Matričný úrad v Trebišove vykoná zmenu mena alebo priezviska na ktoré nie je potrebné povolenie ak je narodenie alebo uzavretie manželstva zapísané na našej matrike, a to v nasledujúcich prípadoch:

Zmena mena:

 • zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
 • zmenu mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia
 • určenie druhého a tretieho mena
 • zrušenie zápisu druhého a tretieho mena
 • zmena poradia mien

Zmena priezviska:

 • zmenu priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva /späťvzatie predošlého priezviska/upustenie od používania spoločného priezviska/
 • zmenu priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní iba jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk
 • zmenu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • úpravu priezviska v súlade so slovenských pravopisom alebo pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • zmenu priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • zmenu priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • zmenu priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
 • zmenu priezviska dieťaťa, ktorého otec nie je známy na priezvisko matky a jej manžela 
 • zmena priezviska maloletému v súlade správnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu

Neskoršia zmena mena alebo zmena  priezviska rodiča maloletého dieťaťa v rodnom liste dieťaťa sa zapíše ak:

 • bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena mena
 • bola právoplatným rozhodnutím povolená zmena priezviska rodičovi dieťaťa
 • rodičia dieťaťa uzavrú manželstvo po jeho narodení a dohodnú sa na používaní spoločného priezviska
 • matka dieťaťa, ktorého otec nie je známy, uzavrie manželstvo a s manželom sa dohodnú, že aj toto dieťa bude mať ich spoločné priezvisko
 • dieťa bolo osvojené manželom matky
 • bolo právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení a matka dieťaťa požiadala o zmenu priezviska alebo opätovne prijala predošlé priezvisko po právoplatnom rozvode manželstva