Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Mesto Trebišov, na základe ustanovenia § 6  ods.1 a 2  a ustanovenia   § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe § 20 ods. 2 a 3 písmena a) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení, vydalo VZN mesta Trebišov č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, v znení Dodatku č. 1.

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v jednotlivých základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Umiestnenie dieťaťa do konkrétnej základnej školy upravuje VZN mesta Trebišov č. 143/2015 o určení školských obvodov, v znení Dodatku č. 1.

Miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov

Základná škola, M. R. Štefánika 910/51,Ttrebišov

Základná škola, Pribinova 34, Trebišov

Základná škola, I. Krasku 342/1, Trebišov

Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky:

Zápis sa koná od 1. apríla do 15. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa vykoná v budovách príslušných základných škôl v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h.

© 2024 MESTO TREBIŠOV