Prihlásiť sa

Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo Názov Účinnosť
142/2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 142/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2016 11.11.2016
139/2015 VZN č. 139/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Trebišov 01.10.2015
137/2015 VZN č. 137/2015 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 08.04.2015
135/2014 VZN č. 135/2014 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi 13.10.2014
134/2014 VZN č. 134/2014 o sociálnych službách 01.07.2014
133/2013 VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014 14.01.2014
133/2013 Dodatok č. 1 k VZN č. 133/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2014 13.10.2014
130/2013 VZN č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote 15.07.2013
129/2013 VZN č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 15.07.2013
128/2013 VZN č. 128/2013 o podmienkach držania psov 15.07.2013
125/2013 VZN č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 01.06.2013
122/2012 VZN č. 122/2012 o určení názvov ulíc v Mestskej časti Milhostov 01.02.2013
121/2012 VZN č. 121/2012 o určení názvu ulice a určení názvu námestia 01.01.2013
120/2012 VZN č. 120/2012 o mestskej polícii 01.01.2013
114/2012 VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu 01.08.2012
114/2012 Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2012 o prideľovaní mestských nájomných bytov a poskytovaní bytovej náhrady pri zániku nájmu bytu 01.01.2017
108/2011 VZN č. 108/2011, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2 13.10.2011
108/2011 Dodatok č. 3 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu mesta Trebišov 04.10.2018
108/2011 Dodatok č. 4 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Trebišov 02.05.2019
108/2011 Dodatok č. 5 k VZN č. 108/2011 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 5/2019 Územného plánu mesta Trebišov 13.01.2020
84/2008 VZN č. 84/2008, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska – Cintorínsky poriadok mesta Trebišov v znení dodatkov č. 1, 2, 3 15.05.2008
8/1992 VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v znení dodatku č. 1 01.05.1992
8/1992 Dodatok č. 2 k VZN č. 8/1992 o zriadení Mestskej polície Trebišov v platnom znení 10.07.2014