Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov

208/2024

22.04.2024

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Trebišove za rok 2022

207/2024

22.04.2024

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2023

206/2024

22.04.2024

Správa o výsledku kontroly prevodov nehnuteľného majetku mesta za rok 2023

205/2024

22.04.2024

Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

204/2024

22.04.2024

Schválenie nájmu bytu

203/2024

22.04.2024

Obchodná verejná súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta – „Predaj bytového domu Ul. Zimná 1645“

202/2024

22.04.2024

Zriadenie záložného práva (Štátny fond rozvoja bývania)

201/2024

22.04.2024

Zriadenie záložného práva (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

200/2024

22.04.2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (JUDr. Matej Ivaň, Igor Minárik)

199/2024

22.04.2024

Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

198/2024

22.04.2024

Zmluva o výkone správy verejného vodovodu (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

197/2024

22.04.2024

Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 165/2023 a 166/2023 zo dňa 12.12.2023

196/2024

22.04.2024

Vstup do Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky (Digitálnej koalície)

195/2024

22.04.2024

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy a rady školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov

194/2024

22.04.2024

Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2023

193/2024

22.04.2024

Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2023

192/2024

22.04.2024

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

191/2024

22.04.2024

Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej

190/2024

22.04.2024

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku

189/2024

12.02.2024

Revitalizácia športového areálu Slavoj - 2. etapa

188/2024

12.02.2024

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023

187/2024

12.02.2024

Zriadenie spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné prostredie (obec Lastovce)

186/2024

12.02.2024

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci (Východoslovenská distribučná, a.s.)

185/2024

12.02.2024

Organizačno-technické zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

184/2024

12.02.2024

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov

183/2024

12.02.2024

Zmeny a doplnky č. 9 Územného plánu mesta Trebišov

182/2024

12.02.2024

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov

181/2024

12.02.2024

Zmeny a doplnky č. 8 Územného plánu mesta Trebišov

180/2024

12.02.2024

Udelenie sublicencie (Kolégium sv. Gorazda n.o.)

179/2024

12.02.2024

Postúpenie práv a povinností stavebníka (Kolégium sv. Gorazda n.o.)

© 2024 MESTO TREBIŠOV