Prihlásiť sa

Pozvánka na 13. zasadnutie mestského zastupiteľstva

21.05.2020

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV

V Trebišove 21.5.2020

P o z v á n k a

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  zvolávam 13. zasadnutie Mestského  zastupiteľstva v Trebišove, ktoré sa uskutoční

pondelok 25. mája 2020 o 09.00​ h​

na Mestskom úrade v Trebišove v Obradnej miestnosti na prízemí.

Návrh programu:

Materiál na zasadnutie - komplet

Bod Názov Materiál
1 Otvorenie  
2 Schválenie programu  
3 Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov  
4 Interpelácie a podnety poslancov  
5 Diskusia  
6 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie finančnej a hlasovanie „per rollam“ materiál
7 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie výstavby a majetku a hlasovanie „per rollam“ materiál
8 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie sociálnej a hlasovanie „per rollam“ materiál
9 Informatívna správa zo zasadnutia Komisie bytovej materiál
10 Informatívna správa z individuálneho rokovania Komisie školstva, kultúry a športu a hlasovanie „per rollam“ materiál
11 Informatívna správa o stave kriminality a páchaní trestnej činnosti na území mesta Trebišov za rok 2019 materiál
12 Správa o činnosti Mestskej polície Trebišov za rok 2019 materiál
13 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 12/2019 materiál
14 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 14/2019 materiál
15 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 1/2020 materiál
16 Rozpočtové opatrenie primátora mesta č. 2/2020 materiál
17 Rozpočtové opatrenie č. 3 zmeny rozpočtu mesta Trebišov na rok 2020 materiál
18 Použitie prostriedkov rezervného fondu materiál
19 Predĺženie platnosti kontokorentného úveru materiál
20 Nadobudnutie nehnuteľného majetku (Macko Rastislav) materiál
21 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga) materiál
22 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Milan Eškut) materiál
23 Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.) materiál
24 Prenájom nehnuteľného majetku mesta Trebišov pre nájomcu Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta materiál
25 Zriadenie vecného bremena (VSD, a.s.) materiál
26 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Trebišov č. 156/2018 o poskytovaní dotácií materiál
27 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 165/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2020 materiál
28 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl materiál
29 Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej plavárne materiál
30 Správa o výsledku kontroly poskytovania a využitia sociálnych služieb v Stredisku osobnej hygieny a práčovne na Medickej ulici v Trebišove materiál
31 Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 materiál
32 Rôzne  
33 Záver  

PhDr. Marek Čižmár