Prednosta mestského úradu

JUDr. Martin Galgoczy, LL.M.

prednosta

Telefón: +421 56 6713 303

E-mail: galgoczy.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 2. poschodie, kancelária č. 209

Ing. Martin Ferianc

zástupca prednostu

Telefón: +421 56 6713 345

Mobil: +421 915 759 593

E-mail: ferianc.martin@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 301

Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý je v priamej riadiacej právomoci primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť.

Prednosta najmä

 • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výboru s hlasom poradným,
 • spolu s primátorom podpisuje zápisnice mestského zastupiteľstva  a mestskej rady,
 • zastupuje navonok mestský úrad vo vzťahu k štátnej správe, samospráve, inštitúciám a verejnosti,
 • priamo riadi, kontroluje a koordinuje činnosť a prácu vedúcich oddelení,
 • navrhuje primátorovi personálne obsadenie funkčných miest na mestskom úrade,
 • pripravuje návrhy všetkých pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov mesta vrátane návrhov platov a odmien,
 • schvaľuje nástup na dovolenku a pracovnú cestu vedúcim oddelení,
 • v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh samosprávnych orgánov a mestského úradu zvoláva porady vedúcich oddelení, vedúcich zriadených organizácii, ukladá konkrétne úlohy, ktoré  pravidelne vyhodnocuje,
 • podľa potreby vydáva pokyny a príkazy na zabezpečenie činnosti a mimoriadnych úloh mestského úradu,
 • zabezpečuje spoluprácu mestského úradu a Mestskej polície na základe poverenia primátora,
 • realizuje opatrenia s cieľom zabezpečiť účelnú prácu oddelení a iných útvarov mestského úradu s dôrazom na zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti mestského úradu,
 • ukladá úlohy v oblasti zabezpečenia materiálno-technického vybavenia mestského úradu,
 • vydáva príkazy na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov mesta,
 • poskytuje súčinnosť pri kontrolách vykonávaných štátnou správou,
 • niektoré svoje právomoci môže preniesť v čase neprítomnosti na povereného vedúceho oddelenia mestského úradu,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutí primátora.

© 2024 MESTO TREBIŠOV