavebný úrad ako orgán štátneho stavebného dohľadu je oprávnený zisťovať, či sa stavba vykonáva a prevádzkuje podľa stavebného povolenia a či sa dodržiavajú všeobecne záväzné predpisy a technické normy.

Na základe skutočných zistení zo štátneho stavebného dohľadu, stavebný úrad uloží opatrenia na nápravu, v súlade s platnou legislatívou.
Priestupky vo veci porušenia povinnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku prejednáva obec /mesto. Je potrebné obrátiť sa na vecne a miestne príslušný stavebný úrad s požiadavkou o vykonanie štátneho stavebného dohľadu.

Ak máte podozrenie alebo obavy, že by latrína na susedovom pozemku mohla znečistením spodných vôd v záhradách ohroziť Vaše zdravie, obráťte sa na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (vo verejnosti známy pod skráteným názvom "hygiena"), alebo aj na Okresný úrad Trebišov, odbor životného prostredia, ktorý je zo zákona zodpovedný, okrem iného, za ochranu povrchových a podzemných vôd.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Katarína.B, 16.07.2020 00:05

Dobrý večer . Chcela by som upozorniť na plynové skrine ktoré sa nachádzajú blízko bytoviek .Sú v katastrofálnom stave ,neuzamknuté!!!Pýtam sa kto je ZODPOVEDNÝ za ich stav ?

Odpoveď

Dobrý deň,

plynárenská skrinka je domová regulačná zostava, ktorá pozostáva z regulačnej súpravy, skrinky a príslušenstva na dopojenie odberného plynového miesta a/ alebo odberných miest. Môže obsahovať aj hlavný uzáver plynu.
Po úroveň hlavného uzáveru plynu ide o plynárenské zariadenie, za ktoré je zodpovedný distribútor zemného plynu (SPP-distribúcia, a. s.).
Od hlavného uzáveru plynu až po samotný spotrebič zemného plynu ide o odberné plynové zariadenie, za ktoré je zodpovedný odberateľ, čiže majiteľ nehnuteľnosti.
V bytových domoch zodpovedá za spoločný rozvod plynu spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca domu.
Za plynový rozvod za plynomerom (v bytoch), vrátane plynových spotrebičov, zodpovedajú vlastníci bytov.

Ing. arch. Alexander Bugala
vedúci odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Ján Staš, 06.07.2020 18:03

Vie nam občanom mesta niekto dať odpoveď ako sa rieši doprava v meste. Všetká - komunikácie ich stav a funkčnosť, cyklodoprava, pešie komunikačné väzby a parkovanie.
Veď na sídlisku Sever sa uz 20 rokov "pretláčajú" autá a nikomu to nevadí. Stupeň motorizácie má vzostupný trend, stav jeho riešenia v Trebišove má trend=0.
Okrem územného plánu má mesto spracovanú nejakú koncepčnú dokumentáciu - či je to naďalej chaotické a diletantské? Prečo k dnešnému dňu nemá mesto vypracovaný generel dopravy? Parkovanie sa rieši "Jánošikovsky" a doprava nijako. Myslíte si, že koncepčný materiál ohľadom dopravy nie je potrebný? Že všetky situácie a veci ohľadom dopravy vyrieši vedenie mesta? To snáď nie, lebo to aj tak bude nakoniec vyzerať. Generel dopravy bola snaha ho dať do rozpočtu na rok 2015, ale nejako odtiaľ vypadol - lebo nebol taký potrebný ako ostatné veci. Avšak to dnes mesto dobehlo a preto vývoj mesta nenapreduje.

Odpoveď

Dobrý deň,

doprava v meste sa v minulých rokoch riešila opravou a rekonštrukciou viacerých cestných komunikácií, ale i chodníkov a parkovísk.
V rokoch 2016 až 2018 bolo opravených 17 501 m2 ciest a 10 086 m2 chodníkov.
V mestskom parku boli z dotačných prostriedkov zrekonštruované chodníky v celkovej hodnote 150 000 €.
V roku 2019 bolo opravených 1 156 m2 ciest a 10 729 m2 chodníkov.
V rokoch 2016 až 2018 bolo v meste Trebišov vybudovaných 73 nových parkovacích plôch, pričom bolo zrekonštruované napr. aj parkovisko pri Bamare.

V súčasnosti sa pripravujú projektové dokumentácie na zmenu klasických križovatiek na okružné križovatky v lokalite svetelnej križovatky, križovatky ulíc Nemocničná - SNP - Vratná a križovatka ulíc J. Kostru - M.
R. Štefánika.
Rovnako je v štádiu príprav i vybudovanie nových parkovacích miest s vodozádržnými opatreniami v lokalite bývalej tržnice na Kutnohorskej ulici, ako aj ďalšie úseky ciest, chodníkov a parkovísk.
Vzhľadom na, ako uvádzate, zvyšujúci sa stupeň motorizácie pripravujeme projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska vo vnútrobloku na sídlisku JUH.
Uvedené zmeny mesto nerieši, ako uvádzate, "Jánošikovsky", ale spolupracuje s odborníkmi na úseku dopravného inžinierstva a projekčných činností.

Vzhľadom na desiatky rokov opomínanú problematiku parkovania na sídlisku Sever mesto vstúpilo do rokovania s dvomi súkromnými investormi, ktorí na sídlisku sever prejavili záujem vybudovať nové bytové domy s nevyhnutným počtom parkovacích miest, pričom jeden z investorov deklaruje vybudovať okrem nevyhnutného počtu parkovacích miest i niekoľko desiatok parkovacích miest navyše.

Mesto Trebišov do rozpočtu na rok 2020 zaradilo aj obstaranie generelu dopravy v sume 30 000 €. Avšak vzhľadom na koronakrízu pristúpilo k reštrikčným opatreniam na úseku mzdových nákladov, ale najmä na úseku investícií. To znamená, že všetky investičné aktivity, vrátane generelu dopravy, boli dočasne zmrazené a s ich realizáciou sa plánuje začať v najbližších mesiacoch, resp. v nasledujúcich rozpočtových obdobiach.

Ing. Peter Duč
zástupca primátora mesta

Jan Simko, 15.07.2020 12:14

To jaky zmysel ma ze Trebisov zas rozkopany a cahaju kable na internety? Leby aspon volny bul ten internet.Hlavna vec ze nam internety treba a ludze nemaju z coho zic a placic najom,hlavne ze tu budu internety od kazdoho ale toto ze tu roboty nit vas nezajima.Kedy planujece do mesta dajakoho investora prilakac? Budze dakedy v zivoce tam jal je Blika daco fungovac? Prosim odpiste ne ja furt co vam nepasuje ta tu nezvwrwjnice.

Odpoveď

Dobrý deň.
Dobrý deň,

rozvody pre informačné siete nie sú projektované ani financované z prostriedkov mesta Trebišov.
Jedná sa o investície súkromných spoločností. Pokiaľ títo investori, na základe svojich analýz trhu, usúdia, že investícia má zmysel a zároveň splnia podmienky dané stavebným zákonom, mesto Trebišov nemá ani dôvody, ani možnosti im brániť v podnikaní.
Zároveň mesto Trebišov zastáva názor, na rozdiel od Vás, že rozvoj informačných technológií je pre budúcnosť a prosperitu mesta dôležitý a vítaný. Aj v súčasnosti prebiehajú jednania na rôznej úrovni s potenciálnymi investormi do výrobných podnikov, aj keď nie práve v lokalite priemyselného parku, o ktorej sa zmieňujete.
Táto konkrétna lokalita je zaťažená dlhodobo sa vlečúcimi súdnymi spormi, ktorých riešenie, bohužiaľ, nie je v možnostiach mesta Trebišov.

odd. výstavby a majetku MsÚ Trebišov

Juraj Švancar, 18.07.2020 06:10

Dobrý deň,nie som obyvateľom Trebišova ale často Trebišov navštevujem.Zaujíma ma MHD.Jej funkcia je pre návštevníkov a aj obyvateľov TV nepriehľadná.Sú ako som zistil 3linky,ale ich trasa neviem kade chodia,čas ich odchodov z z jednotlivých staníc je dosť iluzórny.
Myslím si že bolo vhodné spraviť dve linky ktoré by chodili v dvoch smeroch v pravidelných intervaloch a umiestnené na autobusových zastávkach.Ani na internete sa to nedá zistiť.Dúfam že sa Vám to podarí.A ešte pripomienka,budova na AS je odstrašujúca,malo by sa ňou niečo robiť,prvý dojem návštevníkov Trebišova nie je najlepší. J.Švancar

Odpoveď

Dobrý deň,

označenia liniek pri cestovných poriadkoch boli vyvesené, rovnako aj mapky, kde sú trasy týchto liniek odlíšené farebne.
V Trebišove sú tieto 3 linky:
101 - Paričov,
102 - Mlynská,
103 - Nový Majer.

Ing. Peter Salaga
vedúci Dopravného závodu Trebišov ARRIVA Michalovce, a.s.

Obcanka, 03.07.2020 22:31

Dobrý deň, pri búrke z pred pár dní polamalo stromy na ulici Kutnohorská na detskom ihrisku medzi bytovkami 3 a 5. Prosím o odstránenie kým nedôjde k nešťastiu. Ďakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci TS mesta Trebišov vykonali orez predmetnej dreviny utorok 14.7.2020.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

Peter, 29.06.2020 16:48

Pekny den prajem.Chcel by som sa informovat ohladne zaslania ziadosti o prijatie do zamestnania,kam ju zaslat nakolko na stranke nieje napr.sekcia "personalne odd".Dakujem za odpoved

Odpoveď

Dobrý deň,

žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné zasielať na adresu: davalova@trebisov.sk

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora

M b., 09.07.2020 13:28

Dobrý deň.
Keďže ste mi doposiaľ neodpovedali,pokladam otázku opat,urcite to bude zaujímať aj iných..neuvažuje mesto o odpustení poplatku za komunálny odpad ako to robia niektoré iné mestá,resp.aspon o zlave z jeho výšky pre občanov so zdravotným.postihnutim,drzitelov preukazu tzp,ktori sú aj vlastníkom nehnuteľnosti.
A ak nie,poprosim o zdôvodnenie prečo nie.dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

mesto Trebišov má v aktuálne platnom VZN určené podmienky, po splnení ktorých sa poplatok poplatníkovi zníži alebo odpustí. O zníženie alebo odpustenie poplatku musí poplatník správcu dane požiadať. Prípadné nové podmienky a pravidlá na zníženie alebo odpustenie poplatku môže správca dane zaviesť vždy od 1. januára nasledujúceho roka. V súčasnosti však zamestnanci mesta pracujú na novom systéme nakladania s odpadmi, ktorý zmení aj spôsob vyrubovania poplatku za odpad.

JUDr. Martin Galgoczy
vedúci kancelárie primátora

Natália Horváthová, 11.07.2020 17:34

Dobrý deň, poprosila by som o obhliadku starého smreka pred našim domom, pri silnom vetre a búrkach nám odlomené konáre udreli do okien,pokiaľ je to možné, žiadam o výrub, strom je starý a nebezpečne sa nakláňa k domu. Ďakujem. Ide o strom na Budovateľskej ulici, číslo domu 30.

Odpoveď

Dobrý deň.

Na základe miestnej obhliadky dňa 14.07.2020 bude prostredníctvom Technických služieb mesta Trebišov - Mestského hospodárskeho strediska, ako správcu verejnej zelene a zároveň oprávnenej organizácie, zrealizovaný orez konárov smreka pred Vaším rodinným domom č. 30 na Budovateľskej ulici.
Zároveň podotýkame, že výrub predmetnej dreviny je neopodstatnený.

Ing. Eva Bučková, odd. výstavby a majetku

Ján Šimko, 06.07.2020 16:26

Dobry den,uz to mame tu zacali prazdniny a s nim aj zacinajuci bordel na ihriskach,plechovky od piva pod bytovkami a plastove flase.Mladez v nocnich hodinach na sidlisku stred za Berehovskou ulicou v noci hulaka popija alkohol a hulaka.Psickari vencia psov vsade vykali staci aby sa mestka hliadka pozrela okolo 18 hod na dane ihrisko psickary po sebe nezbieraju vykali a poprosim o kontroli na sidlisku mladez a rusenie nocneho kludu.

Odpoveď

Dobrý deň,

výkon služby hliadok MsP je v mesiacoch júl a august predĺžený do 02.00 hod. a to práve pre zvýšený pohyb v uliciach mesta, aj v neskorých večerných a nočných hodinách.
Od začiatku prázdnin boli vykonané dve akcie na zistenie požívania alkoholu mladistvými. v týchto aktivitách bude MsP pokračovať aj naďalej. Rovnako je kontrolované aj dodržiavanie VZN, ktorým sú upravené podmienky držania psov v našom meste. Kontrolu dodržiavania VZN realizujú hliadky MsP každodenne a zistené porušenia sú riešené v zmysle platnej legislatívy. Prípadne zistenie porušenia zákona oznámte, prosím, bezodkladne na linku 159.

Mgr. Miroslav Cabada
náčelník MsP Trebišov

Jan Simko, 02.07.2020 23:25

Hlasim zavadu na lampe Komenskeho ulica oproti restauracii Mladost ta kriva lampa pod lipou preblikava stale.A pisete ze zavada bola odstranena 30.6.lampa bohuzial stale preblikava.Tak bud tam niekto bol,alebo nie? Dakujem.

Odpoveď

Dobrý deň,

porucha osvetlenia bola odstránená pracovníkmi TS mesta Trebišov piatok 10.7.2020

TS mesta Trebišov

Bianka, 10.07.2020 14:53

Dobrý deň chcela by som sa opýtať koho mám informovať či majú voľné miesta na našom kúpalisku ohľadom brigády?

Odpoveď

Dobrý deň,

momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia na kúpalisku, žiadosti o brigádu na tohtoročnú letnú sezónu sa podávali do od 09.06.2020 do 25.06.2020. Informovali sme o tom na dostupných online kanáloch mesta.

Mgr. Jindřich Sosna
vedúci strediska verejno-prospešných služieb
TS mesta Trebišov

Miriam Madariova, 04.07.2020 22:35

Dobrý deň. Viete mi povedať, kedy budú pokosene trávniky na sídliskách? Keďže začali už prázdniny, deti v podvečerných hodinách sa hrajú na chodníkoch, keďže tráva je vysoká, všetko ich od nej svrbí. Bolo by dobre pravidelnejšie kosiť, a nie takto do výšky ju nechať nárast. 😐😐😐
Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

všetky zelené časti mesta vrátane sídlisk sa kosia podľa plánu kosenia, s využitím všetkých technických a personálnych možností Technických služieb mesta Trebišov, a to aj počas dní pracovného pokoja. Možné posuny v termínoch kosenia vznikajú vplyvom nepriaznivého počasia.

TS mesta Trebišov

Mim, 07.07.2020 08:21

Týždeň prázdnin za nami, Kutnohorska stále nepokosena. Kde sa majú deti podľa vás hrať. Toto cele mesto je na hlavu. Šetrite tam, kde nemáte.

Odpoveď

Dobrý deň,

verejná zeleň na Kutnohorskej ulici bola pokosená 12. 7. 2020.

TS mesta Trebišov

Jan Simko, 07.07.2020 11:42

Dobry den,kedy planujete kosit za Berehovskou a Komenskeho ulicou???Nemate na benzin do kosaciek?Trava je vysoka uz som malemu vytiahol 4 klieste kurnik?

Odpoveď

Dobrý deň,

kosenie zelene na Komenského ulici bolo vykonané sobotu 11.7.2020 a na Berehovskej ulici bude kosba realizovaná v 29. kalendárnom týždni.

TS mesta Trebišov

Zdenek Dinda, 26.06.2020 10:07

Dobry den.Mam kabelovu TV z byt.podniku a poslednu dobu velmi často vypadavaju programi.Aj petkrat a viac za den.Tak by ma zaujimal dovod a ako od BP zrušit TV.

Odpoveď

Dobrý deň,

Bytový podnik mesta Trebišov, ako operátor TKR, zabezpečuje retransmisiu televízneho káblového prenosu prostredníctvom satelitného pripojenia.
Počas extrémnych meteorologických javov, ako je silná búrka, ľadovec, husté sneženie, námraza, apod., môže dôjsť k zhoršeniu alebo celkovému výpadku satelitného prenosu.

V súčasnom období často vyskytujúce sa silné búrky, spojené aj s krupobitím, spôsobujú výpadky a stratu signálu v našej káblovej sieti. Ospravedlňujeme sa, ale tieto atmosférické poruchy zatiaľ nevieme ovplyvniť.

Vypovedať Zmluvu na zriadenie a prevádzkovanie televíznych káblových rozvodov je možné v zmysle všeobecných podmienok podľa čl.15.8., na základe odhlášky, s dvojmesačnou výpovednou lehotou.


Ing. Peter Jakim
Televízne káblové rozvody
Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Občan mesta, 29.06.2020 17:20

Dobrý deň.Kedy budú kosiť Kutnohorsku?A stromy ostrihať lebo rastu konáre na divoko a až po zem a vietor polámal konáre konkrétne medzi bytovkami.Treba polamany konár odstrániť kým nespadne dakomu na hlavu.A ostrihať keby sa dalo lebo konáre sú až po zem.Dakujem

Odpoveď

Dobrý deň,

pracovníci Technických služieb mesta Trebišov odstránili zlomený konár dňa 1. 7. 2020. Verejná zeleň na Kutnohorskej ulici bude kosená, podľa plánu kosenia, v priebehu 29. kalendárneho týždňa. Orez stromov na Kutnohorskej ul. bude vykonaný v priebehu mesiaca september 2020.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta TV

Ján Staš, 21.06.2020 11:59

Vie niekto z kompetentných v tomto meste povedať- prečo sa vyrubal najkrajší strom pri jazierku v parku - vŕba, ktorá bola nádherná a tvorila úžasnú kulisu. Je nato povolenie. Strom bol nádherný a zdravý.

Odpoveď

Dobrý deň,

výrub stromu „Vŕby bielej“ v blízkosti rybníka bol realizovaný dňa 29. 1. 2020, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vydaného Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Košice.
V predmetnom rozhodnutí KPÚ sa o. i. uvádza aj nasledovné:

Vŕba biela, navrhnutá na výrub, má rozsiahle poškodenia kmeňa hnilobami, viditeľné sú na viacerých miestach aj plodnice drevokazných húb, prítomnosť hnilobných dutín v celej dĺžke kmeňa a na kostrových konároch. Strom rastie pri jazierku (rybníku), kde je zvýšený pohyb osôb, preto môže vážne ohroziť prevádzkovú bezpečnosť zlomom alebo vývratom.

Ing. Milan Kakaš
vedúci hospodárskeho strediska TS mesta Trebišov

Jan Truchan, 27.06.2020 00:52

Zdravim vas pan primator a zasupcovia,asi pvela penazi ide na vas kedze nieste schopny odtranit tu vodu z ulice lebo nemame obrubniky sachty nic,nakolko plate dane a vy beriete nehorazne prachy za nic.Kosit si mame sami upravovat pred domom tak isto,internet optila neni,a dalej nevravim o pristupovych cestach.Hlavne ze ste sem posielali mestkych ktory kontroluju ci neni mieco na vasom pozemku a davat paieriky za okna,lebo auto stoji na trave!!!!
Auto bude stat tam kde ho postavim,travnik som si vysial sam,a aj ho kosim kedze nieste schopny zabezpecit si techniku,lebo mate vysoke platy za nic.Trebisov vas zaujima iba po most.Tak isto platime dane tak racte kosit a nieco robit.Paricov bol prvi na mape a nie papalašske hniezda zbohatlikov kde maju všetko!!!!!
Dodnes to neni spravene tuna nic tak sa spametajte na tom mestkom urade Trebišovskom,lebo beriete platy za nic.Chodte sa pozriet na svidnik ako maju porobene mesto!!!
Eu fondy ste odmietly lebo by ste nemaly skade kradnut asi!!!!
Takze racte dost na paricov a urobime poradu lebo toto uz prekracuje hranice.Mam nafotene fotky, lebo nekosite nic a voda stoji na celej ulici ale mestky preco teraz vas neoboznamia?Iba chodia jebat do ludi nic viac.Bud zacne vojna alebo sa spamätate na to papalašskom mestkom urade kde sedite na svojich teplych zaprdenych zhnitych stolickach a pri kave kde co ukradnut.Nic vas nezaujima len jebat v meste ludi kto kde zastavi zle a vyberat prachy.Spametajte sa vas volili ludia ne hoväda!!!!Za čo nas mate?????Len za hlasmi ste cakali???a skus to vymazat ,pridem na mestke zastupitelstvo a ako posielam do Ba!!!

Odpoveď

Dobrý deň,

Vaša reakcia na niektoré náležitosti v okolí uvedeného rodinného domu je neopodstatnená. V roku 2017 mesto realizovalo odvodnenie Paričovkej ulice, s odbočkou k Vášmu rodinnému domu v dĺžke 15. Po vykonaní vizuálnej kontroly, po silnom daždi, dňa 26.6.2020 môžem konštatovať, že odvodnenie daného úseku je funkčné.

Ing. Jozef Kereštan
vedúci strediska MVO