Oddelenie organizačné

Oddelenie organizačné zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • prenesený výkon štátnej správy - matrika,
 • personálne a organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda,
 • prísediaci pri okresnom súde,
 • školiace aktivity pre zamestnancov mesta,
 • občianske obrady a pietne akty vykonávané zborom pre občianske záležitosti,
 • vedenie mestskej kroniky,
 • evidencia obyvateľstva,
 • správy o povesti obyvateľov, informácie o ich osobných a majetkových pomeroch,
 • číslovanie domov a budov, súpisné a orientačné čísla,
 • pošta a podateľňa,
 • komunikačné a informačné systémy,
 • správa registratúrnych záznamov,
 • archív a archivovanie,
 • materiálno-technické zabezpečenie a vecné vybavenie mestského úradu,
 • automobilový park a doprava,
 • budova a okolie mestského úradu

PhDr. Anna Dragulová

vedúca oddelenia organizačného a MsKS

Telefón: +421 56 6713 337

Mobil: +421 917 135 880

E-mail: dragulova.anna@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 120

Mariana Tomovčíková

rodná matrika

Telefón: +421 56 6713 353

Mobil: +421 915 759 461

E-mail: tomovcikova.mariana@trebisov.sk

Iveta Tomková

sobášna a úmrtná matrika

Telefón: +421 56 6713 354

Mobil: +421 915 840 235

E-mail: tomkova.iveta@trebisov.sk

Renáta Micáková

osobitná matrika, overovanie listín a podpisov

Telefón: +421 56 6713 341

Mobil: +421 905 597 853

E-mail: micakova.renata@trebisov.sk

Kvetoslava Koščová

referentka pre evidenciu obyvateľov a stavieb

Telefón: +421 56 6713 313

Mobil: +421 917 872 622

E-mail: koscova.kvetoslava@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 118

Bc. Miroslava Šestáková

referentka pre poštu a podateľňu

Telefón: +421 56 6713 375

Mobil: +421 905 656 529

E-mail: sestakova.miroslava@trebisov.sk

Mestský úrad, prízemie, Kancelária prvého kontaktu

Ing. Radovan Podpinka

referent pre IS a web

Telefón: +421 56 6713 318

Mobil: +421 907 915 839

E-mail: podpinka.radovan@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 308

Ing. Ján Štefanišin

referent pre IS

Telefón: +421 56 6713 344

Mobil: +421 905 263 008

E-mail: stefanisin.jan@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 115

Bc. Alexandra Vysoká

referentka pre archív a registratúru

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 291 687

E-mail: vysoka.alexandra@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Regina Tóthová

referentka elektronickej podateľne

Telefón: +421 56 6713 325

Mobil: +421 905 037 010

E-mail: tothova.regina@trebisov.sk

Mestský úrad, 1. poschodie, kancelária č. 121

Mgr. Zuzana Albrechtová

kultúrna referentka

Mobil: +421 915 759 430

E-mail: albrechtova.zuzana@trebisov.sk

Mestské kultúrne stredisko

Vladimír Eštu

technik kultúrnej činnosti

Mobil: +421 907 745 250

Mestské kultúrne stredisko

Radomír Hatalovský

technik kultúrnej činnosti

Mobil: +421 905 263 885

Mestské kultúrne stredisko

Ľubomír Ondovčík

technik kultúrnej činnosti

Mestské kultúrne stredisko

© 2024 MESTO TREBIŠOV