Detské jasle

Kontakt: +421 56 672 36 74 mobil 0918627410

E-mail: detskejasle@trebisov.sk

Adresa: Ul. T. G. Masaryka 2229/36,07501 Trebišov

O jasliach

Mestské detské jasle vznikli v  roku 2003 z podnetu pracujúcich rodičov mesta Trebišov o umiestnenie svojich detí. Od 1. 3. 2018 boli jasličky premenované na  Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom  je mesto Trebišov.

Cieľom mestských detských jaslí  je poskytnúť celodennú starostlivosť deťom od 1 do 3 rokov, s kapacitou 15 detí, v čase od 6.30 hod. do 16.30 hod. Strava sa do mestských detských jaslí dováža zo Školskej jedálne pri Materskej škole, Škultétyho 1031/26,Trebišov. Poskytuje sa 4 krát denne, a to formou podávania raňajok o 8.30 hod., ovocnej desiaty o 9.30 hod, obeda o 11.15 hod. a olovrantu o 14.00 hod.

Poslaním jaslí je dopĺňať rodinnú výchovu počas zamestnania rodičov detí, poskytovať starostlivosť z hľadiska výchovného,  s ohľadom na zdravý telesný a duševný vývoj detí.

Personál:

 • Vedúca sestra - Mgr. Andrea Girmanová
 • Zdravotná asistentka
 • Vychovávateľka
 • Pomocná kuchárka/upratovačka
 • Sanitárka

Celkový počet zamestnancov: 5

Kontakt

Adresa:

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

T. G. Masaryka 2229/36, 07501 Trebišov (Budova CVČ), so samostatným vstupom z Letnej ulice.

Pracovná doba:

 • Pondelok: 6:30 - 16:30
 • Utorok:     6:30 - 16:30
 • Streda:     6:30 - 16:30
 • Štvrtok:    6:30 - 16:30
 • Piatok:      6:30 - 16:30

Prijímanie detí

 • Zápis deti do jaslí sa uskutočňuje počas celého kalendárneho roka a podľa záujmu rodiča.

 • Do jaslí sa prijímajú zdravé deti vo veku od 1 do 3 rokov veku, ktoré majú zamestnaných rodičov alebo opatrovníkov.

 • Každé nové dieťa prechádza pri nástupe do jaslí adaptačnou dobou, ktorá trvá 2 až 4 týždne.
 • Dieťa sa prijíma ráno v čase od 6.30 hod do 8.00 hod.
 • Dieťa sa odovzdáva rodičom popoludní v čase od14.30 hod do 16.30 hod.
 • Neprijíma sa do jaslí dieťa choré alebo dieťa, ktoré užíva lieky.

Poplatky

Za poskytnuté služby je povinný zákonný zástupca  dieťaťa  uhradiť  peňažný príspevok stanovený Uznesením MsZ, zo dňa 25. 04. 2022, číslo 461/2022, vo výške 280 eur  za kalendárny mesiac za jedno dieťa.

Príspevok rodiča za umiestnenie dvojičiek je 380 eur a príspevok rodiča za umiestnenie trojičiek je 490 eur.

Tento poplatok je zákonný zástupca povinný uhradiť aj v prípade, ak:

 • má dieťa prerušenú dochádzku z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
 • bola mestom Trebišov prerušená prevádzka (v čase vianočných sviatkov od 24. do 31. decembra alebo z dôvodu vysokej chorobnosti detí, resp. personálu),
 • dieťa strávi v detských jasliach aspoň jeden deň v kalendárnom mesiaci,
 • bola mestom Trebišov, resp. nariadením vlády prerušená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie, pandémie COVID-19 alebo iných ochorení.  

Poplatok sa neuhrádza počas letných prázdnin v rozmedzí 4 kalendárnych týždňov.

Výška poplatku  za stravu je stanovená Uznesením MsZ mesta Trebišov č. 25/2022, zo dňa  12. 12. 2022 na 2,10 eur/deň, s účinnosťou od 1. 1. 2023.

Poplatok za stravu sa v mestských detských jasliach za dieťa neuhrádza, ak:

 • má dieťa prerušenú dochádzku z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
 • bola mestom Trebišov prerušená prevádzka zo závažných dôvodov (organizačných, technických a iných).

© 2024 MESTO TREBIŠOV