Doklady potrebné na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva bez rozdielu, či ide o obrad na matričnom úrade alebo pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti (ďalej len „orgán cirkvi“).

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov o uzavretí manželstva, ktoré snúbenci vykonajú pred matričným úradom alebo pred orgánom cirkvi.

Uzavretie manželstva pred matričným úradom

 • Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade pred primátorom, alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva (ďalej ako „MsZ“)za prítomnosti matrikára (§ 4 ods. 1 Zákona o rodine č. 36/2005).
 • Matričný úrad môže povoliť uzavretie manželstva na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste (§ 4 ods. 2 Zákona o rodine č. 36/2005).
 • Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť pred ktorýmkoľvek matričným úradom a na ktoromkoľvek mieste (§ 4 ods. 3 Zákona o rodine č. 36/2005).

Sobášiaci

 • PhDr. Marek Čižmár, primátor mesta
 • Ing. Peter Duč, poslanec
 • PhDr. Daniela Fecková, poslankyňa
 • PhDr. Beáta Kereštanová, poslankyňa
 • Mgr. Lenka Janoková, poslankyňa
 • Ján Kacin, poslanec

Sobášne dni (obradné hodiny)

 • štvrtok od 10,00 do 14,00 hod.
 • sobota od 13,00 do 17,00 hod.

Miesto konania sobášov

 • Obradná miestnosť Mestského úradu Trebišov
 • Zrkadlová sieň v Kaštieli Andrássyovcov Trebišov
 • Na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste

Uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi

 • Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného orgánu cirkvi.
 • Manželstvo pred orgánom cirkvi sa uzaviera v kostole alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútornými predpismi orgánu cirkvi .
 • Ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený, manželstvo možno uzavrieť na ktoromkoľvek vhodnom mieste.
 • Orgán cirkvi, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, je povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva s uvedením skutočností podľa osobitných predpisov matričného úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.

Čo potrebujete

 • Muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci“) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo (Žiadosť o uzavretie manželstva). Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.
 • Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, zrozumiteľne a čitateľne. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom. Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára.
 • Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady (pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi):

A. slobodní:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy

B. ovdovelí:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • úmrtný list manžela/ky

C. rozvedení:

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

D. maloleté osoby (od 16 do 18 rokov):

 • platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

E. cudzinci:

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (ak predloží cestovný pas je potrebné predložiť aj potvrdenie o trvalom pobyte)
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (nie starší ako 6 mesiacov)
 • uvedené doklady písané v cudzom jazyku je potrebné preložiť súdnym prekladateľom na Slovensku (neplatí to pre doklady napísané v českom jazyku)
 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§28 zákona č. 254/1994 Z. z. o matrike v znení neskorších predpisov).

Určenie priezviska

Snúbenci sa môžu dohodnúť, že:

 • priezvisko jedného z nich bude spoločným priezviskom
 • ponechajú si každý svoje doterajšie priezvisko
 • priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko.

Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Správne poplatky (v eurách)

 • Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 30,-
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30,-
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 100,-
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 100,-
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280,-
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 280,- 
 • Uzavretie manželstva v zrkadlovej sieni Kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove: 100,-

Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom Mesta Trebišov.