Zápis do matriky (knihy úmrtí) a vydanie úmrtného listu

Úmrtia vybavujú pozostalí alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia. Mesto Trebišov zapisuje do matriky všetky úmrtia, ktoré nastali v jeho matričnom obvode, a to na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Do matričného obvodu patria tieto obce: Nový Ruskov, Zemplínske Hradište, Kožuchov, Čeľovce, Zemplínska Nová Ves, Nižný Žipov, Plechotice, Milhostov a Vojčice.

Čo potrebujete

  • Listy o prehliadke mŕtveho (3x, z toho 2x ostáva na matrike)
  • Preukaz totožnosti zomrelého – občiansky preukaz, u dieťaťa rodný list
  • Pas, ak ide o cudzieho štátneho občana

Správny poplatok (v eurách)

  • Prvý originál úmrtného listu bezplatne: 0,-
  • Za vydanie duplikátu úmrtného listu: 7,-

Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti v zmysle zákona č. 145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch a sú príjmom Mesta Trebišov.

Občiansky pohreb

V prípade potreby občianskeho pohrebu kontaktujte matričný úrad – úmrtnú matriku.