Prihlásiť sa

Pozvánka na 2. zasadnutie mestského zastupiteľstva

08.12.2022

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 2. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční      

pondelok 12. decembra 2022 o 9.00 h

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnostina prízemí.

komplet materiál

Návrh programu:

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej materiál
7 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku materiál
8 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu materiál
10 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 4/2022 materiál
11 Použitie prostriedkov rezervného fondu – odstránenie stavby Kôlňa č. s. 2747 na pozemku parc. č. 5007/5 v Trebišove materiál
12 Programový rozpočet mesta Trebišov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 materiál
13 Zásady odmeňovania členov volených orgánov materiál
14 Suma finančných prostriedkov vyčlenených na dotácie na rok 2023 materiál
15 Cenník služieb poskytovaných mestom materiál
16 Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) materiál
17 Prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (GREEN SIDE TV s.r.o.) materiál
18 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Mgr. Magdaléna Kolodiová a Ing. Marián Kolodi) materiál
19 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (Trebišovská energetická, s.r.o.) materiál
20 Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov materiál
21 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady materiál
22 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o miestnych daniach materiál
23 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi materiál
24 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023 materiál
25 Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách materiál
26 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 177/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach materiál
27 Príspevok za stravovanie dieťaťa v Mestských detských jasliach materiál
28 Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku mestskej rady materiál
29 Záznam Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy KA-029/2022/1090 materiál
30 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov materiál
31 Organizačno-technické zabezpečenie referenda v roku 2023 materiál
32 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trebišove na rok 2023 materiál
33 Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove materiál
34 Informatívna správa o priebehu výstavby stavby Kompostárne Trebišov materiál
35 Správa o výsledku kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov materiál
36 Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2021 materiál
37 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov na 1. polrok 2023 materiál
38 Rôzne  
39 Záver  

PhDr. Marek Čižmár