Uznesenia MsZ v Trebišove

Číslo Názov

131/2023

25.09.2023

Správa o výsledku finančnej kontroly výdavkov z rozpočtu mesta Trebišov pri realizácií služieb vo verejnom záujme – zabezpečenie prevádzky MHD na základe zmluvy so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a.s. za roky 2021 a 2022

130/2023

25.09.2023

Informatívna správa o priebehu výstavby kompostárne v Trebišove

129/2023

25.09.2023

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

128/2023

25.09.2023

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

127/2023

25.09.2023

Návrh na udelenie Ceny mesta Trebišov

126/2023

25.09.2023

Návrh na udelenie Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja

125/2023

25.09.2023

Územný plán zóny

124/2023

25.09.2023

Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 414/2021 zo dňa 13.12.2021

123/2023

25.09.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme (Gréckokatolícka eparchia Košice)

122/2023

25.09.2023

Dodatok č. 9 k Zriaďovacej listine Technických služieb mesta Trebišov

121/2023

25.09.2023

Nájomná zmluva (SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik)

120/2023

25.09.2023

Zriadenie vecného bremena (SPP – distribúcia, a.s.)

119/2023

25.09.2023

Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 473/2022 zo dňa 25.04.2022 a prenájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Košický samosprávny kraj)

118/2023

25.09.2023

Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.)

117/2023

25.09.2023

Prevod nehnuteľného majetku mesta (Valentína Kajkošová)

116/2023

25.09.2023

Polročná monitorovacia správa za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023 Programového rozpočtu mesta Trebišov

115/2023

25.09.2023

Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2023

114/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie pre časť mesta Milhostov

113/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie na riešenie problémov marginalizovanej rómskej komunity

112/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu

111/2023

25.09.2023

Informatívne správy zo zasadnutia Komisie bytovej

110/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie sociálnej

109/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku

108/2023

25.09.2023

Informatívna správa zo zasadnutia Komisie finančnej

107/2023

19.06.2023

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (petangové ihrisko)

106/2023

19.06.2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trebišov

105/2023

19.06.2023

Informatívna správa o priebehu výstavby kompostárne v Trebišove

104/2023

19.06.2023

Informatívna správa o priebehu výstavby nájomných bytov na sídlisku Juh v Trebišove

103/2023

19.06.2023

Organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

102/2023

19.06.2023

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 71/2015

© 2023 MESTO TREBIŠOV