Oddelenie výstavby a majetku

Oddelenie výstavby a majetku zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:

 • prenesený výkon štátnej správy - stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, úrad ochrany prírody a krajiny, úrad ochrany ovzdušia, štátny fond rozvoja bývania,
 • územné plánovanie,
 • príprava a realizácia stavieb a stavebných prác,
 • nakladanie s odpadmi,
 • ochrana životného prostredia,
 • mestská hromadná doprava,
 • dopravný urbanizmus, infraštruktúra a inžiniering,
 • cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie,
 • majetkovo-právne usporiadanie vlastníctva majetku,
 • obstarávanie a vyraďovanie majetku,
 • správa, údržba a oprava majetku,
 • poistenie majetku a poistné udalosti,
 • starostlivosť o kultúrne pamiatky a ich ochrana,
 • hospodárenia a nakladanie s majetkom,
 • dodávka a spotreba energií a médií,
 • správa verejných priestranstiev,
 • starostlivosť o vojnové hroby,
 • správa mestského parku,
 • pôsobenie investorov v priemyselnom parku,
 • miestny rozvoj s vyhľadávaním a používaním externých zdrojov,
 • spolupráca s podnikateľmi pôsobiacimi na území mesta,
 • evidencia a správa podnikateľských aktivít v meste,
 • verejné podujatia na území mesta,
 • osobitné užívanie verejného priestranstva,
 • prideľovanie mestských nájomných bytov.

Ing. Ferdinand Fucsko

vedúci oddelenia

Telefón: +421 56 6713 373

Mobil: +421 915 840 269

E-mail: fucsko.ferdinand@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 306

Ing. arch. Alexander Bugala

referent

Telefón: +421 56 6713 331

Mobil: +421 908 764 273

E-mail: bugala.alexander@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 314

Ing. Oľga Kačinetzová

referentka pre stavebný úrad

Telefón: +421 56 6713 323

Mobil: +421 915 840 267

E-mail: kacinetzova.olga@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 303

Ing. Veronika Gánovská

referentka pre stavebný úrad

Telefón: +421 56 6713 371

Mobil: +421 905 037 008

E-mail: ganovska.veronika@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 304

Mgr. Patrícia Vajdová

referentka pre ŽP

Telefón: +421 56 6713 322

E-mail: vajdova.patricia@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 302

Ing. Jozef Ferjo

referent pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 330

Mobil: +421 917 112 771

E-mail: ferjo.jozef@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Michaela Dučová

referentka pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 915 759 669

E-mail: ducova.michaela@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Martina Dembická

referentka pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 915 759 645

E-mail: dembicka.martina@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Mgr. Lukáš Prega

referent pre regionálny rozvoj

Telefón: +421 56 6713 324

Mobil: +421 907 051 992

E-mail: prega.lukas@trebisov.sk

Mestský úrad, 4. poschodie, kancelária č. 414

Ing. Miroslav Eliáš

referent pre správu majetku

Telefón: +421 56 6713 329

Mobil: +421 905 760 200

E-mail: elias.miroslav@trebisov.sk

Mestský úrad, 3. poschodie, kancelária č. 309

© 2024 MESTO TREBIŠOV