Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku. Výnimočne môžu byť prijaté aj deti od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to kapacitné, personálne a iné podmienky materskej školy umožňujú. Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné.

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto veku navštevuje materskú školu už nepodáva žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, ale dieťa kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.

Termín a podmienky podávania žiadostí má každá materská škola zverejnené na webovom sídle alebo na verejne dostupnom mieste v priestoroch materskej školy. Spolu so žiadosťou zákonný zástupca predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

V prípade, ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má indikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, odporúčanie všeobecného lekára a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Počet podaných žiadostí je neobmedzený. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môže rodič podať: osobne, poštou alebo kuriérom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky. Vyžaduje sa, aby žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy bola podpísaná obomi rodičmi ako prejav spoločnej vôle oboch rodičov.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľ materskej školy do 30. júna.

Dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole so súhlasom zákonného zástupcu. Pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania sa uplatňuje u detí, u ktorých sa na základe záverov z odborného vyšetrenia preukáže, že pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní bude na prospech ich osobnostného rozvoja.

© 2024 MESTO TREBIŠOV