O vydanie duplikátu matričného dokladu - rodného, sobášneho, úmrtného listu je možné požiadať ktorýkoľvek matričný úrad v Slovenskej republike. 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny / za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iné blízka osoba/   
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona
  • poručníkovi, ak sa o dieťa stará
  • súdom ustanovenému opatrovníkovi
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona
  • na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov

Matričný doklad sa  môže vydať len  oprávnenej  osobe v zmysle § 18, Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej – oprávnenej soby. 

V prípade, že matričný doklad bude použitý v  členských štátoch Európskej únie,  je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ - prekladového formulára, ktorý matrikárka k matričnému dokladu pripojí.

Potrebné doklady a dokumenty

  • platný doklad totožnosti

Upozornenie: 

Duplikáty matričných dokladov evidované v osobitnej matrike môže vydať len osobitná matrika - Ministerstvo vnútra SR, osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Poplatky

  • správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • rodný list, úmrtný list, sobášny list –   7,-€
  • viacjazyčný štandardný formulár / preklad RL, ÚL, SL/  –    15,€