Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi, alebo v lietadle mimo územia SR sa zapisujú do osobitnej matriky na základe žiadosti.

Žiadosť o zápis narodenia dieťaťa v cudzine sa podáva na :

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Žiadosť možno podať osobne, alebo ju môže podať splnomocnená osoba, ktorá sa pri podaní žiadosti preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

POTREBNÉ DOKLADY A DOKUMENTY

 • Platný doklad totožnosti rodiča dieťaťa /štátneho občana SR/ - v prípade ak ide o zápis dieťaťa
 • Platný doklad totožnosti osoby, ktorá žiadosť podáva – v prípade, ak žiadosť podáva splnomocnená osoba

Doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky

K zápisu narodenia dieťaťa do osobitnej matriky sa vyžaduje osvedčenie o ŠO SR, t. j. aj pre zápis narodenia maloletých detí do 10 rokov.

Osvedčenie o ŠO SR sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné podmienky :

 1. žiadosť o zápis narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa

a zároveň

 1. rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky /teda nie cudzinci, resp. osoby s dvojitým či viacnásobným štátnym občianstvom/.

V takomto prípade rodičia k žiadosti okrem ostatných vyžadovaných dokladov predložia čestné vyhlásenie (nájdete ho na stiahnutie nižšie na stránke v prílohách). Podpisy na čestnom vyhlásení musia byť osvedčené. Žiadna iná osoba nemôže vyhlásenie podpísať namiesto rodičov dieťaťa.

V súvislosti s vyššie uvedeným, v prípade, že bude pre občana/žiadateľa jednoduchšie vybaviť osvedčenie o ŠO SR, nie je potrebné vyhlásenie rodičov.

Sobášny list rodičov pri zápise narodenia detí z manželstva

U rozvedených – právoplatný rozsudok o rozvode

U ovdovelých – úmrtný list

Žiadosť rodičov o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Občan nie je povinný predkladať matričné doklady vydané matričnými úradmi v SR alebo osobitnou matrikou v listinnej podobe, ak je matričná udalosť zaregistrovaná v RFO

Čestné vyhlásenie matky dieťaťa – predkladá sa v prípade, že matka dieťaťa /štátna občianka SR/ bola v čase narodenia dieťaťa slobodná, a nie je prítomná osobne pri zápise narodenia. Túto skutočnosť vyhlási v čestnom vyhlásení, na ktorom je podpis úradne osvedčený.

RODNÝ LIST

 • ak je rodný list vydaný v Českej republike – originál alebo osvedčená fotokópia, ktorá nemusí byť preložená do slovenčiny
 • ak je rodný list vydaný mimo štátov Európskej únie – za účelom uznania rodného listu orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR musí byť rodný list opatrený predpísanými overeniami, t.j. musí obsahovať superlegalizáciu alebo APOSTILLE. Ak rodný list obsahuje predpísané overenia, predloží sa notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným prekladateľom na území SR.
 • ak je rodný list vydaný v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusí obsahovať vyššie overenie APOSILLE – ak to medzinárodná zmluva vyžadovala. Predloží sa jeho notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s úradným prekladom do slovenského jazyka vykonaným na Slovensku.

Upozornenie : Ak je však k rodnému listu priložený viacjazyčný štandardný formulár /VŠF/ vydaný na úrade, kde vydali aj rodný list, nie je potrebné zadovážiť úradný preklad do slovenského jazyka na Slovensku.  Ak však klientovi VŠF v cudzine nepriložia k rodnému listu, musí si zadovážiť preklad rodného listu do slovenského jazyka u prekladateľa na Slovensku.

Informácia : V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ - prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 6.7.2016 o podporovaní pobytu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únií a o zmene nariadenia /EÚ/ č. 1024/2012.

V osobitných prípadoch je potrebné predložiť ďalšie doklady preukazujúce skutočnosť.

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje, zaeviduje a spolu so žiadosťou a zápis narodenia v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra SR – Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví rodný list. Rodný list odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť. Po jeho doručení na matriku si žiadateľ rodný list môže prísť prevziať.

Poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení  15,-€