Prihlásiť sa

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
158/2018 Dodatok č. 1 k VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 02.10.2019
162/2019 VZN č. 162/2019 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Trebišov 04.07.2019
161/2019 VZN č. 161/2019 o trhových miestach a trhovom poriadku 02.05.2019
108/2011 Dodatok č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 02.05.2019
159/2019 VZN č. 159/2019 o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 01.03.2019
158/2018 VZN č. 158/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2019 04.01.2019
108/2011 Dodatok č. 3 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov 04.10.2018
157/2018 VZN č. 157/2018 o poskytovaní dopravy 17.07.2018
154/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 01.06.2018
155/2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 21.03.2018
155/2017 VZN č. 155/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2018 01.01.2018
154/2017 VZN č. 154/2017 o organizácii miestneho referenda 11.10.2017
153/2017 VZN č. 153/2017 o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 11.10.2017
149/2016 Dodatok č. 1 k VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 11.10.2017
152/2017 VZN č. 152/2017 o mestských symboloch a zásadách ich používania 15.03.2017
149/2016 VZN č. 149/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2017 01.01.2017
144/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2017
114/2012 Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu 01.01.2017
142/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 11.11.2016
147/2016 VZN č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov 06.10.2016
144/2015 VZN č. 144/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 01.01.2016
143/2015 VZN č. 143/2015 o určení školských obvodov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trebišov 01.01.2016
142/2015 VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 01.01.2016
145/2015 VZN č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane 30.12.2015
139/2015 VZN č. 139/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov 01.10.2015
137/2015 VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 08.04.2015
135/2014 VZN č. 135/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi 13.10.2014
133/2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014 13.10.2014
8/1992 Dodatok č. 2 k VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v platnom znení 10.07.2014
134/2014 VZN č. 134/2014 o sociálnych službách 01.07.2014