Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici /týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu/. Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.

Predkladanie sobášneho listu rodičov v pôrodnici na neukladá ako povinnosť.

V prípade, ak jeden z rodičov alebo obaja rodičia dieťaťa sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk sú povinní zabezpečiť si tlmočníka, ktorý pretlmočí dohodu o mene a priezvisku, prípadne súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva.

Ak sú rodičia manželia:

Matka dieťaťa hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku podpíše v pôrodnici, 

otec dieťaťa -  manžel matky hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku môže podpísať:

  • osobne v pôrodnici
  • osobne na matričnom úrade
  • prostredníctvom elektronickej služby MV SR

Ak matka dieťaťa je slobodná:

Matka dieťaťa hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku podpíše v pôrodnici. 

Ak s otcom dieťaťa chce spísať zápisnicu o určení otcovstva, môžu to urobiť:

  • obaja osobne na matričnom úrade, otec zároveň podpíše „Dohodu o mene a priezvisku“ a predložia občianske preukazy
  • prostredníctvom elektronickej služby MV SR

Ak matka dieťaťa je vdova:

Matka dieťaťa  hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku podpíše v pôrodnici. 

Ak s otcom dieťaťa chce spísať zápisnicu o určení otcovstva, môžu to urobiť:

  • obaja osobne na matričnom úrade, otec zároveň podpíše „Dohodu o mene a priezvisku“ a predložia občianske preukazy
  • prostredníctvom elektronickej služby MV SR

Ak matka dieťaťa je rozvedená:

Matka dieťaťa  hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku podpíše v pôrodnici. 

Ak s otcom dieťaťa chce spísať zápisnicu o určení otcovstva, môžu to urobiť len v prípade, ak je dieťa narodené po uplynutí trojstého dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva matky dieťaťa a to:

  • obaja osobne na matričnom úrade, otec zároveň podpíše „Dohodu o mene a priezvisku“ a predložia občianske preukazy,
  • prostredníctvom elektronickej služby MV SR

Upozornenie: 

Ak sa narodí dieťa rozvedenej matke  v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva matky dieťaťa,  ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa. Nie je možné spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa. Tá sa môže spísať až po úspešnom zapretí otcovstva, ktoré prebehne na príslušnom súde.

Ak matka dieťaťa je maloletá:

Matka dieťaťa hlásenie o narodení a dohodu o mene a priezvisku podpíše v pôrodnici.

Upozornenie: 

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva iba pred súdom.

Matrikárka po vykonaní zápisu narodenia dieťaťa  do matriky  vydá otcovi dieťaťa/rodičom na počkanie rodný list. Rodný list matrikárka môže zaslať aj poštou na adresu rodiča, avšak len v prípade, že rodičia o to požiadali a splnili  podmienku, že obaja podpísali dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici (týka sa slobodnej matky, zosobášených rodičov alebo ak bolo určené otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu).

Poplatky

  • bez poplatkov