Postavenie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky. Počet poslancov mesta Trebišov je 24. MsZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "mestské zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života mesta.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené: 

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním 
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet mesta, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu 
 • schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta 
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov 
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky 
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať verejné zhromaždenia občanov 
 • uznášať sa na nariadeniach 
 • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení 
 • určovať organizáciu mestského úradu a určovať plat primátora mesta a hlavného kontrolóra 
 • zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku 
 • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu 
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe 
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu 
 • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce 
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny 
 • ustanoviť erb mesta, vlajku mesta, pečať mesta, prípadne znelku mesta 

Orgánmi mestského zastupiteľstva sú: 

 • mestská rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán
 • komisie mestského zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
 • útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar

© 2024 MESTO TREBIŠOV