Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo

Názov

157/2018

VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy

účinné od: 17.07.2018

154/2017

134/2014

© 2024 MESTO TREBIŠOV