Uzavretie manželstva štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Žiadosť o zápis uzavretia manželstva v cudzine sa podáva na: 

  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt
  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt 

Žiadosť možno podať osobne, alebo ju môže podať splnomocnená osoba, ktorá sa pri podaní žiadosti preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

POTREBNÉ DOKLADY A DOKUMENTY

Platný doklad totožnosti oprávnenej osoby vybavujúcej zápis uzavretia manželstva v cudzine

SOBÁŠNY LIST

  • ak je sobášny list vydaný v Českej republike - originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka
  • ak je sobášny list vydaný mimo štátov Európskej únie - za účelom uznania sobášneho listu orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musí byť sobášny list opatrený predpísanými overeniami,  t. j. musí obsahovať superlegalizáciu  alebo APOSTILLE. Ak sobášny list obsahuje predpísané overenia, predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.
  • ak je sobášny listy vydaný v členských štátoch Európskej únie - po 16.02.2019 nemusí obsahovať vyššie overenie  APOSTILLE - ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa jeho originál alebo notárom osvedčená fotokópia zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.


Upozornenie: Ak je však k sobášnemu listu priložený viacjazyčný štandardný  formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali aj sobášny list, nie je potrebné  zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku.  Ak však  klientovi VŠF v cudzine nepriložia k sobášnemu listu, musí si zadovážiť preklad sobášneho listu do slovenského jazyka u prekladateľa na Slovensku.

Informácia:  V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Ak štátny občan SR uzavrel manželstvo ako rozvedený a jeho predchádzajúce manželstvo bolo rozvedené v cudzine, musí predložiť:

Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva 

  • ak je rozsudok o rozvode vydaný v Českej republike originál alebo osvedčená fotokópia rozsudku, ktorá nemusí byť preložená do slovenského jazyka.
  • ak sú rozsudky o rozvode manželstva vydané súdmi Členských štátov Európskej únie, s výnimkou Dánska  (nariadenie ES č. 2201/2003 o právomoci a uznaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností) - od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, t. j. 01.05.2004 sú rozsudky na území Slovenskej republiky akceptované bez ďalšieho konania. Ak bol rozsudok vydaný v členských štátoch Európskej únie pred 01.05.2004, aby bol platný na území Slovenskej republiky je potrebné, aby takýto rozsudok uznal Krajský súd v Bratislave.
  • ak sú rozsudky o rozvode manželstva vydané v štátoch mimo Európskej únie musia  obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t.j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE a podliehajú uznávaciemu konaniu na Krajskom súde v Bratislave.

V osobitných prípadoch ďalšie doklady preukazujúce skutočnosť.

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje,  zaeviduje  a spolu so žiadosťou o zápis uzavretia manželstva  v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví sobášny list. Sobášny list odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť.  Po jeho doručení na matriku si  žiadateľ sobášny list môže prísť prevziať. 

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení  15,-